LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.21

Zarządzanie działaniami ratowniczymi


Zawody związane z kwalifikacją MS.21
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 21

1. Identyfikowanie zagrożeń
Kwalifikacje w zawodzie MS.21 - Uczeń:
1) klasyfikuje i charakteryzuje materiały budowlane;
2) analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane;
3) rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy;
4) rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe;
5) korzysta z dokumentacji budowlanej;
6) szacuje odporność ogniową elementów konstrukcyjnych;
7) określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych;
8) rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi;
9) wyznacza gęstość obciążenia ogniowego;
10) ustala klasę odporności pożarowej budynku;
11) określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych;
12) ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do działań ratowniczo-gaśniczych;
13) rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej;
14) przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;
15) określa warunki równowagi układu sił zbieżnych i dowolnego płaskiego układu sił;
16) wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji;
17) rozróżnia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem;
18) rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pożarowo i określa ogólne wskazania prewencyjne;
19) rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz
przedstawia metody ich ograniczania;
20) przestrzega zasad profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw;
21) rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na terenie bazy paliw;
22) rozróżnia zagrożenia pożarowe urządzeń elektrycznych i stosuje metody ich ograniczania;
23) identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach;
24) dobiera metody zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
25) wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania wody i innych środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej;
26) rozróżnia i stosuje urządzenia instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
27) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej;
28) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru;
29) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze;
30) rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska.

2. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń
Kwalifikacje w zawodzie MS21 - Uczeń:
1) przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
2) ocenia stopień zagrożenia w miejscu zdarzenia;
3) wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i ciał stałych oraz interpretuje ich wyniki;
4) analizuje stan zagrożenia w obszarze chronionym;
5) rozróżnia działania ratowniczo-gaśnicze zastępu, sekcji, plutonu;
6) określa możliwości taktyczne pododdziałów;
7) charakteryzuje zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
8) przeprowadza inspekcje gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych;
9) rozróżnia typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
10) charakteryzuje uprawnienia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą;
11) kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą na poziomie interwencyjnym;
12) dobiera siły i środki niezbędne do likwidacji zagrożenia;
13) dobiera taktykę ratowniczą i sprzęt do rodzaju zagrożenia;
14) kieruje ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
15) podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-gaśniczej;
16) korzysta ze specjalistycznych programów wspomagających działania ratowniczo-
-gaśnicze;
17) korzysta z planów ratowniczych podczas działań ratowniczych;
18) organizuje i utrzymuje łączność na miejscu działań ratowniczych;
19) współpracuje z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi podczas działań ratowniczo-gaśniczych;
20) współpracuje ze środkami masowego przekazu;
21) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
22) analizuje przebieg działań ratowniczych;
23) rozróżnia części maszyn i urządzeń stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych;
24) charakteryzuje wymagania techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
25) określa możliwości taktyczno-techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
26) dobiera rodzaj sprzętu do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych;
27) wykonuje dozwolone czynności codziennej obsługi sprzętu ratowniczego;
28) monitoruje czynności związane obsługą techniczną sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
29) organizuje przegląd jednostek sprzętowych;
30) kieruje eksploatacją sprzętu transportowego;
31) przyjmuje zgłoszenie telefoniczne w języku obcym;
32) komunikuje się w języku obcym z poszkodowanymi i z ratownikami.