LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.12

Wykonywanie weterynaryjnych czynno艣ci pomocniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 12

ROL.12.2 - Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych w diagnozowaniu chor贸b zwierz膮t (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.12)

  1. przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierz臋cia
 • wykonuje opis zwierz臋cia zgodnie z planem badania klinicznego
 • planuje przebieg wywiadu z posiadaczem zwierz臋cia w celu uzyskania informacji niezb臋dnych do podj臋cia czynno艣ci lekarsko-weterynaryjnych
 • zadaje posiadaczowi istotne pytania dotycz膮ce stanu zdrowia i warunk贸w utrzymania zwierz臋cia
 • analizuje uzyskane informacje pod wzgl臋dem przydatno艣ci do postawienia diagnozy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyci膮ga wnioski z przeprowadzonego wywiadu dotycz膮ce stanu zdrowotnego zwierz臋cia i potrzeby udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej
  2. wykonuje badania fizykalne zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • rozpoznaje sprz臋t s艂u偶膮cy do wykonywania bada艅 fizykalnych zwierz膮t, na podstawie opisu, na zdj臋ciach i bezpo艣rednio
 • pos艂uguje si臋 sprz臋tem s艂u偶膮cym do planowanego badania zgodnie z jego przeznaczeniem
 • myje i dezynfekuje sprz臋t diagnostyczny zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • charakteryzuje techniki powszechnie stosowanych metod bada艅 fizykalnych zwierz膮t gospodarskich i domowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody bada艅 fizykalnych do gatunku zwierz臋cia
 • opisuje spos贸b wykonania bada艅 fizykalnych og贸lnych i szczeg贸艂owych u r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • przedstawia przebieg bada艅 fizykalnych r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje miejsca na ciele zwierz膮t poddawane ocenie podczas bada艅 fizykalnych
 • wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny stanu zdrowia zwierz臋cia
 • rozr贸偶nia prawid艂owe i patologiczne wyniki bada艅 fizykalnych zwierz膮t
 • wyci膮ga wnioski z przeprowadzonych bada艅 fizykalnych dotycz膮ce potrzeby udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.12 - wykonuje badanie kliniczne zwierz臋cia w zakresie niezb臋dnym do udzielenia mu pierwszej pomocy
 • wykonuje samodzielne badanie fizykalne zwierz臋cia przy podejrzeniu wyst膮pienia zagro偶enia jego 偶ycia
 • rozpoznaje charakterystyczne objawy mog膮ce wskazywa膰 na wyst膮pienie zagro偶enia 偶ycia zwierz臋cia
 • podejmuje w艂a艣ciw膮 decyzj臋 o konieczno艣ci udzielenia zwierz臋ciu pierwszej pomocy na podstawie analizy wykonanych bada艅
  4. wykonuje czynno艣ci pomocnicze zwi膮zane z badaniem zwierz膮t z wykorzystaniem urz膮dze艅 diagnostycznych
 • rozpoznaje urz膮dzenia diagnostyczne wykorzystywane do badania zwierz膮t
 • dobiera urz膮dzenia diagnostyczne do wykonywanych bada艅 klinicznych
 • przygotowuje zwierz臋ta do bada艅 z wykorzystaniem urz膮dze艅 diagnostycznych z zastosowaniem w艂a艣ciwych technik
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materia艂u do bada艅 laboratoryjnych
 • rozr贸偶nia kierunki bada艅 laboratoryjnych stosowanych w rozpoznawaniu chor贸b zwierz膮t
 • dobiera sprz臋t, narz臋dzia i materia艂y do rodzaju pobranego materia艂u biologicznego od zwierz膮t
 • pobiera materia艂 biologiczny od zwierz膮t z zastosowaniem w艂a艣ciwych technik
 • utrwala materia艂 biologiczny do bada艅 laboratoryjnych z zastosowaniem w艂a艣ciwych technik (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przechowuje materia艂 biologiczny pobrany od zwierz膮t przed dostarczeniem go do laboratorium diagnostycznego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • sporz膮dza prawid艂owo i czytelnie dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z pobraniem materia艂u biologicznego
  6. wykonuje czynno艣ci pomocnicze zwi膮zane z badaniami laboratoryjnymi materia艂u biologicznego
 • wykonuje prac臋 w laboratorium diagnostycznym zgodnie z obowi膮zuj膮cym regulaminem
 • rozpoznaje sprz臋t i urz膮dzenia laboratoryjne
 • dobiera sprz臋t i urz膮dzenia laboratoryjne do rodzaju wykonywanych bada艅
 • wykonuje poszczeg贸lne rodzaje bada艅 laboratoryjnych: badanie krwi: morfologiczne, rozmaz, oznaczanie OB oraz biochemiczne, badanie og贸lne moczu, badanie parazytologiczne, badanie bakteriologiczne, badanie mikologiczne, badanie serologiczne 鈥 z zastosowaniem w艂a艣ciwej techniki i zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza prawid艂owo i czytelnie dokumentacj臋 wynik贸w wykonanych bada艅 laboratoryjnych
  7. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zw艂ok zwierz臋cych
 • rozpoznaje oznaki 艣mierci na podstawie wykonanego badania klinicznego
 • rozpoznaje narz臋dzia do wykonania sekcji zw艂ok zwierz臋cych
 • dobiera narz臋dzia do wykonania sekcji zw艂ok w zale偶no艣ci od stosowanej techniki i gatunku zwierz臋cia
 • wykonuje czynno艣ci pomocnicze na poszczeg贸lnych etapach sekcji zw艂ok zwierz臋cych zgodnie z zaleceniami lekarza (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje techniki pobierania pr贸b do bada艅 laboratoryjnych zgodnie ze zleceniem lekarza obducenta
 • sporz膮dza prawid艂owo i czytelnie dokumentacj臋 przebiegu sekcji zw艂ok zwierz臋cych

ROL.12.3 - Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych zwi膮zanych z profilaktyk膮 i leczeniem chor贸b zwierz膮t (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL12)

  1. charakteryzuje choroby zwierz膮t: opisuje drogi szerzenia si臋 chor贸b zwierz臋cych i odzwierz臋cych, charakteryzuje objawy chor贸b zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych
 • wskazuje charakterystyczne cechy zwierz臋cia zdrowego i chorego
 • wskazuje czynniki chorobotw贸rcze zwierz膮t przypisuj膮c je do grup (biologiczne, chemiczne, fizyczne)
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w chorobotw贸rczych na wyst膮pienie w organizmie zwierz臋cia zmian patomorfologicznych i fizjopatologicznych
 • opisuje czynniki chorobotw贸rcze wywo艂uj膮ce choroby zaka藕ne, niezaka藕ne i paso偶ytnicze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia mechanizmy szerzenia si臋 chor贸b zwierz臋cych i odzwierz臋cych
 • okre艣la rodzaje chor贸b zwierz膮t na podstawie sposobu i szybko艣ci ich rozprzestrzeniania si臋
 • opisuje charakterystyczne objawy chor贸b zaka藕nych, niezaka藕nych i paso偶ytniczych zwierz膮t gospodarskich i domowych
  2. wykonuje czynno艣ci maj膮ce na celu ratowanie 偶ycia zwierz膮t i zapobieganie powik艂aniom
 • przedstawia sposoby ratowania 偶ycia zwierz膮t w przypadkach: niedyspozycji 偶o艂膮dkowo-jelitowych o przebiegu ostrym, zad艂awienia, zranienia lub z艂amania, innych nag艂ych sytuacji zagra偶aj膮cych 偶yciu zwierz膮t
 • wykonuje czynno艣ci ratuj膮ce 偶ycie zwierz臋cia i zapobiegaj膮ce powik艂aniom zgodnie z algorytmem post臋powania
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL12 - charakteryzuje weterynaryjne produkty lecznicze, wyroby i materia艂y medyczne
 • pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami z zakresu farmakologii
 • opisuje postacie lek贸w stosowane w profilaktyce oraz leczeniu chor贸b zwierz膮t
 • pos艂uguje si臋 ulotkami informacyjnymi produkt贸w leczniczych, w艂a艣ciwie interpretuj膮c ich tre艣膰
 • rozpoznaje wyroby i materia艂y medyczne stosowane w leczeniu zwierz膮t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i wskazuje zastosowanie pasz leczniczych
 • przechowuje weterynaryjne produkty lecznicze, wyroby i materia艂y medyczne zgodnie ze wskazaniami producenta
 • post臋puje z odpadami medycznymi zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
  4. podaje leki przepisane przez lekarza weterynarii lub dost臋pne bez recepty
 • opisuje drogi podawania lek贸w zwierz臋tom
 • oblicza prawid艂ow膮 dawk臋 leku, jak膮 nale偶y poda膰 zwierz臋ciu zgodnie z zasadami jej obliczania
 • przygotowuje leki do podania r贸偶nymi drogami z zastosowaniem odpowiednich narz臋dzi i materia艂贸w
 • podaje zwierz臋tom leki zalecone przez lekarza weterynarii lub dost臋pne bez recepty, uwzgl臋dniaj膮c ilo艣膰 i drog臋 podania
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje zwierz臋ta do czynno艣ci lekarsko- weterynaryjnych
 • planuje kolejno艣膰 wykonywanych czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem zwierz膮t do zabieg贸w leczniczych i profilaktycznych
 • wykorzystuje r贸偶ne metody poskramiania zwierz膮t w celu przygotowania ich do planowanych zabieg贸w leczniczych lub profilaktycznych
 • stosuje r贸偶ne metody przygotowania zwierz膮t do czynno艣ci lekarsko-weterynaryjnych w sytuacjach typowych i nietypowych
  6. wykonuje czynno艣ci pomocnicze podczas zabieg贸w lekarsko-weterynaryjnych
 • przedstawia zakres czynno艣ci pomocniczych wykonywanych przez technika weterynarii podczas zabieg贸w leczniczych z uwzgl臋dnieniem kolejno艣ci ich wykonywania
 • przedstawia zakres czynno艣ci pomocniczych wykonywanych przez technika weterynarii podczas zabieg贸w profilaktycznych (przeciw chorobom i paso偶ytom)
 • dobiera narz臋dzia oraz materia艂y medyczne do planowanych zabieg贸w leczniczych i profilaktycznych
 • przygotowuje narz臋dzia oraz materia艂y medyczne do wykonania zabieg贸w lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje techniki wykonywania opatrunk贸w ochronnych i usztywniaj膮cych r贸偶nych okolic cia艂a zwierz膮t z zastosowaniem dobranych materia艂贸w medycznych
 • stosuje techniki wykonywania ok艂ad贸w rozgrzewaj膮cych i ch艂odz膮cych r贸偶nych okolic cia艂a zwierz膮t z zastosowaniem dobranych materia艂贸w medycznych
  7. sprawuje opiek臋 nad zwierz臋tami w trakcie leczenia
 • opisuje zasady opieki nad zwierz臋tami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych
 • monitoruje stan zwierz膮t oraz proces leczenia na podstawie obserwacji i wykonywanych bada艅
 • sprawuje opiek臋 nad zwierz臋tami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
  8. przedstawia rodzaje zabieg贸w fizjoterapeutycznych wykonywanych u zwierz膮t
 • opisuje rodzaje zabieg贸w fizjoterapeutycznych stosowanych u zwierz膮t
 • rozpoznaje urz膮dzenia i materia艂y niezb臋dne do wykonywania zabieg贸w fizjoterapeutycznych u zwierz膮t
 • dobiera urz膮dzenia i materia艂y niezb臋dne do wykonania najcz臋艣ciej stosowanych zabieg贸w fizjoterapeutycznych u zwierz膮t
 • omawia wskazania i przeciwwskazania do wykonania poszczeg贸lnych rodzaj贸w zabieg贸w fizjoterapeutycznych u zwierz膮t
  9. wykonuje mycie i sterylizacj臋 narz臋dzi i sprz臋tu weterynaryjnego
 • opisuje sposoby mycia, sterylizacji narz臋dzi i sprz臋tu weterynaryjnego
 • przeprowadza mycie, sterylizacj臋 narz臋dzi i sprz臋tu weterynaryjnego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • przechowuje wysterylizowane narz臋dzia i sprz臋t zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 lekarsko-weterynaryjn膮
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabieg贸w leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produkt贸w leczniczych dla zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • omawia zakres i spos贸b prowadzenia ewidencji leczenia zwierz膮t przez posiadacza zwierz膮t gospodarskich
 • wyja艣nia zasady prowadzenia, przechowywania, udost臋pniania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
 • korzysta z informacji dotycz膮cych profilaktyki i leczenia zwierz膮t w dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej w celu wykonania zalece艅 lekarza (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje wpis贸w w dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej prowadzonej w zak艂adzie leczniczym dla zwierz膮t oraz b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 posiadacza zwierz膮t w zakresie zleconym przez lekarza

ROL.12.4 - Wykonywanie czynno艣ci z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.12)

  1. rozr贸偶nia przepisy prawa dotycz膮ce kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • wyszukuje w dost臋pnych 藕r贸d艂ach informacji przepisy prawa, dotycz膮ce kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • opisuje zasady funkcjonowania, organizacji i zada艅 w艂a艣ciwego organu realizuj膮cego zadania z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
  2. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierz膮t gospodarskich
 • opisuje wymagania dotycz膮ce warunk贸w weterynaryjnych gospodarstwa, dokumentacji leczenia oraz dobrostanu zwierz膮t gospodarskich, na podstawie analizy przepis贸w prawa
 • prowadzi obserwacje, pozyskuje informacje oraz wykonuje pomiary poszczeg贸lnych czynnik贸w dobrostanu zwierz膮t gospodarskich z wykorzystaniem niezb臋dnego sprz臋tu i narz臋dzi
 • ocenia zgodno艣膰 dokumentacji leczenia oraz dobrostanu zwierz膮t z wymaganiami weterynaryjnymi
 • wype艂nia zgodnie z instrukcj膮 obowi膮zuj膮ce druki dokument贸w z przeprowadzanej urz臋dowej kontroli dobrostanu zwierz膮t
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.12 - wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad przestrzeganiem obowi膮zku identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczaniem zwierz膮t
 • wymienia prawa i obowi膮zki wyznaczonej osoby kontroluj膮cej oraz posiadacza zwierz膮t dotycz膮ce nadzoru i kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierz膮t
 • wymienia miejsca wykonywania kontroli identyfikacji i rejestracji zwierz膮t gospodarskich okre艣lone w przepisach prawa
 • stwierdza obecno艣膰, prawid艂owo艣膰 oraz miejsce umieszczenia znak贸w identyfikacyjnych u byd艂a, owiec, k贸z i 艣wi艅
 • ocenia zgodno艣膰 wpis贸w w ksi臋gach rejestracji poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t z przepisami prawa oraz z instrukcj膮 ich wype艂niania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pozyskuje informacje oraz wykorzystuje system identyfikacji i rejestracji zwierz膮t do ustalania miejsc pobytu i przemieszczania kontrolowanych zwierz膮t
 • wype艂nia zgodnie z instrukcj膮 obowi膮zuj膮ce druki dokument贸w z przeprowadzanej urz臋dowej kontroli obowi膮zku przestrzegania identyfikacji i rejestracji zwierz膮t
  4. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz
 • omawia wymagania weterynaryjne dla pasz, materia艂贸w paszowych i pasz leczniczych
 • wype艂nia obowi膮zuj膮ce druki dokument贸w z przeprowadzanej urz臋dowej kontroli wytwarzania pasz
 • opisuje zasady przeprowadzania urz臋dowej kontroli zak艂ad贸w przetw贸rczych pasz zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 list膮 kontroln膮
 • wype艂nia obowi膮zuj膮ce druki dokument贸w z przeprowadzanej urz臋dowej kontroli zak艂ad贸w przetw贸rczych pasz
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach kontroli zdrowia zwierz膮t i ochrony ich zdrowia
 • rozr贸偶nia podmioty zaanga偶owane w handel zwierz臋tami gospodarskimi
 • rozr贸偶nia dokumenty niezb臋dne do prowadzenia handlu poszczeg贸lnymi gatunkami zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • opisuje zasady odbywania podr贸偶y handlowych i niehandlowych ze zwierz臋tami towarzysz膮cymi
 • opisuje zasady przeprowadzania urz臋dowej kontroli warunk贸w transportu i dobrostanu zwierz膮t podczas transportu zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 list膮 kontroln膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia obowi膮zuj膮ce druki dokument贸w z urz臋dowej kontroli warunk贸w transportu i dobrostanu zwierz膮t podczas transportu
 • podaje przyk艂ady dzia艂alno艣ci nadzorowanej oraz wymagania dla podejmowania i prowadzenia dzia艂alno艣ci nadzorowanej w aspekcie ochrony zdrowia zwierz膮t
 • wskazuje zasady przeprowadzania kontroli dzia艂alno艣ci nadzorowanej oraz instytucje przeprowadzaj膮ce t臋 kontrol臋
 • przedstawia wymagania weterynaryjne dotycz膮ce ochrony zdrowia zwierz膮t
 • omawia uprawnienia poszczeg贸lnych organ贸w w zakresie ochrony zdrowia zwierz膮t
 • wype艂nia dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z kontrol膮 zdrowia zwierz膮t
  6. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach monitoringu i zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t obj臋tych programami zwalczania lub monitorowania
 • wymienia choroby zaka藕ne zwierz膮t, w kierunku kt贸rych aktualnie s膮 prowadzone badania kontrolne
 • pobiera pr贸by do bada艅 monitoringowych chor贸b zaka藕nych, z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami i instrukcjami
 • wymienia choroby zaka藕ne zwierz膮t aktualnie podlegaj膮ce obowi膮zkowi zwalczania, na podstawie analizy przepis贸w prawa
 • wymienia obowi膮zki posiadacza zwierz膮t w przypadku podejrzenia wyst膮pienia choroby zaka藕nej oraz po dokonaniu jej zg艂oszenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pobiera pr贸bki do bada艅 diagnostycznych przewidzianych w przepisach o ochronie zdrowia zwierz膮t oraz zwalczaniu chor贸b zaka藕nych zwierz膮t zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami i instrukcjami
 • wykonuje szczepienia ochronne zwierz膮t z zastosowaniem w艂a艣ciwej techniki, z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii
 • prowadzi obowi膮zuj膮c膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 monitorowania i zwalczania chor贸b zaka藕nych, w formie papierowej i elektronicznej
  7. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad bezpiecze艅stwem 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego
 • przedstawia zasady kontroli weterynaryjnej 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego
 • przedstawia zasady systemu analizy zagro偶e艅 i krytycznych punkt贸w kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP)
 • przedstawia zasady czyszczenia i dezynfekcji obowi膮zuj膮ce przy produkcji 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego
 • przedstawia wymagania weterynaryjne dla produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego oraz dla produkcji tych produkt贸w, w szczeg贸lno艣ci dla mi臋sa i produkt贸w z mi臋sa, mleka i produkt贸w mlecznych, jaj i produkt贸w jajecznych, produkt贸w rybo艂贸wstwa i miodu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia wymagania weterynaryjne dla prowadzenia dzia艂alno艣ci polegaj膮cej na wprowadzeniu produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego na rynek w ramach zak艂adu zatwierdzonego lub rejestrowanego
  8. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach dopuszczenia zwierz膮t do uboju
 • identyfikuje objawy choroby, kt贸ra mo偶e mie膰 niepo偶膮dany wp艂yw na zdrowie ludzi b膮d藕 zwierz膮t
 • omawia dobrostan zwierz膮t w rze藕ni
 • opisuje przebieg kontroli warunk贸w dobrostanu zwierz膮t w rze藕ni w odniesieniu do obowi膮zuj膮cej listy kontrolnej
 • rozpoznaje naruszenia dotycz膮ce warunk贸w dobrostanu zwierz膮t kierowanych do uboju (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady przeprowadzania oraz przebieg badania przedubojowego zwierz膮t rze藕nych
 • omawia warunki dopuszczenia r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t do uboju
 • wype艂nia zgodnie z instrukcj膮 druki dokumentacji badania przedubojowego zwierz膮t
 • omawia zasady prowadzenia uboju z konieczno艣ci
 • przedstawia wymagania weterynaryjne dla uboju na w艂asne potrzeby
  9. wykonuje czynno艣ci pomocnicze w ramach weterynaryjnego badania poubojowego mi臋sa: stosuje metody i techniki badania poubojowego mi臋sa, opisuje zmiany anatomopatologiczne w tuszach i narz膮dach zwierz膮t
 • przedstawia wykluczenia decyduj膮ce o okre艣leniu przydatno艣ci mi臋sa do spo偶ycia
 • opisuje zakres bada艅 poubojowych tusz i mi臋sa r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t rze藕nych
 • opisuje m