LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD1

Wyprawianie skór

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI MOD.1(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 1

MOD.01.2 - Podstawy garbarstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.01)

  1. charakteryzuje zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego i uproszczeń rysunkowych
 • wyjaśnia znaczenie rysunku technicznego maszynowego i uproszczeń rysunkowych w praktyce zawodowej
 • wyjaśnia zasady rzutowania i wymiarowania w rysunku technicznym
 • wyjaśnia znaczenie rysunków złożeniowych, wykonawczych, montażowych i schematów rysunkowych
 • wyjaśnia zasady szkicowania przedmiotów, części maszyn i odwzorowania elementów maszyn (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje pisma technicznego i linii rysunkowych
 • posługuje się terminologią stosowaną w rysunku technicznym
  2. sporządza rysunek techniczny maszynowy
 • używa przyborów rysunkowych i kreślarskich do wykonania rysunków technicznych
 • wykonuje rysunki figur płaskich, brył i przekrojów części maszyn
 • wykonuje szkice i proste rysunki techniczne
 • rysuje schematy działania maszyn i urządzeń garbarskich (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rysuje schematy linii produkcyjnych w procesach wyprawy skór
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.01 - charakteryzuje budowę i zasady działania maszyn, urządzeń i narzędzi garbarskich
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń garbarskich
 • wyjaśnia zastosowanie części maszyn w urządzeniach i maszynach garbarskich
 • rozróżnia elementy automatyki przemysłowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady działania pomp, wentylatorów i sprężarek
 • rozpoznaje rodzaje napędów stosowanych w maszynach i urządzeniach garbarskich
 • wyjaśnia zasady działania napędów stosowanych w maszynach i urządzeniach garbarskich
 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń garbarskich
 • wyjaśnia znaczenie przestrzegania terminów przeglądów technicznych narzędzi, maszyn i urządzeń garbarskich
 • wyjaśnia znaczenie przestrzegania zasad konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • uzasadnia potrzebę zastosowania automatyki przemysłowej parku maszynowego zakładu garbarskiego
  4. posługuje się normami i stosuje procedurę oceny zgodności
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MOD.01.3 - Przygotowanie surowca skórzanego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD1)

  1. charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich przydatność
 • określa budowę histologiczną skór
 • określa budowę okrywy włosowej i właściwości skór futerkowych
 • rozpoznaje rodzaje skór surowych i półproduktów skórzanych
 • rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i półproduktów skórzanych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje wady i uszkodzenia okrywy włosowej
 • określa przeznaczenie asortymentowe surowców skórzanych
  2. wykonuje czynności dotyczące konserwacji surowców skórzanych
 • określa środki do konserwacji skór
 • przygotowuje chemiczne środki konserwujące
 • stosuje różne metody konserwacji surowca przeznaczonego na skóry licowe
 • dobiera metody konserwacji surowca przeznaczonego na skóry futerkowe (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynności konserwujące surowce skórzane
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD1 - wykonuje czynności związane z magazynowaniem surowców skórzanych
 • przygotowuje stanowisko do magazynowania surowców skórzanych
 • stosuje urządzenia do magazynowania surowców skórzanych
 • posługuje się przyrządami pomiarowymi do ustalenia parametrów skór surowych i półproduktów skórzanych przeznaczonych do magazynowania
 • określa warunki magazynowania surowców skórzanych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera surowce skórzane do magazynowania
 • przygotowuje surowce skórzane do magazynowania

MOD.01.4 - Garbowanie i wykończanie skór (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.1)

  1. sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie z recepturami i instrukcjami technologicznymi
 • odczytuje instrukcje i receptury technologiczne wyprawy i wykończania skór
 • identyfikuje środki chemiczne i gotowe preparaty stosowane do wyprawy i wykończania skór
 • stosuje zasady mieszania i łączenia środków chemicznych podczas sporządzania roztworów roboczych i zestawów wykończalniczych do wyprawy skór
 • stosuje naczynia, urządzenia i agregaty do sporządzania kąpieli technologicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje naczynia, urządzenia i agregaty do sporządzania zestawów wykończalniczych
 • przygotowuje odważone ilości składników garbarskich
 • przygotowuje zestawy wykończalnicze i kąpiele technologiczne
  2. wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów chemicznej obróbki skór
 • przygotowuje urządzenia, narzędzia i przyrządy do prowadzenia procesów chemicznej obróbki skór
 • przygotowuje skóry do chemicznej obróbki
 • obsługuje urządzenia i reaktory do chemicznej obróbki skór
 • prowadzi procesy przygotowania do garbowania skór (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi proces garbowania i wykończania kąpielowego skór
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.1 - wykonuje czynności związane z prowadzeniem wykończania właściwego skór
 • wykonuje procesy przygotowania do wykończania właściwego skór
 • prowadzi proces nakładania powłok wykończalniczych skór licowych
 • wykonuje czynności uszlachetniania tkanki skórnej
 • prowadzi proces wykończania skór futerkowych na biało (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynności uszlachetniania okrywy włosowej
 • wykonuje czynności uszlachetniania tkanki skórnej skór futerkowych
 • obsługuje urządzenia stosowane do prowadzenia procesów wykończania właściwego skór
  4. obsługuje agregaty, maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki i transportu skór
 • obsługuje urządzenia do mechanicznego transportu skór na stanowiska pracy
 • obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór
 • obsługuje maszyny i urządzenia do pomiaru parametrów skór
 • wprowadza parametry pracy agregatów, maszyn i urządzeń przeznaczonych do mechanicznej obróbki skór (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje specjalistyczne urządzenia do transportu i mieszania środków chemicznych
 • posługuje się narzędziami do przenoszenia i podawania skór na elementy robocze maszyn garbarskich
 • obsługuje urządzenia pomiarowe do oznaczania masy, grubości i powierzchni skór
  5. Kwalifikacje zawodowe - obsługuje maszyny i urządzenia sterowane komputerowo
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • stosuje edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wprowadza dane do programów komputerowych stosowanych w procesach wyprawy skór
 • analizuje informacje przetwarzane przez programy komputerowe stosowane w procesach wyprawy skór
  6. wykonuje ręczną obróbkę skór
 • przeprowadza obróbkę ręczną tkanki skórnej
 • przeprowadza obróbkę ręczną okrywy włosowej
 • dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy do ręcznej obróbki tkanki skórnej
 • dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy do ręcznej obróbki okrywy włosowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi i urządzeń do ręcznej obróbki skór
  7. wykonuje czynności związane z kontrolą procesów wyprawy skór
 • stosuje przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia kontroli międzyoperacyjnej
 • przeprowadza kontrolę procesów wyprawy skór
 • ocenia skóry po mechanicznej obróbce
  8. wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych
 • przygotowuje pomieszczenia magazynu wyrobów gotowych do magazynowania skór
 • wykonuje czynności związane z magazynowaniem skór zgodnie z wymogami technologicznymi
 • kontroluje parametry magazynowania skór
 • sprawdza stan skór podczas magazynowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaj wyprawionych skór

MOD.01.5 - Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD01)

  1. ocenia jakość skór w wyrobach przeznaczonych do renowacji
 • rozpoznaje rodzaje skór licowych w wyrobach przeznaczonych do renowacji
 • rozpoznaje rodzaje skór futerkowych w wyrobach przeznaczonych do renowacji
 • ocenia wady i uszkodzenia skór licowych w wyrobach przeznaczonych do renowacji
 • ocenia wady i uszkodzenia skór futerkowych w wyrobach przeznaczonych do renowacji
  2. wykonuje czynności związane z renowacją wyrobów skórzanych
 • dobiera środki i materiały do renowacji wyrobów ze skór licowych
 • dobiera środki i materiały do renowacji wyrobów ze skór futerkowych
 • dobiera metody czyszczenia i odnawiania wyrobów skórzanych
 • przeprowadza czyszczenie i renowację wyrobów ze skór licowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza czyszczenie i renowację wyrobów ze skór futerkowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD01 - sporządza kosztorys wykonania usługi renowacji wyrobów skórzanych
 • wymienia składniki kosztów usług renowacji wyrobów skórzanych
 • określa zakres pracy do wykonania przy renowacji wyrobu skórzanego
 • określa koszty bezpośrednie, pośrednie i koszt całkowity wykonania usługi renowacji wyrobów skórzanych

MOD.01.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.01.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.01. - rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy oraz sposoby zapobiegania im
 • wymienia czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • opisuje źródła i rodzaje zagrożeń występujących w środowisku pracy
 • opisuje wymagania ograniczające wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych na organizm człowieka
 • opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia pojęcia: wypadek przy pracy, choroba zawodowa
 • wymienia objawy typowych chorób zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
  6. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy
 • identyfikuje znaki informacyjne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
 • wskazuje zastosowanie gaśnic na podstawie znormalizowanych oznaczeń literowych
 • opisuje zasady zachowania podczas wykonywania zadań zawodowych z użyciem urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady ochrony przeciwpożarowej
 • wyjaśnia zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony powietrza
 • wyjaśnia zasady recyklingu zużytych materiałów pomocniczych
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosuje zasady organizacji stanowisk pracy związanych z użytkowaniem urządzeń
 • opisuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy
 • określa działania zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia na stanowisku pracy
 • korzysta z instrukcji obsługi urządzeń technicznych podczas wykonywania zadań zawodowych
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji