LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL14

Użytkowanie zasobów leśnych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI RL.14(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 14

1. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach
Kwalifikacje w zawodzie RL.14 - Uczeń:
1) posługuje się planem urządzenia lasu;
2) obsługuje rejestrator leśniczego;
3) posługuje się leśną mapą numeryczną;
4) określa miąższość drzew stojących i leżących;
5) określa zasobność drzewostanów;
6) określa wiek drzew i drzewostanów;
7) określa przyrost masy drzew i drzewostanów;
8) rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i przeznaczenie surowca drzewnego;
9) wykonuje pomiary geodezyjne.

2. Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych
Kwalifikacje w zawodzie RL14 - Uczeń:
1) określa rodzaje użytków leśnych;
2) sporządza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego;
3) sporządza harmonogramy prac leśnych;
4) posługuje się Systemem Informatycznym Lasów Państwowych;
5) sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego i użytków ubocznych;
6) określa źródła finansowania prac leśnych;
7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego;
8) planuje skład zespołów roboczych, określa ilość sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania drewna;
9) przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego;
10) organizuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego;
11) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
12) dobiera sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego;
13) klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny;
14) planuje prace związane z pozyskiwaniem runa leśnego i innych użytków niedrzewnych.