LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL4

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.4OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 4

1. Prowadzenie produkcji roślinnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.04 - Uczeń:
1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;
6) ocenia jakość materiału siewnego;
7) przygotowuje materiał siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Kwalifikacje w zawodzie RL4 - Uczeń:
1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń
gospodarskich;
12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt
gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kwalifikacje w zawodzie RL 04 - Uczeń:
1) rozróżnia rasy pszczół;
2) określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące
w organizmie pszczół;
3) ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku;
4) ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców;
5) zakłada i prowadzi pasiekę;
6) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
7) prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich;
8) prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich;
9) prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
10) rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich;
11) dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół;
12) prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
13) organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego;
14) ocenia jakość produktów pszczelich;
15) przetwarza produkty pszczele;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich;
17) przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich;
19) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
Kwalifikacje w zawodzie RL04 - Uczeń:
1) klasyfikuje pożytki pszczele według określonych kryteriów;
2) rozpoznaje rośliny pożytkowe;
3) ocenia wydajność nektarową i miodową roślin pożytkowych;
4) szacuje zasoby bazy pożytkowej w rejonie;
5) dobiera rośliny do poprawy bazy pożytkowej;
6) poprawia bazę pożytkową wokół pasieki;
7) określa odległość pasieki od bazy pożytkowej;
8) określa potrzeby pokarmowe rodziny pszczelej;
9) dostosowuje wielkość pasieki do zasobów bazy pożytkowej.