LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL2

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RL.2):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 2

1. Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych
Kwalifikacje w zawodzie RL.02 - Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia stosowane w rybactwie stawowym;
2) charakteryzuje technologię produkcji ryb i raków;
3) dobiera stawy do etapów oraz systemów chowu ryb i raków słodkowodnych;
4) wykonuje czynności związane z rozrodem ryb i raków słodkowodnych w warunkach naturalnych;
5) wykonuje czynności związane z podchowem stadiów młodocianych ryb i raków słodkowodnych;
6) wykonuje czynności związane z zarybianiem stawów hodowlanych;
7) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu ryb i raków słodkowodnych;
8) przygotowuje i przechowuje pasze stosowane w rybactwie;
9) prowadzi prace związane z żywieniem oraz dokarmianiem ryb i raków słodkowodnych;
10) wykonuje odłowy kontrolne i odławia ryby i raki słodkowodne;
11) wykonuje czynności związane z zimowaniem i magazynowaniem ryb i raków słodkowodnych;
12) prowadzi chów ryb i raków słodkowodnych, przestrzegając zasad profilaktyki i higieny;
13) wykonuje czynności związane z podnoszeniem kultury stawów;
14) sortuje i transportuje różne sortymenty ryb i raków słodkowodnych.

2. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
Kwalifikacje w zawodzie RL2 - Uczeń:
1) stosuje pojęcia związane z akwakulturą w wodach śródlądowych;
2) wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa wodnego i przepisami prawa dotyczącymi rybactwa śródlądowego;
3) dobiera skład gatunkowy ryb i raków słodkowodnych do typu zbiornika wodnego i
cieku;
4) wykonuje czynności związane z zarybianiem wód śródlądowych;
5) prowadzi połowy przy użyciu narzędzi sieciowych, narzędzi kolnych, agregatu prądotwórczego i urządzeń rybackich;
6) przechowuje i przygotowuje ryby i raki słodkowodne do sprzedaży;
7) wykonuje czynności związane z pozyskaniem materiału zarybieniowego ryb i raków słodkowodnych;
8) wykonuje melioracje rybackie w wodach śródlądowych;
9) sporządza dokumentację rybacką.

3. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń
rybackich
Kwalifikacje w zawodzie RL 02 - Uczeń:
1) rozpoznaje sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w gospodarstwach rybackich;
2) stosuje pomocniczy sprzęt rybacki;
3) naprawia sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb;
4) wykonuje wybrane sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb;
5) obsługuje łodzie rybackie i ich wyposażenie;
6) prowadzi prace rybackie w gospodarstwach stawowych i jeziorowych z zastosowaniem maszyn;
7) obsługuje budowle i urządzenia hydrotechniczne;
8) obsługuje wyposażenie wylęgarni i podchowalni ryb.