LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG8

Wykonywanie prac wiertniczych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.8OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 8

1. Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.08 - Uczeń:
1) rozpoznaje typy urządzeń wiertniczych;
2) korzysta z dokumentacji technicznej montażu i demontażu urządzeń wiertniczych;
3) wykonuje prace montażowe i demontażowe urządzeń wiertniczych;
4) przestrzega zasad komunikowania się w trakcie wykonywania prac montażowych i demontażowych;
5) rozpoznaje rodzaje zawiesi i określa ich zastosowanie;
6) ocenia stan techniczny zawiesi i dokonuje ich konserwacji;
7) przestrzega zasad montażu systemów napędowych i płuczkowych;
8) przestrzega zasad przemieszczania i składowania elementów rurowych, narzędzi i osprzętu wiertniczego;
9) określa zagrożenia występujące podczas prac montażowych, demontażowych,
załadowczych i wyładowczych.

2. Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG8 - Uczeń:
1) określa wymagania techniczne dotyczące działania pomp płuczkowych, urządzeń przeciwerupcyjnych, stołu wiertniczego i wiertniczego napędu górnego (ang. top drive);
2) ocenia sprawność techniczną narzędzi i osprzętu wiertniczego oraz urządzeń do sporządzania i oczyszczania płuczki wiertniczej;
3) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń dźwigowych oraz liny wiertniczej;
4) określa parametry pracy maszyn i urządzeń wiertniczych.

3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG 08 - Uczeń:
1) posługuje się geologiczno-technicznym projektem otworu;
2) charakteryzuje narzędzia wiertnicze i elementy przewodu wiertniczego;
3) określa zastosowanie narzędzi i poszczególnych elementów przewodu wiertniczego;
4) dobiera elementy zestawu przewodu wiertniczego;
5) ocenia stan techniczny elementów przewodu wiertniczego;
6) określa rodzaj i wielkość połączeń gwintowych;
7) ocenia stan techniczny świdrów i koronek wiertnicznych;
8) dobiera optymalne parametry wiercenia;
9) uczestniczy w wykonaniu testu zwiercalności.

4. Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
Kwalifikacje w zawodzie MG08 - Uczeń:
1) charakteryzuje budowę oraz określa przeznaczenie urządzeń kontrolno-
-pomiarowych;
2) kontroluje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesie wiercenia;
3) odczytuje i interpretuje dane uzyskane z przyrządów kontrolno-pomiarowych;
4) kontroluje poziom płuczki w zbiornikach;
5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometru wrzutowego;
6) posługuje się przyrządami do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych.

5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.8 - Uczeń:
1) określa rodzaje i przeznaczenie płuczek wiertniczych;
2) określa zastosowanie obiegów płuczki wiertniczej;
3) określa przeznaczenie zaczynów uszczelniających i cieczy technologicznych;
4) sporządza płuczki wiertnicze i zaczyny uszczelniające;
5) dokonuje pomiarów parametrów płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych;
6) wykonuje obliczenia dotyczące gęstości płuczki wiertniczej, ciśnienia hydrostatycznego i złożowego;
7) reguluje parametry płuczki wiertniczej i zaczynu uszczelniającego.

6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.08. - Uczeń:
1) dobiera elementy wgłębnej i napowierzchniowej konstrukcji otworu wiertniczego na podstawie projektu;
2) przestrzega procedur przygotowania rur okładzinowych przed zapuszczeniem do otworu wiertniczego;
3) przestrzega zasad przygotowania otworu wiertniczego do rurowania i cementowania
zgodnie z ustalonymi procedurami;
4) przestrzega procedur dotyczących stosowania metod cementowania rur okładzinowych;
5) przestrzega procedur wykonania docementowania pod ciśnieniem;
6) przestrzega procedur dotyczących wykonania prób ciśnieniowych zacementowanych rur okładzinowych.

7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem
horyzontów produktywnych
Uczeń:
1) rozróżnia zakres prac wiertniczych wykonywanych podczas dowiercania;
2) określa wpływ płuczki wiertniczej na strefę przyotworową;
3) charakteryzuje rodzaje i zasadę działania perforatorów;
4) charakteryzuje metody intensyfikacji przypływu płynu złożowego do otworu wiertniczego;
5) określa metody opróbowania otworów wiertniczych;
6) określa metody wywołania produkcji;
7) określa metody likwidacji otworów wiertniczych;
8) rozróżnia urządzenia stosowane podczas wykonywania szczelinowania i kwasowania.

8. Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych
Uczeń:
1) określa pojęcie awarii wiertniczej i komplikacji wiertniczej;
2) ocenia możliwości wystąpienia awarii wiertniczych i sposoby zapobiegania im;
3) dobiera metody likwidacji awarii wiertniczych;
4) rozpoznaje narzędzia ratunkowe i określa warunki ich użycia;
5) określa objawy i przyczyny wystąpienia erupcji wstępnej;
6) określa procedury zamknięcia wylotu otworu wiertniczego po ogłoszeniu alarmu;
7) charakteryzuje metody przywracania równowagi ciśnień w otworze wiertniczym.