LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL18

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI RL.18(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 18

1. Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
Kwalifikacje w zawodzie RL.18 - Uczeń:
1) planuje uprawę roślin sadowniczych;
2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem roślin sadowniczych;
3) planuje i organizuje prace związane z ochroną roślin sadowniczych;
4) planuje zabiegi pielęgnacyjne upraw sadowniczych;
5) organizuje proces produkcji ogrodniczej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
6) planuje i organizuje prace związane ze zbiorem różnych gatunków owoców;
7) organizuje prace związane z przechowywaniem i sprzedażą różnych gatunków owoców;
8) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa;
9) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych;
10) oblicza opłacalność produkcji sadowniczej;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, ochrony roślin sadowniczych i bezpieczeństwa żywności.

2. Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
Kwalifikacje w zawodzie RL18 - Uczeń:
1) planuje uprawę roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
3) planuje i organizuje prace związane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem i sadzeniem roślin;
4) planuje i organizuje prace związane z rozmnażaniem i pędzeniem warzyw;
5) planuje zabiegi pielęgnacyjne upraw warzywnych;
6) planuje i organizuje prace związane ze zbiorem warzyw, roślin przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
7) organizuje prace związane z przechowywaniem i sprzedażą warzyw, roślin
przyprawowych oraz nasion i grzybów jadalnych;
8) przestrzega przepisów prawa dotyczących nasiennictwa;
9) przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, ochrony roślin warzywnych i bezpieczeństwa żywności;
10) oblicza opłacalność produkcji warzyw, roślin przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
11) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych.

3. Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych
Kwalifikacje w zawodzie RL 18 - Uczeń:
1) sporządza szkice inwentaryzacyjne terenów zieleni;
2) opracowuje projekty zagospodarowania terenów zieleni z wykorzystaniem walorów i specyfiki terenu;
3) planuje i organizuje prace związane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem
i sadzeniem roślin ozdobnych;
4) organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami;
5) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną drzew
i krzewów ozdobnych;
6) planuje i organizuje prace związane z urządzaniem i renowacją terenów zieleni;
7) sporządza harmonogramy prac związanych z uprawą roślin ozdobnych i pielęgnacją terenów zieleni;
8) planuje i organizuje prace związane z sadzeniem drzew i krzewów ozdobnych;
9) planuje wykonanie prac na poszczególnych etapach produkcji określonych gatunków drzew i krzewów ozdobnych;
10) planuje i organizuje zbiór, przechowywanie i sprzedaż roślin ozdobnych;
11) oblicza opłacalność produkcji roślin ozdobnych;
12) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.