LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.19

Organizacja chowu i hodowli koni- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.19
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 19

1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
Kwalifikacje w zawodzie RL.19 - Ucze艅:
1) planuje i organizuje produkcj臋 ro艣lin uprawianych na pasze;
2) wykonuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji ro艣lin uprawianych na pasze;
3) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze zbiorem, konserwacj膮 i przechowywaniem pasz;
4) planuje i organizuje produkcj臋 zwierz臋c膮 w gospodarstwie;
5) prowadzi ch贸w zwierz膮t gospodarskich;
6) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
7) prowadzi produkcj臋 rolnicz膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
8) prowadzi sprzeda偶 zwierz膮t oraz produkt贸w pochodzenia rolniczego;
9) oblicza op艂acalno艣膰 produkcji rolniczej.

2. Obs艂ugiwanie 艣rodk贸w technicznych w rolnictwie
Kwalifikacje w zawodzie RL19 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, normami i katalogami;
2) analizuje informacje techniczne, wykorzystuj膮c r贸偶ne 藕r贸d艂a;
3) rozpoznaje materia艂y stosowane w konstrukcjach maszyn i urz膮dze艅 technicznych;
4) wykorzystuje energi臋 elektryczn膮 i niekonwencjonalne 藕r贸d艂a energii;
5) dobiera oraz eksploatuje narz臋dzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji proces贸w technologicznych w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
6) kontroluje jako艣膰 wykonywanych prac;
7) dobiera pojazdy i 艣rodki transportu do prac w rolnictwie;
8) przygotowuje pojazdy, maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia rolnicze zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony
przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przegl膮dami technicznymi oraz konserwacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
10) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazd贸w, maszyn i narz臋dzi rolniczych.

3. Prowadzenie chowu i hodowli koni
Kwalifikacje w zawodzie RL 19 - Ucze艅:
1) dobiera typy u偶ytkowe i rasy koni do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
2) dobiera systemy utrzymania dla r贸偶nych ras i grup koni;
3) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z codzienn膮 piel臋gnacj膮 koni i obs艂ug膮 stajni;
4) planuje wyposa偶enie stajni i budynk贸w towarzysz膮cych z uwzgl臋dnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu zwierz膮t;
5) okre艣la wymagania zoohigieniczne pomieszcze艅 dla koni;
6) wykonuje pomiary czynnik贸w mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla koni;
7) dokonuje pomiar贸w parametr贸w fizjologicznych koni;
8) dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni;
9) rozpoznaje narowy i na艂ogi koni i zapobiega im;
10) rozpoznaje objawy chor贸b koni;
11) przestrzega zasad profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni;
12) udziela koniom pierwszej pomocy w nag艂ych wypadkach;
13) przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t oraz przepis贸w sanitarno-epidemiologicznych w chowie koni;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 pracy hodowlanej;
15) rozpoznaje ma艣ci i odmiany koni oraz dokonuje opisu identyfikacyjnego koni;
16) ocenia kondycj臋 i pokr贸j koni oraz dokonuje pomiar贸w zoometrycznych koni;
17) organizuje i prowadzi rozr贸d koni;
18) wychowuje i oswaja m艂ode konie;
19) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w chowu i hodowli koni.

4. 呕ywienie koni
Kwalifikacje w zawodzie RL19 - Ucze艅:
1) dostosowuje 偶ywienie i pojenie do specyfiki budowy i fizjologii uk艂adu pokarmowego koni;
2) okre艣la znaczenie sk艂adnik贸w pasz w 偶ywieniu koni;
3) dobiera pasze stosowane w 偶ywieniu koni oraz ocenia ich jako艣膰;
4) okre艣la potrzeby pokarmowe koni oraz warto艣膰 pokarmow膮 pasz;
5) uk艂ada dawki pokarmowe dla r贸偶nych grup koni;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;
7) przestrzega zasad higieny 偶ywienia i pojenia koni;
8) sporz膮dza preliminarz i bilans pasz dla koni;
9) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w 偶ywienia koni.