LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.11OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 11

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
Kwalifikacje w zawodzie RL.11 - Uczeń:
1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia;
2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
6) wykonuje badania fizykalne zwierząt;
7) rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt;
8) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych;
9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań laboratoryjnych;
10) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
11) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
12) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem
chorób zwierząt
Kwalifikacje w zawodzie RL11 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt;
2) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
3) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
4) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
5) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
6) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
7) rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
8) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
9) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
10) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
11) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
12) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
zgodnie z obowiązującymi procedurami;
15) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
16) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
17) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.

3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Kwalifikacje w zawodzie RL 11 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
3) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru
weterynaryjnego dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
5) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru
weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
7) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru
weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
8) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
9) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
10) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego
mięsa;
11) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
12) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt.