LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG7

Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.7OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 7

1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.07 - Uczeń:
1) rozróżnia materiały wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych;
2) dobiera rodzaj, skład przetwarzanych materiałów i parametry procesów przygotowania materiałów wsadowych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
3) użytkuje urządzenia pomocnicze stosowane w procesach przygotowania
materiałów wsadowych do procesów metalurgicznych;
4) użytkuje urządzenia w zakresie sterowania procesami przygotowania materiałów wsadowych do procesów metalurgicznych;
5) wykonuje bieżące przeglądy oraz konserwacje maszyn i urządzeń
wykorzystywanych do przygotowania materiałów wsadowych do procesów metalurgicznych.

2. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych do procesów metalurgicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG7 - Uczeń:
1) rozróżnia metody i etapy procesów wytwarzania i odlewania metali i ich stopów;
2) wskazuje produkty podstawowe i uboczne procesów wytwarzania i rafinacji metali oraz sposoby dalszego ich wykorzystania lub utylizacji;
3) rozpoznaje elementy konstrukcyjne pieców, maszyn rozlewniczych i urządzeń do
wytwarzania i odlewania metali i ich stopów;
4) rozpoznaje urządzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali i ich stopów;
5) dobiera materiały wsadowe i stosuje parametry procesów wytwarzania i odlewania metali i ich stopów na podstawie dokumentacji technologicznej;
6) wykonuje czynności z zakresu dozowania materiałów wsadowych, spustu ciekłego metalu i żużla, pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz użytkuje
urządzenia pomocnicze pieców do wytwarzania metali i ich stopów;
7) dobiera i reguluje parametry procesów metalurgicznych;
8) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do monitorowania procesów wytwarzania metali i ich stopów;
9) użytkuje urządzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami
wytwarzania i odlewania metali;
10) dobiera materiały pomocnicze i ogniotrwałe do procesów odlewania metali i ich stopów;
11) użytkuje maszyny rozlewnicze i urządzenia do ciągłego odlewania metali i ich stopów;
12) wykonuje bieżące przeglądy oraz konserwacje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania metali oraz ich rafinacji i odlewania metali i ich stopów.

3. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej
Kwalifikacje w zawodzie MG 07 - Uczeń:
1) dobiera materiały wsadowe i określa sposób ich przygotowania do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów;
2) rozróżnia piece do nagrzewania wsadu przed obróbką plastyczną metali i ich
stopów;
3) rozróżnia rodzaje urządzeń wykorzystywanych do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy;
4) użytkuje urządzenia do cięcia wsadu oraz urządzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny;
5) dobiera i reguluje parametry nagrzewania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów;
6) dobiera i reguluje parametry pracy pieców i urządzeń wykorzystywanych w
procesach przygotowania wsadu;
7) prowadzi bieżącą dokumentację procesów nagrzewania wsadu;
8) wykonuje bieżące przeglądy oraz konserwacje maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej metali i ich stopów.

4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali na gorąco i na
zimno
Kwalifikacje w zawodzie MG07 - Uczeń:
1) rozróżnia metody obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
2) rozróżnia elementy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
3) dobiera i reguluje parametry prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali i
ich stopów na gorąco i na zimno;
4) stosuje materiały wsadowe, oprzyrządowanie, materiały pomocnicze, narzędzia i
parametry prowadzonych procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
5) montuje oprzyrządowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
6) wykonuje wyroby z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach
obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
7) rozpoznaje rodzaje i przyczyny powstawania wad w półwyrobach i wyrobach gotowych wytwarzanych w procesach obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
8) kontroluje wymiary i jakość wyrobów wykonanych metodą obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
9) prowadzi bieżącą dokumentację procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno;
10) wykonuje bieżące przeglądy oraz konserwacje maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali i ich stopów na gorąco i na zimno.

5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykańczania wyrobów wytworzonych
metodami obróbki plastycznej
Kwalifikacje w zawodzie MG.7 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stosowane w procesach wykańczania wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej;
2) rozróżnia i obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej;
3) dobiera i reguluje parametry obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej;
4) dobiera i stosuje metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej;
5) dobiera i wykonuje powłoki ochronne wyrobów wytworzonych metodami obróbki
plastycznej;
6) kontroluje wyroby wytworzone metodami obróbki plastycznej;
7) prowadzi bieżącą dokumentację procesów wykańczania wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej;
8) wykonuje bieżące przeglądy oraz konserwacje maszyn i urządzeń
wykorzystywanych w procesach wykańczania wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej.