LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.06

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją MS.6
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 6

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Kwalifikacje w zawodzie MS.06 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby podopiecznej;
2) rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej;
3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej;
4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego osoby podopiecznej;
6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną;
8) dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych nad osobą podopieczną;
9) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego;
10) wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej;
11) dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Kwalifikacje w zawodzie MS6 - Uczeń:
1) świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki;
2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej;
3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
5) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej;
6) dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych i higienicznych wobec osoby podopiecznej;
7) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej;
8) opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
9) pomaga osobie podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
10) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
11) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej;
12) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
13) udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień technicznych
dla osób niepełnosprawnych;
14) przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w warunkach domu pomocy społecznej.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
Kwalifikacje w zawodzie MS 06 - Uczeń:
1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z najbliższego otoczenia;
2) pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
osoby podopiecznej;
3) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby podopiecznej;
4) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
5) aktywizuje ważne dla osoby podopiecznej osoby z najbliższego środowiska i
współdziała z nimi;
6) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
7) wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym.