LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL3

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MTL.3):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 3

MTL.03.2 - Podstawy przemysłu metalurgicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03)

  1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych, odczytuje informacje ze szkiców i rysunków technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporządza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części maszyn
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozróżnia, interpretuje i posługuje się symbolami tolerancji geometrycznych
  2. posługuje się podstawowymi narzędziami pomiarowymi: suwmiarka, mikrometr, przymiar kreskowy
 • dokonuje pomiaru podstawowymi narzędziami pomiarowymi
 • opisuje budowę i zasadę działania narzędzi pomiarowych
 • określa błąd pomiaru
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03 - posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, ich obsługi codziennej i konserwacji
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umożliwiające użytkowanie maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • rozróżnia części i mechanizmy maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, posługując się dokumentacją techniczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budowę i działanie mechanizmów dźwigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego
  4. stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające
 • opisuje właściwości materiałów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniających
 • dobiera materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające
 • rozróżnia rodzaje i źródła korozji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozją
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje połączenia mechaniczne
 • rozróżnia rodzaje połączeń mechanicznych
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń mechanicznych
 • określa zastosowanie połączeń mechanicznych
 • stosuje typowe techniki wykonywania połączeń mechanicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technikę łączenia określonych elementów
  6. stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • opisuje techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
 • rozróżnia rodzaje obróbki ręcznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obróbki ręcznej materiałów
 • wykonuje proste operacje maszynowej obróbki wiórowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje transport ręczny zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  7. charakteryzuje systemy mechatroniczne
 • rozróżnia elementy struktury systemu mechatronicznego
 • wyjaśnia współzależności między elementami struktury systemu mechatronicznego
 • rozróżnia układy wykonawcze systemów mechatronicznych
 • rozróżnia sensory stosowane w systemach mechatronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elementy układów sterowania stosowane w systemach mechatronicznych
 • wyjaśnia działanie układów sterowania stosowanych w systemach mechatronicznych
 • opisuje układy zasilania stosowane w systemach mechatronicznych
 • opisuje układy manipulacyjne i systemy zrobotyzowane i ich zastosowanie
 • wyjaśnia zasady bezpiecznego użytkowania układów manipulacyjnych i systemów zrobotyzowanych
  8. charakteryzuje układy automatyki przemysłowej
 • opisuje układy automatyki przemysłowej
 • wyjaśnia strukturę układu sterowania
 • wyjaśnia strukturę układu regulacji
 • opisuje regulatory (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elementy nastawcze stosowane w układach automatyki przemysłowej
  9. opisuje znaczenie smarowania w eksploatacji maszyn
 • określa punkty smarownicze
 • dobiera olej i smar na podstawie dokumentacji technicznej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MTL.03.3 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL3)

  1. charakteryzuje materiały wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
 • klasyfikuje materiały wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
 • rozróżnia materiały wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
  2. stosuje maszyny i urządzenia do realizacji procesów przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
 • rozróżnia urządzenia stosowane do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
 • rozpoznaje elementy i urządzenia wykorzystywane do sterowania maszynami i urządzeniami do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
 • obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL3 - wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
 • określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej i instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przygotowywania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przygotowywania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
 • dokumentuje wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przygotowywania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych

MTL.03.4 - Eksploatacja maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.3)

  1. charakteryzuje procesy wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • rozróżnia metody wytapiania, rafinacji i odlewania metali i ich stopów
 • rozpoznaje produkty podstawowe, uboczne oraz odpadowe procesów wytapiania i rafinacji metali
 • rozpoznaje materiały pomocnicze i ogniotrwałe stosowane w procesach metalurgicznych
 • opisuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produktów podstawowych, ubocznych oraz odpadowych procesów wytapiania oraz rafinacji metali (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zastosowanie materiałów pomocniczych i ogniotrwałych w procesach odlewania metali i stopów
 • rozróżnia metody odlewania metali w procesach metalurgicznych
 • rozróżnia dokumentację technologiczną procesów wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
  2. charakteryzuje maszyny i urządzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • rozpoznaje urządzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali i ich stopów
 • rozróżnia maszyny rozlewnicze i urządzenia wykorzystywane w procesie odlewania metali i ich stopów
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.3 - stosuje maszyny i urządzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • rozróżnia maszyny rozlewnicze i urządzenia do ciągłego odlewania metali i ich stopów
 • stosuje maszyny rozlewnicze i urządzenia do ciągłego odlewania metali i ich stopów
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do dozowania materiałów wsadowych do procesów wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • posługuje się maszynami i urządzeniami do dozowania materiałów wsadowych do procesów wytwarzania i odlewania metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady spustu ciekłego metalu i żużla oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do spustu ciekłego metalu i żużla
 • przeprowadza spust ciekłego metalu i żużla
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do pobierania próbek do badań laboratoryjnych
 • pobiera próbki do badań laboratoryjnych
  4. reguluje parametry maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
 • rozróżnia parametry maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej wartości parametrów maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
 • kontroluje bieżące wartości parametrów maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
 • rozróżnia elementy i urządzenia wykorzystywane do sterowania procesami wytwarzania i odlewania metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • koryguje bieżące wartości parametrów maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności regulacji parametrów maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stopów
 • dokumentuje wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stopów

MTL.03.5 - Eksploatacja maszyn i urządzeń stosowanych do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL03)

  1. charakteryzuje zasady przygotowania materiałów wsadowych do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • rozróżnia materiały wsadowe do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • opisuje układ równowagi fazowej żelazo – węgiel i potrafi dobrać parametry procesu do danego materiału
 • wybiera materiały wsadowe do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów w oparciu o dokumentację technologiczną
 • określa sposób przygotowania materiałów wsadowych do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów
  2. charakteryzuje piece do nagrzewania wsadu przed obróbką plastyczną metali i ich stopów
 • rozróżnia piece do nagrzewania wsadu przed obróbką plastyczną metali i ich stopów
 • identyfikuje elementy konstrukcyjne pieców do nagrzewania wsadu przed obróbką plastyczną metali i ich stopów
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL03 - charakteryzuje rodzaje urządzeń wykorzystywanych do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy
 • rozróżnia urządzenia do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy
 • określa zakres zastosowania urządzeń do transportowania nagrzanego wsadu
  4. użytkuje urządzenia do cięcia wsadu oraz urządzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny
 • rozróżnia urządzenia do cięcia wsadu
 • rozróżnia urządzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny
  5. Kwalifikacje zawodowe - reguluje parametry pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • rozróżnia parametry pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • określa na podstawie dokumentacji technologicznej wartości parametrów pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • kontroluje bieżące wartości parametrów pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • koryguje bieżące wartości parametrów pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wypełnia bieżącą dokumentację procesów przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności regulacji parametrów pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
  6. wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów
 • dokumentuje wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów

MTL.03.6 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 03)

  1. charakteryzuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozpoznaje elementy robocze i oprzyrządowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • określa zakres zastosowania elementów roboczych i oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  2. reguluje parametry prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozróżnia parametry prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • określa na podstawie dokumentacji technologicznej wartości parametrów prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • kontroluje bieżące wartości parametrów prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • koryguje bieżące wartości parametrów prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności regulacji parametrów prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL 03 - stosuje materiały wsadowe, oprzyrządowanie, materiały pomocnicze i narzędzia do prowadzonych procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozróżnia materiały wsadowe, oprzyrządowanie, materiały pomocnicze i narzędzia do prowadzonych procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • dobiera materiały wsadowe, oprzyrządowanie, materiały pomocnicze i narzędzia do prowadzonych procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  4. montuje oprzyrządowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozróżnia oprzyrządowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • dobiera oprzyrządowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje półwyroby i wyroby z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • wyjaśnia przebieg procesu wykonania półwyrobów i wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • dobiera maszyny i urządzenia do wykonania półwyrobów i wyrobów metodą obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • przygotowuje proces wykonania półwyrobów i wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • realizuje proces wykonania wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności wykonywania wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  6. charakteryzuje wady półwyrobów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozróżnia wady oraz przyczyny powstawania wad półwyrobów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • reguluje parametry procesu obróbki plastycznej metali i ich stopów, tak aby rozpoznane wady półwyrobów i wyrobów gotowych nie powtórzyły się
 • wyjaśnia przyczyny powstawania wad półwyrobów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  7. kontroluje wymiary wyrobów wykonanych metodą obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • określa na podstawie dokumentacji technologicznej zakres kontroli wymiarów wyrobów wykonanych metodą obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do kontroli wymiarów wyrobów wykonanych metodą obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  8. prowadzi bieżącą dokumentację procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • rozróżnia bieżącą dokumentację procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • wypełnia bieżącą dokumentację procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności dokumentowania procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
  9. wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno
 • dokumentuje wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno

MTL.03.7 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03)

  1. charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane do obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • wskazuje maszyny i urządzenia stosowane do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • określa zastosowanie maszyn i urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
  2. reguluje parametry obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • rozróżnia parametry obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • określa na podstawie dokumentacji technologicznej wartości parametrów obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • kontroluje bieżące wartości parametrów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • koryguje bieżące wartości parametrów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności regulacji parametrów pracy urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03 - stosuje metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • rozróżnia metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • przygotowuje powierzchnie do procesów oczyszczania oraz usuwania wad wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • oczyszcza powierzchnie wyrobów po obróbce plastycznej
 • rozpoznaje wady wyrobów poddawanych obróbce plastycznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • usuwa wady wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
  4. wykonuje powłoki ochronne wyrobów po obróbce plastycznej
 • rozróżnia powłoki ochronne wyrobów po obróbce plastycznej
 • wymienia kolejność czynności w procesach wykonania powłok ochronnych wyrobów po obróbce plastycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi bieżącą dokumentację procesów wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • rozróżnia bieżącą dokumentację procesów wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • wypełnia bieżącą dokumentację procesów wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności dokumentowania procesów wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
  6. wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • przeprowadza obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej
 • dokumentuje wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wykończania wyrobów poddawanych obróbce plastycznej

MTL.03.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03.)

  1. stosuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • wyjaśnia znaczenie pojęć bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • wymienia regulacje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią w przedsiębiorstwie metalurgicznym
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy oraz ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy oraz ochrony środowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy oraz ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03. - charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który zachorował na chorobę zawodową
 • określa zakres odpowiedzialności pracownika oraz pracodawcy z tytułu naruszenia przepisów prawa
  4. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • rozróżnia źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wymienia rodzaje chorób zawodowych charakterystycznych dla wykonywanego zawodu
 • opisuje objawy typowych chorób zawodowych związanych z wykonywanym zawodem
 • określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
 • stosuje wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk pracy związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac z zakresu użytkowania maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji