LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.06

Organizacja chowu i hodowli koni- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 6

ROL.06.2 - Podstawy chowu i hodowli koni (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.06)

  1. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
 • dobiera us艂ugi odpowiednich instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa do wykonywanych zada艅
  2. obja艣nia zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • wymienia instytucje wspieraj膮ce rolnictwo, np. O艣rodek Doradztwa Rolniczego (ODR), Krajowy O艣rodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.06 - pos艂uguje si臋 wiedz膮 z zakresu anatomii i biomechaniki koni
 • wymienia elementy budowy topograficznej konia
 • wskazuje poszczeg贸lne elementy budowy konia
 • opisuje budow臋 uk艂adu kostno-stawowego i mi臋艣niowego konia
 • opisuje zale偶no艣膰 mi臋dzy budow膮 konia a jego mo偶liwo艣ciami u偶ytkowymi
  4. charakteryzuje cechy osobnicze r贸偶nych ras i typ贸w u偶ytkowych koni
 • opisuje rasy koni, dla kt贸rych s膮 prowadzone ksi臋gi hodowlane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • rozpoznaje rasy koni, dla kt贸rych s膮 prowadzone ksi臋gi hodowlane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • opisuje rasy koni sportowych u偶ytkowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • rozpoznaje typy u偶ytkowe koni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la r贸偶nice mi臋dzy typami u偶ytkowymi koni
 • przyporz膮dkowuje rasy koni do poszczeg贸lnych typ贸w u偶ytkowych
 • wymienia organizacje odpowiedzialne za prowadzenie ksi膮g stadnych dla poszczeg贸lnych ras koni w Rzeczypospolitej Polskiej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje systemy utrzymania koni
 • wskazuje na zale偶no艣膰 mi臋dzy sposobem u偶ytkowania a sposobem utrzymania koni
 • wymienia optymalne parametry zoohigieniczne pomieszcze艅 stajennych
  6. charakteryzuje sprawno艣膰 psychofizyczn膮 je藕d藕ca
 • opisuje cechy sprawno艣ci psychicznej je藕d藕ca
 • wskazuje zale偶no艣膰 mi臋dzy sprawno艣ci膮 psychofizyczn膮 a bezpiecze艅stwem pracy z koniem
 • okre艣la wp艂yw cech sprawno艣ci psychicznej je藕d藕ca na u偶ytkowanie konia
  7. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa hoduj膮cego i u偶ytkuj膮cego konie
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 inwestycji
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  8. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi do 膰wicze艅 z przepis贸w ruchu drogowego
 • wykorzystuje komputerowe symulatory jazdy
 • sporz膮dza niezb臋dn膮 dokumentacj臋 z u偶yciem program贸w komputerowych
  9. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
  12. wskazuje przepisy prawa unijnego i krajowego dotycz膮ce organizacji hodowli i rozrodu zwierz膮t gospodarskich, wy艣cig贸w konnych, identyfikacji i rejestracji zwierz膮t, ochrony zwierz膮t oraz pasz
 • wymienia przepisy prawa unijnego i krajowego dotycz膮ce organizacji hodowli i rozrodu zwierz膮t gospodarskich
 • wymienia przepisy prawa unijnego i krajowego dotycz膮ce wy艣cig贸w konnych, identyfikacji i rejestracji zwierz膮t, ochrony zwierz膮t oraz pasz
  13. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ROL.06.3 - Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL6)

  1. charakteryzuje przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej
 • opisuje glebowe czynniki siedliska
 • opisuje klimatyczne czynniki siedliska
 • opisuje wymagania glebowe oraz klimatyczne do uprawy ro艣lin
 • dobiera ro艣liny do uprawy w okre艣lonych warunkach glebowych oraz w okre艣lonych warunkach klimatycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych i glebowych na plonowanie ro艣lin
 • ukierunkowuje produkcj臋 wed艂ug popytu na dany produkt w zale偶no艣ci od zr贸偶nicowania regionalnego
  2. charakteryzuje ro艣liny uprawne i chwasty
 • identyfikuje gatunki ro艣lin uprawnych
 • rozpoznaje gatunki chwast贸w
 • rozpoznaje zio艂a korzystne dla koni
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL6 - planuje produkcj臋 ro艣lin uprawianych na pasz臋
 • opisuje technologi臋 uprawy ro艣lin zbo偶owych i okopowych z przeznaczeniem na pasz臋
 • opisuje technologi臋 uprawy ro艣lin motylkowych
 • dobiera sk艂ad ro艣lin na 艂膮ki i pastwiska dla koni
 • planuje terminy zabieg贸w agrotechnicznych na trwa艂ych u偶ytkach zielonych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wybiera technologi臋 uprawy ro艣lin z przeznaczeniem na siano i sianokiszonki
  4. charakteryzuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji ro艣lin przeznaczonych na pasz臋
 • opisuje zabiegi agrotechniczne wykonywane w uprawach ro艣lin paszowych
 • planuje zabiegi chemicznej ochrony ro艣lin
 • planuje nawo偶enie mineralne i organiczne
 • oblicza dawki nawoz贸w mineralnych i organicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje ekologiczne metody produkcji rolniczej
 • opisuje ekologiczne metody uprawy ro艣lin
 • dobiera metody ekologicznej uprawy ro艣lin
 • opisuje zabiegi stosowane w ekologicznej uprawie ro艣lin
 • charakteryzuje dzia艂alno艣膰 ekologiczn膮 w rolnictwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje sposoby kompostowania odpad贸w organicznych powsta艂ych w gospodarstwie
 • stosuje kompostowanie powsta艂ych w gospodarstwie odpad贸w organicznych
  6. prowadzi produkcj臋 rolnicz膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z zasad膮 wzajemnej zgodno艣ci
 • interpretuje standardy dotycz膮ce racjonalnej gospodarki nawozami
 • interpretuje standardy dotycz膮ce zachowania cennych siedlisk i gatunk贸w ro艣lin
 • opisuje normy dotycz膮ce utrzymania grunt贸w w dobrej kulturze rolnej zgodnej ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z zasad膮 wzajemnej zgodno艣ci
 • prowadzi upraw臋 ro艣lin z uwzgl臋dnieniem zasad rachunku ekonomicznego
  7. opisuje wp艂yw sk艂adnik贸w pokarmowych na prawid艂owy rozw贸j i funkcjonowanie organizm贸w ro艣linnych
 • wymienia sk艂adniki pokarmowe ro艣lin
 • oblicza zapotrzebowanie ro艣lin na sk艂adniki pokarmowe
 • definiuje wp艂yw sk艂adnik贸w pokarmowych na rozw贸j i funkcjonowanie organizm贸w ro艣linnych
  8. rozpoznaje rasy i typy u偶ytkowe zwierz膮t gospodarskich
 • opisuje rasy zwierz膮t gospodarskich (byd艂a, trzody chlewnej, owiec, k贸z)
 • opisuje typy u偶ytkowe zwierz膮t gospodarskich
  9. charakteryzuje budow臋 organizm贸w zwierz膮t gospodarskich
 • rozr贸偶nia poszczeg贸lne cz臋艣ci budowy anatomicznej zwierz膮t gospodarskich (byd艂a, trzody chlewnej, owiec, k贸z)
 • opisuje budow臋 anatomiczn膮 poszczeg贸lnych uk艂ad贸w w organizmach zwierz膮t (byd艂a, trzody chlewnej, owiec, k贸z)
 • opisuje funkcje poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w zwierz膮t (byd艂a, trzody chlewnej, owiec, k贸z)
 • opisuje procesy zachodz膮ce w poszczeg贸lnych uk艂adach zwierz膮t (byd艂a, trzody chlewnej, owiec, k贸z) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia czynniki zak艂贸caj膮ce prawid艂owy przebieg proces贸w 偶yciowych w organizmach zwierz膮t (byd艂a, trzody chlewnej, owiec, k贸z)
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje ch贸w zwierz膮t gospodarskich
 • opisuje zasady chowu byd艂a o kierunku u偶ytkowania mlecznym i mi臋snym
 • opisuje zasady chowu trzody chlewnej
 • opisuje zasady chowu owiec i k贸z

ROL.06.4 - Dobieranie metod i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro艣lin (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.6)

  1. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje wymagania w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz ich konfekcjonowania
 • wskazuje zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
 • wskazuje wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • dokumentuje zabiegi ochrony ro艣lin oraz przestrzeganie wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
 • okre艣la spos贸b post臋powania w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  2. charakteryzuje 艣rodki ochrony ro艣lin
 • opisuje sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje okres karencji i okres prewencji
 • opisuje 艣rodki ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: ze wzgl臋du na funkcj臋: 飥 roztoczob贸jcze (akarycydy) 飥 bakteriob贸jcze (bakteriocydy) 飥 grzybob贸jcze (fungicydy) 飥 chwastob贸jcze (herbicydy) 飥 owadob贸jcze (insektycydy) 飥 mi臋czakob贸jcze (moluskocydy) 飥 nicieniob贸jcze (nematocydy) 飥 regulatory wzrostu ro艣lin 飥 odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty) 飥 gryzoniob贸jcze (rodentycydy) 飥 przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty) 飥 kretob贸jcze (talpicydy) 飥 wirusob贸jcze (wirocydy), inne, ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe: 飥 kontaktowe 飥 偶o艂膮dkowe 飥 inhalacyjne 飥 fungitoksyczne 飥 fungistatyczne 飥 desykuj膮ce 飥 inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j, inne, ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie: 飥 powierzchniowe 飥 wg艂臋bne 飥 systemiczne, inne
 • opisuje czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin, termin przeprowadzenia zabiegu, dawka 艣rodka ochrony ro艣lin, warunki atmosferyczne, 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.6 - stosuje integrowan膮 ochron臋 ro艣lin
 • opisuje dzia艂anie organizm贸w szkodliwych i spos贸b ich zwalczania, w tym: organizm贸w chorobotw贸rczych, w tym organizm贸w wytwarzaj膮cych mykotoksyny, chwast贸w, szkodnik贸w
 • opisuje metody ochrony ro艣lin, w tym agrotechniczn膮, hodowlan膮, mechaniczn膮, fizyczn膮, biologiczn膮, chemiczn膮 oraz kwarantann臋
 • wyja艣nia podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym: ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych przez: 飥 w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋 飥 stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie 飥 w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie 飥 przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej 飥 ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej, planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o: 飥 monitorowanie organizm贸w szkodliwych, progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych 飥 programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin 飥 doradztwo, przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • wyja艣nia zasady dobrej praktyki ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje spos贸b zwalczania szkodnik贸w artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych
 • okre艣la sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • opisuje sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • przygotowuje opryskiwacz do pracy, w tym: sprawdza stan techniczny poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod wzgl臋dem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu, kalibruje opryskiwacz, dobiera parametry pracy i reguluje opryskiwacz, dobiera rozpylacze
 • zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin
 • okre艣la sposoby informowania o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • potwierdza sprawno艣膰 techniczn膮 sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • stosuje opryskiwacz ci膮gnikowy polowy i sadowniczy zgodnie z przepisami prawa
  4. charakteryzuje wp艂yw 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko
 • okre艣la spos贸b oddzia艂ywania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮, i sposoby ograniczania ryzyka
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • opisuje 艣rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym: zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem wp艂ywu na 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮, efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody, stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk, post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • opisuje post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas sprzeda偶y i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania
 • opisuje drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustn膮, sk贸rn膮, oddechow膮 i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • okre艣la zasady prawid艂owego przechowywania, pakowania i transportu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady profilaktyki, w tym: badania lekarskie, wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy, informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • wskazuje objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsz膮 pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • charakteryzuje przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym: przyczyny i rodzaje zagro偶e艅, drogi po偶arowe
 • okre艣la post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • opisuje zasady ochrony pracy kobiet i ochrony pracy m艂odocianych

ROL.06.5 - Obs艂ugiwanie 艣rodk贸w technicznych w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL06)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, normami i katalogami
 • gromadzi dokumentacj臋 techniczn膮 posiadanych budynk贸w, budowli i urz膮dze艅 technicznych
 • analizuje dokumentacj臋 techniczn膮 posiadanych budynk贸w, budowli i urz膮dze艅 technicznych
 • odczytuje dane techniczne w dokumentacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w gospodarstwie rolnym
  2. dobiera narz臋dzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji proces贸w technologicznych w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej
 • rozpoznaje maszyny i narz臋dzia do zabieg贸w agrotechnicznych zwi膮zanych z upraw膮 ro艣lin na pasz臋
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do zbioru i konserwacji ro艣lin z przeznaczeniem na pasz臋
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do mechanizacji proces贸w technologicznych w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej
 • 艂膮czy narz臋dzia i maszyny w zestawy gotowe do pracy w mechanizacji proces贸w technologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia wyposa偶enie magazyn贸w do przechowywania pasz w maszyny i urz膮dzenia
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL06 - przygotowuje pojazdy, maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia rolnicze do pracy
 • wymienia sposoby wykonywania prac rolniczych i transportu
 • wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  4. stosuje zasady rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazd贸w, maszyn i narz臋dzi rolniczych
 • sporz膮dza kalkulacje koszt贸w eksploatowania pojazd贸w i maszyn rolniczych
 • analizuje koszty utrzymania urz膮dze艅 i maszyn rolniczych oraz pojazd贸w do transportu rolniczego
 • dobiera pojazdy, maszyny i narz臋dzia rolnicze do prac zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego

ROL.06.6 - Prowadzenie chowu i hodowli koni (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL 06)

  1. dobiera systemy utrzymania dla r贸偶nych grup koni
 • rozr贸偶nia systemy utrzymania koni
 • przyporz膮dkowuje system utrzymania do grupy koni z uwzgl臋dnieniem wieku, p艂ci i rasy zwierz膮t
 • wymienia rodzaje budynk贸w stajennych
 • rozpoznaje rodzaje budynk贸w stajennych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia wymagania dotycz膮ce budynk贸w stajennych zgodnie z przepisami prawa
  2. okre艣la wyposa偶enie stajni i budynk贸w przystajennych