LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL4

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI MTL.4(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 4

MTL.04.2 - Podstawy odlewnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.04)

  1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych, odczytuje informacje ze szkiców i rysunków technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporządza szkice i rysunki techniczne, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn, określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozróżnia, interpretuje i posługuje się symbolami tolerancji geometrycznych
  2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • wymienia i rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
 • wyjaśnia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urządzeń
 • wskazuje zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
 • czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.04 - charakteryzuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające
 • określa właściwości i zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych
 • określa właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych
 • opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje gatunki stopów żelaza i metali nieżelaznych na podstawie oznaczeń
 • opisuje właściwości olejów i smarów
 • opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących
 • dobiera materiały konstrukcyjne eksploatacyjne i uszczelniające na podstawie katalogów
  4. charakteryzuje budowę maszyn i urządzeń
 • opisuje osie i wały
 • opisuje budowę, sposób działania i zastosowanie łożysk ślizgowych i tocznych
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców
 • klasyfikuje przekładnie mechaniczne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania przekładni mechanicznych
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie elementów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń
 • rozpoznaje zużycie części maszyn i urządzeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe
 • dobiera metody pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • dobiera przyrządy i narzędzia pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych
 • rozróżnia błędy pomiarowe (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiarów warsztatowych
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania odlewów
 • rozróżnia techniki oraz metody odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces odlewania metali i ich stopów
 • określa etapy procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa właściwości materiałów wytwarzanych metodą obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
  7. wykonuje połączenia mechaniczne
 • opisuje metody łączenia materiałów
 • określa zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • dobiera rodzaje połączeń mechanicznych w zależności od zastosowania
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń rozłącznych i nierozłącznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • łączy części różnymi technikami
  8. wykonuje operacje obróbki mechanicznej i ręcznej, spajania i plastycznego kształtowania metali
 • opisuje rodzaje obróbki maszynowej, spajania i plastycznego kształtowania metali
 • opisuje etapy procesu technologicznego dla wybranych technik wytwarzania odlewów
 • toczy powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • frezuje powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szlifuje powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • wykonuje otwory w różnych klasach dokładności
 • opisuje metody spajania metali
 • łączy powierzchnie przedmiotów przez spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie
 • opisuje metody obróbki ręcznej
 • trasuje kształty przedmiotów obrabianych
  9. stosuje ochronę przed korozją
 • opisuje rodzaje korozji
 • określa przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • określa sposoby ochrony przed korozją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów
 • opisuje budowę i zasadę działania wybranych maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego
 • organizuje stanowisko składowania materiałów
 • dobiera sposób i środki transportu do rodzaju materiału
 • stosuje zasady składowania materiałów zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska
  11. charakteryzuje etapy wykonania odlewu
 • rozpoznaje elementy zestawu modelowego
 • opisuje sposób wykonania kompletnej formy przygotowanej do zalewania
 • opisuje sposób zalewania metalem
 • opisuje metody wybijania odlewów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody usunięcia układu wlewowego i oczyszczania odlewów
  12. charakteryzuje proces sporządzania różnych rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
 • rozróżnia główne i pomocnicze materiały formierskie
 • określa rolę materiałów formierskich w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje proces przygotowania różnych rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera masy formierskie i rdzeniowe do rodzaju form i rdzeni
  13. charakteryzuje metody wykonania form jednorazowych
 • określa narzędzia i przyrządy formierskie do formowania ręcznego
 • opisuje rodzaje form jednorazowych i elementy ich budowy
 • omawia metody ręcznego wykonania form jednorazowych
 • omawia metody maszynowego wykonania form jednorazowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa etapy wykonania form jednorazowych na automatycznych liniach formierskich
 • określa etapy procesu ręcznego wykonania rdzeni
 • określa etapy zmechanizowanego wykonywania rdzeni
  14. charakteryzuje metody wytwarzania odlewów
 • rozróżnia metody wytwarzania odlewów w zależności od techniki zalewania form
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach jednorazowych
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach trwałych
 • omawia proces odlewania ciśnieniowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne rozwiązania mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych
 • wskazuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produktów podstawowych i ubocznych procesów wytwarzania odlewów
  15. charakteryzuje proces odlewania
 • omawia etapy topienia staliwa i żeliwa
 • omawia etapy topienia stopów metali nieżelaznych
 • omawia technikę zalewania form
 • opisuje proces krzepnięcia i stygnięcia metalu w formie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zjawisko skurczu metalu
  16. dobiera materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • klasyfikuje materiały wsadowe stosowane do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • wyjaśnia rolę materiałów wsadowych w procesie wytopu żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych
 • wymienia materiały wsadowe do wytopu żeliwa szarego i sferoidalnego
 • wymienia materiały wsadowe do wytopu staliwa (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje materiały wsadowe do wytopu stopów metali nieżelaznych
 • stosuje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
  17. charakteryzuje rodzaje stopów odlewniczych
 • opisuje stopy odlewnicze żelaza z węglem na podstawie ich składu chemicznego, właściwości i struktury wewnętrznej
 • opisuje stopy odlewnicze metali nieżelaznych na podstawie ich składu chemicznego, właściwości i struktury wewnętrznej
 • opisuje właściwości stopów odlewniczych
  18. charakteryzuje rodzaje pieców odlewniczych
 • klasyfikuje piece odlewnicze
 • określa zasady działania pieców odlewniczych
 • rozróżnia piece odlewnicze do wytopu żeliwa i staliwa na podstawie ich budowy i zasady działania
 • określa rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia piece odlewnicze do topienia metali nieżelaznych na podstawie ich budowy i zasady działania
  19. charakteryzuje wady odlewów
 • klasyfikuje wady odlewów
 • opisuje wady odlewów
 • wskazuje przyczyny powstawania wad odlewów
  20. charakteryzuje systemy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • omawia zadania systemów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych stosowanych w odlewnictwie
 • opisuje układy sensoryczne stosowane w systemach mechatronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zrobotyzowane stosowane w maszynach i urządzeniach odlewniczych
  21. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych
 • omawia procesy zużycia maszyn i urządzeń odlewniczych
 • określa stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urządzeń odlewniczych
 • omawia przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń odlewniczych
 • opisuje zakres obsługi, konserwacji, napraw i remontów maszyn i urządzeń odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady utrzymania należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń odlewniczych
  22. stosuje metody kontroli jakości odlewu
 • opisuje metody kontroli jakości odlewu
 • dobiera metody stosowane do kontroli jakości odlewu
 • stosuje obowiązujące procedury związane z kontrolą jakości na stanowisku pracy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do symulacji procesu zalewania formy i krzepnięcia odlewu
  24. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MTL.04.3 - Prowadzenie procesu odlewniczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL4)

  1. określa strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa odlewniczego
 • wymienia komórki organizacyjne przedsiębiorstwa odlewniczego
 • opisuje zależności i powiązania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa odlewniczego
 • opisuje zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa odlewnicznego
  2. określa zasady realizacji procesów odlewniczych
 • wyjaśnia przebieg procesów odlewniczych
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do realizacji procesów odlewniczych
 • dobiera maszyny i urządzenia do realizacji procesów odlewniczych
 • dobiera parametry procesów odlewniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL4 - planuje zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie odlewniczym
 • rozróżnia urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie odlewniczym
 • sporządza zapotrzebowanie materiałowe na podstawie planu produkcji
 • dobiera urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie odlewniczym
 • sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy i narzędzia dla poszczególnych wydziałów odlewni (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały i surowce niezbędne do prowadzenia procesu produkcyjnego
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wybór znormalizowanych części maszyn
  4. dokonuje rozliczeń materiałowych
 • sporządza bilans materiałowy dla technologii stosowanych w odlewni
 • określa koszty materiałowe dla technologii stosowanych w odlewni
 • dokumentuje zużycie materiałów stosowanych w procesie odlewniczym
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera przyrządy i urządzenia kontrolno- pomiarowe do oceny stanu technicznego oprzyrządowania odlewniczego
 • określa rodzaje kontroli na podstawie rysunku odlewu
 • określa przyrządy i urządzenia kontrolno- pomiarowe na podstawie rysunków odlewów
  6. dokonuje analizy procesu i podejmuje środki zaradcze w celu zapobiegania powstawaniu wad odlewów
 • określa miejsce (etap procesu odlewniczego) powstawania wad odlewów
 • określa rodzaj wad odlewów
 • określa przyczyny powstawania wad odlewów
 • proponuje metody zapobiegania powstawaniu wad odlewów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje wyniki kontroli w dokumentacji procesu produkcyjnego

MTL.04.4 - Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.4)

  1. charakteryzuje elementy dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn oraz stosowane w niej oznaczenia
 • rozróżnia dokumentacje: wykonania formy, karty metalurgiczne, karty wykończania, pakowania i sposobu transportu odlewów
 • rozróżnia oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej odlewów
 • wyjaśnia pojęcia i oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn
  2. charakteryzuje rodzaje naddatków uwzględnianych w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn
 • opisuje naddatki stosowane w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn
 • wskazuje naddatki na obróbkę skrawaniem w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn
 • wskazuje w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn naddatki związane z technologią wykonania odlewu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.4 - dobiera, na podstawie norm, wartość skurczu odlewniczego, naddatków na obróbkę mechaniczną oraz naddatków technologicznych odlewanych części maszyn
 • dobiera wielkość skurczu odlewanych części maszyn w zależności od rodzaju stopu oraz technologii wykonania i kształtu odlewu
 • dobiera wielkość naddatków na obróbkę skrawaniem w zależności od technologii wykonania odlewu
 • dobiera wielkość naddatków technologicznych w zależności od technologii wykonania odlewów
  4. dobiera płaszczyznę podziału odlewu oraz sposób doprowadzenia ciekłego metalu do wnęki formy
 • określa technologię wykonania odlewu na podstawie dokumentacji
 • dobiera płaszczyznę podziału odlewu w zależności od kształtu odlewu i technologii jego wykonania
 • określa miejsce i sposób doprowadzenia ciekłego metalu w zależności od kształtu odlewu i technologii wykonania odlewu
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera elementy układu wlewowego
 • rozróżnia elementy: zbiornik wlewowy, wlew główny, wlew rozprowadzający, wlew doprowadzający, nadlew, przelew
 • dobiera typ układu wlewowego w zależności od materiału odlewniczego
 • oblicza czas zalewania formy przy wykorzystaniu programów symulacyjnych
 • oblicza przekroje elementów układu wlewowego przy wykorzystaniu programów symulacyjnych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera temperaturę zalewania form w zależności od rodzaju stopu
  6. wykonuje rysunki odlewów i form odlewniczych z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporządza rysunki surowych odlewów z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporządza rysunki płyt modelowych z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporządza rysunki wnęk kokil z wykorzystaniem technik komputerowych
  7. planuje sposób wykonania odlewu
 • określa sposób modyfikacji stopów
 • określa sposób sferoidyzacji metalu
 • określa sposób rafinacji metalu
 • określa sposoby zalewania form odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa sposoby wybijania odlewów z form
 • określa sposoby oczyszczania i wykończania odlewów
  8. dobiera elementy znormalizowane do zespołów modelowych, modeli i rdzennic
 • określa znak rdzeniowy, datownik, cechę odlewni w budowie modeli
 • określa oznaczenie wnęki rdzennicy, gniazd i sworzni centrujących, dysz strzałowych, wypychaczy, sposobu mocowania w budowie rdzennic
  9. rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespołów modelowych oraz oprzyrządowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania
 • opisuje metodę Shawa
 • określa w dokumentacji elementy konstrukcji zespołów modelowych oraz oprzyrządowania odlewniczego stosowane w metodzie Shawa
 • opisuje metodę wytapianego modelu
 • określa w dokumentacji elementy konstrukcji zespołów modelowych oraz oprzyrządowania odlewniczego stosowane w metodzie wytapianego modelu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form ciśnieniowych
 • wskazuje części formujące stałe i ruchome, elementy centrujące, zabezpieczające przed otwarciem, wypychacze i układy chłodzenia w kokilach
 • wskazuje części formujące stałe i ruchome, elementy centrujące, zabezpieczające przed otwarciem, wypychacze i układy chłodzenia w formach ciśnieniowych
  11. dobiera materiały formierskie w zależności od rodzaju masy formierskiej
 • określa rodzaj i ilość głównych materiałów do przygotowania świeżej masy formierskiej
 • dobiera rodzaje piasków i glin formierskich w zależności od technologii wykonania odlewu
 • oblicza zawartość składników masy formierskiej
  12. dobiera pokrycia ochronne do wnęki formy i powierzchni rdzenia
 • dobiera pokrycia ochronne w zależności od elementu formy jednorazowej i kokili
 • dobiera pokrycia ochronne rdzeni w zależności od wymagań technologicznych

MTL.04.5 - Kontrola jakości procesów odlewniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL04)

  1. rozróżnia właściwości technologiczne i wytrzymałościowe materiałów formierskich oraz mas formierskich i mas rdzeniowych
 • rozróżnia właściwości technologiczne piasków formierskich, glin formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • charakteryzuje właściwości technologiczne materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • charakteryzuje właściwości wytrzymałościowe materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • określa wpływ właściwości materiałów i mas formierskich i mas rdzeniowych na jakość odlewu
  2. rozróżnia metody badania właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje metody badania wytrzymałości, wilgotności, analizy sitowej, przepuszczalności
 • klasyfikuje metody badania piasków formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • stosuje metody badań materiałów formierskich i rdzeniowych
 • wykorzystuje wyniki badań materiałów stosowanych w masach formierskich i masach rdzeniowych przy wykonywaniu form jednorazowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL04 - klasyfikuje piaski formierskie na podstawie wyników badań
 • klasyfikuje piaski kwarcowe na podstawie wyników badań lepiszcza
 • klasyfikuje piaski kwarcowe na podstawie wyników analizy sitowej
  4. charakteryzuje metody badania wytrzymałości, wilgotności, przepuszczalności, twardości i stopnia zagęszczenia mas formierskich i mas rdzeniowych
 • wyjaśnia pojęcia: wytrzymałość, wilgotność, przepuszczalność, twardość i stopień zagęszczenia mas formierskich i mas rdzeniowych
 • określa wpływ wilgotności, przepuszczalności, twardości, stopnia zagęszczenia na własności masy formierskiej i masy rdzeniowej oraz na jakość odlewów
 • opisuje metody badania wytrzymałości, wilgotności, przepuszczalności, twardości i stopnia zagęszczenia masy formierskiej i masy rdzeniowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera aparaturę i urządzenia do badań materiałów, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • rozpoznaje aparaturę i urządzenia do badań materiałów, mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera aparaturę i urządzenia do pomiaru parametrów piasków formierskich
 • dobiera aparaturę do pomiaru właściwości spoiw mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera aparaturę i urządzenia do badań mas formierskich i mas rdzeniowych
  6. wykonuje badania parametrów materiałów oraz mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje badania parametrów materiałów oraz mas formierskich i mas rdzeniowych
 • wykonuje badania laboratoryjne parametrów materiałów formierskich i mas rdzeniowych
 • wykonuje badania laboratoryjne parametrów masy formierskiej i masy rdzeniowej
  7. klasyfikuje wady odlewów
 • określa pojęcie wady odlewu
 • dokonuje klasyfikacji wad odlewów
 • rozpoznaje charakter wad odlewów
 • określa przyczyny powstania wady odlewu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje programy symulacyjne procesu zalewania i krzepnięcia w celu wyeliminowania wad odlewów
  8. dobiera metody ujawniania zewnętrznych i wewnętrznych wad odlewów
 • dobiera badanie wad zewnętrznych na podstawie wymogu jakościowego metodą wizualną VT, metodą badań penetracyjnych lub magnetycznych
 • dobiera badanie ujawniania wad wewnętrznych na podstawie wymogu jakościowego odlewów próbą szczelności, metodą makroskopową, radiograficzną i ultradźwiękową
  9. dobiera aparaturę do przeprowadzania badań nieniszczących odlewów
 • rozróżnia aparaturę do przeprowadzania badań nieniszczących odlewów
 • dobiera elementy wyposażenia do badań penetracyjnych i magnetycznych
 • dobiera techniki i elementy wyposażenia do badań metodą radiograficzną i ultradźwiękową
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje badania odlewów
 • przeprowadza badania wizualne identyfikujące i lokalizujące wady kształtu i wady powierzchni odlewu
 • przeprowadza badania penetracyjne, magnetyczne, ultradźwiękowe powierzchni odlewu
 • ujawnia rodzaj, rozmiar i miejsce występowania wady metodą radiograficzną lub ultradźwiękową
 • przeprowadza przemysłowe badania szczelności odlewów, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jakość odlewu na podstawie wyników badań nieniszczących
 • ocenia jakość odlewu na podstawie wykonanych badań makroskopowych
  11. dobiera metody kontroli wymiarów formy odlewniczej i rdzeni
 • dobiera metody kontroli piaskowych form odlewniczych
 • dobiera metody kontroli rdzeni piaskowych i metalowych
 • przeprowadza kontrolą wymiarów formy odlewniczej i rdzeni
  12. wykonuje pomiary odlewów
 • dobiera narzędzia i przyrządy do pomiaru odlewów
 • dobiera metody pomiarów odlewów w zależności od wymagań technologicznych
 • wykonuje pomiary zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów liniowych odlewów
 • wykonuje pomiary kształtu i masy odlewów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje kontrolę wymiarową odlewu przy pomocy sprawdzianów kształtu i wymiaru
  13. rozróżnia właściwości technologiczne stopów odlewniczych
 • określa pojęcia właściwości technologicznych stopów odlewniczych
 • klasyfikuje właściwości technologiczne stopów odlewniczych
  14. dobiera metody badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych
 • rozróżnia metody badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych
 • dobiera metodę badań do danej właściwości technologicznej
  15. charakteryzuje badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych
 • opisuje próbę przełomu do oceny ziarnistości struktury
 • opisuje badanie skrawalności stopów odlewniczych
 • wykonuje próbę przełomu do oceny ziarnistości struktury
  16. przeprowadza próby technologiczne ciekłego metalu
 • ustala warunki przeprowadzenia próby lejności zgodnie z normą
 • wykonuje formę do badania lejności
 • zalewa formę do badania lejności
 • wykonuje próbę przełomu do oceny ziarnistości struktury (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki przeprowadzonych prób technologicznych ciekłego metalu
  17. wykonuje badania składu chemicznego stopów odlewniczych
 • przygotowuje próbki do badań analizatorem zawartości węgla i siarki w stopie
 • określa analizatorem zawartość węgla i siarki w stopie
  18. dobiera urządzenia i przygotowuje zgłady metalograficzne do badań mikroskopowych
 • przygotowuje próbki do badań metalograficznych
 • dobiera materiały i urządzenia do przygotowania zgładów metalograficznych
 • przygotowuje zgłady metalograficzne do badań mikroskopowych
  19. rozpoznaje strukturę stopów odlewniczych
 • obsługuje mikroskop metalograficzny
 • rozpoznaje postać grafitu w żeliwie
 • rozpoznaje wtrącenia niemetaliczne i wady materiału podczas badania struktury
 • rozpoznaje strukturę stopów odlewniczych na podstawie atlasu metalograficznego
  20. rozróżnia metody badań właściwości mechanicznych stopów metali
 • klasyfikuje właściwości mechaniczne stopów metali
 • charakteryzuje metody badań właściwości mechanicznych stopów metali
  21. wykonuje badania właściwości mechanicznych stopów metali
 • przygotowuje próbki do badań mechanicznych
 • wykonuje statyczną próbę rozciągania stopów odlewniczych
 • określa wskaźniki właściwości wytrzymałościowych badanego materiału
 • dobiera metodę badania twardości do rodzaju badanego stopu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje statyczną próbę twardości stopów metali
 • wykonuje próbę dynamiczną młotem udarnościowym typu Charpy

MTL.04.6 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 04)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL 04 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały,
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe, dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, (np. prezentację)
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze i internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe) aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MTL.04.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.04.)

  1. identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • określa zagrożenia na stanowisku pracy przy wykonywaniu zadań zawodowych
 • określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy
 • przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na zajmowanym stanowisku pracy
  2. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w odlewnictwie
 • stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące
 • określa zasady zachowania się w przypadku pożaru
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania
 • obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy w odlewni, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.04. - charakteryzuje stanowisko pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • określa zasady organizacji stanowiska pracy
 • organizuje swoje stanowisko pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
  4. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych w odlewni
 • określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych w zawodzie
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy
 • stosuje środki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy, zgodnie z przeznaczeniem. (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa informacje zawarte w znakach bezpieczeństwa i alarmach stosowanych w odlewni
 • stosuje informacje znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w odlewni
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji