LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.11

Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych w zakresie us艂ug weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RL.11):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 11

1. Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych w diagnozowaniu chor贸b zwierz膮t
Kwalifikacje w zawodzie RL.11 - Ucze艅:
1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierz臋cia;
2) przygotowuje zwierz臋ta do bada艅 klinicznych;
3) okre艣la znaczenie kliniczne poszczeg贸lnych okolic cia艂a zwierz膮t;
4) rozr贸偶nia sprz臋t i aparatur臋 diagnostyczn膮;
5) dobiera metody przeprowadzania bada艅 fizykalnych zwierz膮t;
6) wykonuje badania fizykalne zwierz膮t;
7) rozr贸偶nia prawid艂owe i patologiczne wyniki bada艅 fizykalnych zwierz膮t;
8) wykonuje czynno艣ci pomocnicze zwi膮zane z badaniem zwierz膮t z wykorzystaniem urz膮dze艅 diagnostycznych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materia艂u do bada艅 laboratoryjnych;
10) stosuje techniki wykonywania bada艅 laboratoryjnych;
11) wykonuje czynno艣ci pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zw艂ok zwierz臋cych;
12) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 z zakresu diagnostyki chor贸b zwierz膮t.

2. Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych zwi膮zanych z profilaktyk膮 i leczeniem
chor贸b zwierz膮t
Kwalifikacje w zawodzie RL11 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 leczenia zwierz膮t;
2) ocenia stan zdrowia zwierz臋cia w momencie zagro偶enia jego 偶ycia;
3) rozpoznaje czynniki wywo艂uj膮ce choroby u zwierz膮t;
4) okre艣la wp艂yw r贸偶nych czynnik贸w chorobotw贸rczych na stan zdrowia zwierz膮t;
5) okre艣la drogi szerzenia si臋 chor贸b zwierz臋cych i odzwierz臋cych;
6) wykonuje czynno艣ci maj膮ce na celu ratowanie 偶ycia zwierz膮t i zapobieganie powik艂aniom;
7) rozpoznaje objawy chor贸b zwierz膮t;
8) rozr贸偶nia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami;
9) stosuje racjonalny spos贸b 偶ywienia r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t w zale偶no艣ci od stanu ich zdrowia;
10) poskramia i przygotowuje zwierz臋ta do czynno艣ci lekarsko-weterynaryjnych;
11) rozr贸偶nia drogi podawania lek贸w zwierz臋tom;
12) podaje leki zwierz臋tom wed艂ug zalece艅 lekarza weterynarii;
13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materia艂y do wykonania zabieg贸w lekarsko-weterynaryjnych;
14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narz臋dzi i sprz臋tu weterynaryjnego
zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
15) wykonuje czynno艣ci pomocnicze podczas weterynaryjnych zabieg贸w chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
16) sprawuje opiek臋 nad zwierz臋tami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
17) dobiera materia艂y oraz wykonuje opatrunki i ok艂ady u zwierz膮t.

3. Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Kwalifikacje w zawodzie RL 11 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
2) wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunk贸w weterynaryjnych utrzymania zwierz膮t;
3) wykonuje czynno艣ci pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru
weterynaryjnego dotycz膮ce przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierz膮t;
4) wykonuje czynno艣ci pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierz膮t i ochrony ich zdrowia;
5) wykonuje czynno艣ci pomocnicze zwi膮zane z prowadzeniem nadzoru
weterynaryjnego dotycz膮cego bezpiecze艅stwa pasz i materia艂贸w paszowych;
6) wykonuje czynno艣ci pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t;
7) wykonuje czynno艣ci pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru
weterynaryjnego dotycz膮ce bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego;
8) kontroluje warunki dobrostanu zwierz膮t kierowanych do uboju;
9) wykonuje czynno艣ci pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierz膮t;
10) wykonuje czynno艣ci pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego
mi臋sa;
11) przestrzega zasad kategoryzacji i post臋powania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierz臋cego;
12) przestrzega procedur post臋powania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wyst膮pienia chor贸b zwierz膮t.