LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.02

Eksploatacja pojazd贸w, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 2

ROL.02.2 - Podstawy rolnictwa w technice rolniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.02)

  1. rozr贸偶nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
 • okre艣la czynniki klimatyczne i geograficzne siedliska
 • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na warto艣膰 u偶ytkow膮 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost i rozw贸j ro艣lin
 • rozr贸偶nia zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na struktur臋 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na rozw贸j ro艣lin
  2. rozpoznaje gleby i ocenia ich warto艣膰 rolnicz膮
 • rozpoznaje elementy profilu glebowego
 • okre艣la wp艂yw poszczeg贸lnych poziom贸w profilu na 偶yzno艣膰 i urodzajno艣膰 gleby
 • rozpoznaje rodzaj gleby na podstawie profilu
 • uzasadnia przydatno艣膰 poszczeg贸lnych rodzaj贸w gleb do uprawy okre艣lonych ro艣lin
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.02 - przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
 • identyfikuje czynniki pogodowe
 • rozr贸偶nia zjawiska meteorologiczne
 • interpretuje prognozy i mapy pogody
  4. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi
 • rozpoznaje przyrz膮dy meteorologiczne
 • okre艣la zasady dokonywania pomiar贸w meteorologicznych wymaganych do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • prowadzi pomiary meteorologiczne z wykorzystaniem przyrz膮d贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia wp艂yw nawoz贸w na gleb臋 i ro艣liny
 • rozr贸偶nia nawozy organiczne
 • rozr贸偶nia nawozy mineralne
 • oblicza zawarto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w w nawozach
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia organicznego w uprawie ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia mineralnego w uprawie ro艣lin
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia naturalnego w uprawie ro艣lin
  6. rozpoznaje gatunki ro艣lin i zwierz膮t
 • rozpoznaje ro艣liny na podstawie cech morfologicznych w r贸偶nych fazach rozwojowych
 • rozpoznaje nasiona podstawowych gatunk贸w ro艣lin uprawnych
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych
 • rozr贸偶nia gatunki zwierz膮t gospodarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la typy u偶ytkowe poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  7. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do wykonania okre艣lonego zadania
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji
 • stosuje technologi臋 informacyjn膮 do sporz膮dzania dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu produkcji rolniczej
  8. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  9. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
  11. wykonuje czynno艣ci kontrolno- obs艂ugowe pojazd贸w samochodowych
 • wyja艣nia wp艂yw stanu technicznego pojazdu na bezpiecze艅stwo w ruchu drogowym
 • okre艣la zakres czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowych pojazdu samochodowego
 • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w samochodowych
 • ocenia stan techniczny pojazdu samochodowego
  12. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • wyja艣nia og贸lne zasady ruchu drogowego
 • wyja艣nia zasady post臋powania podczas kolizji i wypadku
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym
 • okre艣la i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzy偶owania
 • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce pierwsze艅stwa przejazdu
 • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce w艂膮czania si臋 do ruchu
 • stosuje dopuszczalne pr臋dko艣ci jazdy pojazd贸w na poszczeg贸lnych kategoriach dr贸g
 • interpretuje znaczenie znak贸w drogowych
  13. przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi
 • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
 • stosuje zasady bezpiecznego poruszania si臋 w ruchu drogowym
  14. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazd贸w samochodowych w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • wykonuje czynno艣ci codziennej obs艂ugi pojazdu samochodowego
 • wyja艣nia przepisy prawa dotycz膮ce rejestracji pojazdu samochodowego i bada艅 technicznych
 • przygotowuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii
 • prowadzi pojazd samochodowy w r贸偶nych warunkach drogowych
  15. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  16. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  17. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa rolnego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  18. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej
 • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
 • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej
  19. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ROL.02.3 - Dobieranie metod i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro艣lin (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL2)

  1. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje wymagania w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz ich konfekcjonowania
 • wskazuje zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
 • wskazuje wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • dokumentuje zabiegi ochrony ro艣lin oraz przestrzeganie wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
 • okre艣la spos贸b post臋powania w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  2. charakteryzuje 艣rodki ochrony ro艣lin
 • opisuje sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje okres karencji i okres prewencji
 • opisuje 艣rodki ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: ze wzgl臋du na funkcj臋: 飥 roztoczob贸jcze (akarycydy) 飥 bakteriob贸jcze (bakteriocydy) 飥 grzybob贸jcze (fungicydy) 飥 chwastob贸jcze (herbicydy) 飥 owadob贸jcze (insektycydy) 飥 mi臋czakob贸jcze (moluskocydy) 飥 nicieniob贸jcze (nematocydy) 飥 regulatory wzrostu ro艣lin 飥 odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty) 飥 gryzoniob贸jcze (rodentycydy) 飥 przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty) 飥 kretob贸jcze (talpicydy) 飥 wirusob贸jcze (wirocydy), inne, ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe: 飥 kontaktowe 飥 偶o艂膮dkowe 飥 inhalacyjne 飥 fungitoksyczne 飥 fungistatyczne 飥 desykuj膮ce 飥 inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j, inny, ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie: 飥 powierzchniowe 飥 wg艂臋bne 飥 systemiczne, inne
 • opisuje czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin, termin przeprowadzenia zabiegu, dawka 艣rodka ochrony ro艣lin, warunki atmosferyczne, 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL2 - stosuje integrowan膮 ochron臋 ro艣lin
 • opisuje dzia艂anie organizm贸w szkodliwych i spos贸b ich zwalczania, w tym: organizm贸w chorobotw贸rczych, w tym organizm贸w wytwarzaj膮cych mykotoksyny , chwast贸w, szkodnik贸w
 • opisuje metody ochrony ro艣lin, w tym agrotechniczn膮, hodowlan膮, mechaniczn膮, fizyczn膮, biologiczn膮, chemiczn膮 oraz kwarantann臋
 • wyja艣nia podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym: ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych przez: 飥 w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋 飥 stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie 飥 w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie 飥 przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej 飥 ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej, planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o: 飥 monitorowanie organizm贸w szkodliwych 飥 progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych 飥 programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin 飥 doradztwo, przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • wyja艣nia zasady dobrej praktyki ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje spos贸b zwalczania szkodnik贸w artyku艂贸w rolno- spo偶ywczych
 • okre艣la sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • opisuje sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • przygotowuje opryskiwacz do pracy, w tym: sprawdza stan techniczny poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod wzgl臋dem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu, kalibruje opryskiwacz, dobiera parametry pracy i reguluje opryskiwacz, dobiera rozpylacze
 • zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin
 • okre艣la sposoby informowania o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • potwierdza sprawno艣膰 techniczn膮 sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • stosuje opryskiwacz ci膮gnikowy polowy i sadowniczy zgodnie z przepisami prawa
  4. charakteryzuje wp艂yw 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko
 • okre艣la spos贸b oddzia艂ywania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮, i sposoby ograniczania ryzyka
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • opisuje 艣rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym: , zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem wp艂ywu na 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮, efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody, stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk, post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • opisuje post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas sprzeda偶y i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania
 • opisuje drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustn膮, sk贸rn膮, oddechow膮 i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • okre艣la zasady prawid艂owego przechowywania, pakowania i transportu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady profilaktyki, w tym: badania lekarskie, wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy, informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • opisuje objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsz膮 pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • charakteryzuje przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym: przyczyny i rodzaje zagro偶e艅, drogi po偶arowe
 • okre艣la post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • opisuje zasady ochrony pracy kobiet i ochrony pracy m艂odocianych

ROL.02.4 - Podstawy techniki rolniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.2)

  1. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego
 • rozpoznaje rodzaje rysunk贸w
 • rozr贸偶nia linie rysunkowe
 • rozpoznaje dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych
 • okre艣la zasady wymiarowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymiaruje elementy na rysunkach technicznych
 • odczytuje informacje podane na rysunkach technicznych
  2. sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn
 • wykonuje rzutowanie prostok膮tne
 • wykonuje rzutowanie aksonometryczne
 • przedstawia przedmioty za pomoc膮 widok贸w, przekroj贸w, p贸艂widoku i p贸艂przekroju
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.2 - sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • wykonuje rysunki element贸w z wykorzystaniem oprogramowania CAD (Computer Aided Design)
 • wykonuje rysunki wykonawcze z wykorzystaniem oprogramowania CAD
  4. rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i cz臋艣ci do przenoszenia nap臋du
 • okre艣la zasady 艂膮czenia cz臋艣ci w zespo艂y
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅
 • rozpoznaje po艂膮czenia nieroz艂膮czne
 • rozpoznaje po艂膮czenia roz艂膮czne
 • dobiera rodzaj po艂膮czenia do element贸w metalowych
 • dobiera po艂膮czenia do 艂膮czonych element贸w niemetalowych
  6. przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅
 • okre艣la odchy艂ki graniczne
 • okre艣la luz graniczny
 • oblicza tolerancje wymiaru
 • przelicza odchy艂ki wymiaru
  7. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metali i stop贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje stopy metali
  8. rozr贸偶nia materia艂y eksploatacyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci paliw
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci 艣rodk贸w smarnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci p艂yn贸w eksploatacyjnych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do sprz臋tu technicznego stosowanego w rolnictwie
  9. dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w
 • rozpoznaje d藕wignice stosowane w transporcie wewn臋trznym
 • rozpoznaje w贸zki transportowe stosowane w rolnictwie
 • rozr贸偶nia przeno艣niki stosowane w rolnictwie
 • dobiera 艣rodki transportu do rodzaju transportowanych materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sposoby sk艂adowania materia艂贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozj膮
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje rodzaje korozji
 • wskazuje sposoby konserwacji materia艂贸w niemetalowych
 • wskazuje sposoby konserwacji materia艂贸w metalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la pow艂oki ochronne
 • dobiera sposoby konserwacji cz臋艣ci maszyn
 • dobiera techniki do nak艂adania pow艂ok ochronnych
  11. okre艣la techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje operacje obr贸bki plastycznej
 • dobiera technologie obr贸bki cieplnej do wymaga艅 konstrukcyjnych element贸w
 • rozr贸偶nia czynno艣ci obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia czynno艣ci obr贸bki maszynowej, wi贸rowej i bezwi贸rowej
  12. rozr贸偶nia urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • rozpoznaje przyrz膮dy traserskie
 • rozpoznaje narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej
 • rozpoznaje obrabiarki do obr贸bki maszynowej
  13. rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wskazuje zastosowanie wzorc贸w miar
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe
 • wskazuje zastosowanie przyrz膮d贸w pomiarowych
  14. wykonuje pomiary warsztatowe
 • wskazuje sposoby wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera metod臋 pomiaru w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
 • wykonuje pomiary wielko艣ci liniowych i k膮towych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w
  15. okre艣la zasady dzia艂ania maszyn: rozr贸偶nia przek艂adnie i mechanizmy w maszynach, rozr贸偶nia silniki wykorzystywane w rolnictwie
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania przek艂adni ci臋gnowych i bezci臋gnowych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania silnik贸w spalinowych i elektrycznych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w przeniesienia nap臋du
  16. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
 • opisuje zjawisko pr膮du elektrycznego
 • okre艣la rodzaje pr膮du elektrycznego
 • okre艣la wielko艣ci elektryczne pr膮du
  17. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i zmiennym
 • okre艣la rodzaje obwod贸w elektrycznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci elektryczne i magnetyczne materia艂贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci pr膮du sta艂ego
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci pr膮du zmiennego
  18. okre艣la elementy oraz uk艂ady elektryczne
 • rozr贸偶nia elementy elektryczne
 • rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne
  19. wykonuje monta偶 element贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u element贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • montuje elementy elektryczne
  20. dobiera metody i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w uk艂ad贸w elektrycznych
 • okre艣la metody pomiaru parametr贸w elektrycznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w elektrycznych
 • wykonuje pomiary uk艂ad贸w elektrycznych
  21. wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dobiera przyrz膮dy traserskie
 • trasuje elementy
 • dobiera narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej
  22. wykonuje prace z zakresu obr贸bki mechanicznej
 • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac
 • dobiera oprzyrz膮dowanie do obrabiarek skrawaj膮cych
 • montuje elementy poddane obr贸bce w uchwytach
 • wykonuje obr贸bk臋 skrawaniem
  23. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, katalogami i instrukcjami obs艂ugi oraz przestrzega norm w tym zakresie
 • odczytuje dane techniczne i informacje z instrukcji obs艂ugi
 • sk艂ada zam贸wienie na podstawie katalog贸w cz臋艣ci
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne z zachowaniem obowi膮zuj膮cych norm

ROL.02.5 - U偶ytkowanie pojazd贸w stosowanych w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL02)

  1. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w rolnictwie
 • wyja艣nia cechy transportu rolniczego
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportowe stosowane w rolnictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportowe stosowane w rolnictwie
 • identyfikuje elementy konstrukcyjne 艣rodk贸w transportowych stosowanych w rolnictwie
  2. charakteryzuje mechanizmy, zespo艂y i uk艂ady pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • rozr贸偶nia poszczeg贸lne uk艂ady w ci膮gnikach rolniczych
 • rozr贸偶nia poszczeg贸lne uk艂ady w pojazdach samochodowych stosowanych w rolnictwie
 • rozr贸偶nia poszczeg贸lne uk艂ady w przyczepach stosowanych w rolnictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL02 - rozr贸偶nia rodzaje silnik贸w stosowanych w pojazdach rolniczych
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy r贸偶nymi typami silnik贸w spalinowych
 • identyfikuje elementy budowy silnik贸w spalinowych
 • wyja艣nia dzia艂anie poszczeg贸lnych uk艂ad贸w silnik贸w spalinowych
  4. przeprowadza przegl膮dy techniczne ci膮gnik贸w i pojazd贸w samochodowych
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w technicznych ci膮gnik贸w
 • okre艣la zakres obs艂ugi technicznej pojazd贸w samochodowych
 • wykonuje przegl膮d techniczny ci膮gnika rolniczego
 • wykonuje przegl膮d techniczny pojazdu samochodowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje przegl膮d techniczny przyczepy stosowanej w rolnictwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • rozr贸偶nia 艣rodki konserwacyjne
 • dobiera 艣rodki konserwacyjne do pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • myje pojazdy
 • dobiera sprz臋t do wykonania konserwacji pojazd贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje konserwacj臋 ci膮gnika rolniczego, pojazdu samochodowego i przyczepy rolniczej
  6. dobiera materia艂y eksploatacyjne do pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do ci膮gnik贸w rolniczych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do pojazd贸w samochodowych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do przyczep rolniczych
  7. dobiera pojazdy do wykonywania prac w rolnictwie
 • klasyfikuje ci膮gniki rolnicze
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce pojazd贸w stosowanych w transporcie rolniczym
 • dobiera 艣rodki transportu do rodzaju i w艂a艣ciwo艣ci transportowanych materia艂贸w
  8. sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z eksploatacj膮 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • klasyfikuje koszty eksploatacji pojazd贸w rolniczych
 • oblicza poszczeg贸lne sk艂adniki koszt贸w eksploatacji pojazd贸w rolniczych
 • ustala normy zu偶ycia paliw do wykonania poszczeg贸lnych rodzaj贸w prac
 • sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w eksploatacji pojazd贸w rolniczych

ROL.02.6 - U偶ytkowanie maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL 02)

  1. charakteryzuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze
 • opisuje budow臋 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • okre艣la zasady 艂膮czenia maszyn i narz臋dzi w agregaty z艂o偶one
  2. dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze do wykonywania prac w rolnictwie
 • dobiera maszyny i narz臋dzia do optymalnego wykorzystania mocy ci膮gnika
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do prac polowych
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do stosowania w produkcji zwierz臋cej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL 02 - dobiera parametry pracy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • ustala parametry robocze maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych odpowiednio do wymaga艅 agrotechnicznych wykonywanego zabiegu
 • wykonuje regulacje maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych zgodnie z wymaganiami agrotechnicznymi
  4. wykonuje agregatowanie maszyn i narz臋dzi rolniczych
 • wskazuje korzy艣ci z pracy agregat贸w z艂o偶onych
 • dobiera narz臋dzia i maszyny do agregat贸w prostych
 • dobiera narz臋dzia i maszyny do agregat贸w z艂o偶onych
 • wykonuje agregatowanie ci膮gnika z maszynami i narz臋dziami
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace w gospodarstwie rolnym agregatami ci膮gnikowymi i urz膮dzeniami technicznymi
 • dobiera spos贸b ruchu i prowadzenia agregatu do poszczeg贸lnych prac polowych
 • wykonuje prace polowe z wykorzystaniem agregat贸w ci膮gnikowo-maszynowych
 • wykonuje prace maszynami samojezdnymi
 • wykonuje prace z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji zwierz臋cej
  6. wykonuje prace konserwacyjne maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • rozr贸偶nia 艣rodki konserwacyjne do sprz臋tu rolniczego
 • myje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze
 • dobiera 艣rodki konserwacyjne do maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • dobiera sprz臋t do wykonania konserwacji maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje konserwacj臋 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
  7. sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z eksploatacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • klasyfikuje koszty u偶ytkowania maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • oblicza koszty u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • oblicza koszty wykonania us艂ugi sprz臋tem rolniczym

ROL.02.7 - Obs艂uga techniczna i naprawa pojazd贸w stosowanych w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.02)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • ustala na podstawie dokumentacji technicznej pojazd贸w zakres obs艂ugi i napraw pojazd贸w
 • okre艣la rodzaje przegl膮d贸w technicznych pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
  2. ocenia stan techniczny pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • rozr贸偶nia rodzaje zu偶ycia cz臋艣ci i podzespo艂贸w pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • okre艣la przyczyny powstawania uszkodze艅 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • ocenia stan techniczny cz臋艣ci i podzespo艂贸w ci膮gnik贸w rolniczych
 • ocenia stan techniczny cz臋艣ci i podzespo艂贸w pojazd贸w samochodowych stosowanych w rolnictwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia stan techniczny cz臋艣ci i podzespo艂贸w przyczep stosowanych w rolnictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.02 - przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy
 • okre艣la zasady mycia pojazd贸w przed napraw膮
 • okre艣la zasady zabezpieczania pojazd贸w stosowanych w rolnictwie podczas napraw
 • wykonuje mycie wst臋pne pojazdu przed napraw膮
 • zabezpiecza pojazdy przed samoczynnym przemieszczaniem podczas napraw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia dokumentacj臋 naprawy pojazdu
  4. dobiera narz臋dzia do naprawy pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do demonta偶u pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • dobiera przyrz膮dy specjalistyczne do naprawy pojazd贸w odpowiednio do technologii naprawy
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do monta偶u pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje naprawy pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • opisuje metody napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • okre艣la zasady demonta偶u cz臋艣ci i zespo艂贸w pojazd贸w rolniczych
 • wykonuje demonta偶 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie na cz臋艣ci i podzespo艂y
 • wykonuje naprawy silnik贸w spalinowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje naprawy uk艂ad贸w nap臋dowych pojazd贸w
 • wykonuje naprawy uk艂ad贸w sterowania pojazd贸w
 • dobiera cz臋艣ci do wykonania naprawy pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • wykonuje monta偶 podzespo艂贸w i cz臋艣ci do pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
  6. wykonuje ocen臋 stanu technicznego pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do bada艅 technicznych
 • dobiera przyrz膮dy diagnostyczne do bada艅 technicznych pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • przeprowadza ocen臋 stanu technicznego pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
  7. pos艂uguje si臋 oprogramowaniem komputerowym podczas eksploatacji ci膮gnik贸w i pojazd贸w samochodowych stosowanych w rolnictwie
 • identyfikuje usterki w pracy silnik贸w pojazd贸w, pos艂uguj膮c si臋 przyrz膮dami do badania system贸w OBDII (On-Board Diagnostic level 2.)
 • identyfikuje usterki zespo艂贸w pojazd贸w rolniczych, pos艂uguj膮c si臋 komputerowymi zestawami diagnostycznymi
 • oblicza koszty obs艂ugi i napraw pojazd贸w, pos艂uguj膮c si臋 oprogramowaniem komputerowym
  8. dokonuje wpis贸w w dokumentacji technicznej pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • dokonuje wpis贸w w ksi膮偶ce przegl膮d贸w technicznych pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce przeprowadzonej naprawy
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce zg艂oszenia usterki podlegaj膮cej naprawie gwarancyjnej
  9. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie: wyja艣nia zasady oceny op艂acalno艣ci wykonania regeneracji lub wymiany poszczeg贸lnych element贸w roboczych, wykazuje korzy艣ci z planowania przebiegu napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • kwalifikuje elementy zu偶yte do naprawy lub wymiany, uwzgl臋dniaj膮c koszty ekonomiczne
 • ustala harmonogram napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • sporz膮dza analiz臋 koszt贸w napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty napraw pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
 • oblicza op艂acalno艣膰 wykonania regeneracji lub wymiany element贸w roboczych pojazd贸w

ROL.02.8 - Obs艂uga techniczna i naprawa maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.02)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wyszukuje informacje w instrukcjach maszyn i urz膮dze艅 dotycz膮ce obs艂ugi technicznej maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wyszukuje informacje w instrukcjach maszyn i urz膮dze艅 dotycz膮ce wykonania napraw maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  2. ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje zu偶ycia cz臋艣ci i podzespo艂贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • okre艣la przyczyny powstawania uszkodze艅 cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • ocenia stan techniczny cz臋艣ci i podzespo艂贸w roboczych maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.02 - przygotowuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze do naprawy
 • dobiera preparaty do mycia maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • myje i czy艣ci maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze
 • zabezpiecza maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze przed samoczynnym przemieszczaniem podczas napraw
  4. dobiera narz臋dzia do naprawy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia specjalistyczne do demonta偶u maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia specjalistyczne do monta偶u maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • dobiera narz臋dzia warsztatowe do napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje naprawy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • klasyfikuje rodzaje napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • wykonuje demonta偶 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych na podzespo艂y i cz臋艣ci
 • dobiera cz臋艣ci do wykonania naprawy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • rozr贸偶nia sposoby regeneracji cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶 podzespo艂贸w i cz臋艣ci do maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
  6. wykonuje ocen臋 stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • przygotowuje maszyny i urz膮dzenia rolnicze do bada艅 technicznych
 • dobiera przyrz膮dy diagnostyczne do wykonania bada艅 technicznych maszyn, urz膮dze艅 rolniczych
 • przeprowadza badanie stanu technicznego maszyn, urz膮dze艅 rolniczych
  7. dokonuje wpis贸w w dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • dokonuje wpis贸w w ksi膮偶ce przegl膮d贸w technicznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce przeprowadzonej naprawy maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce zg艂oszenia usterki podlegaj膮cej naprawie gwarancyjnej
  8. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • kwalifikuje elementy zu偶yte do naprawy lub wymiany, uwzgl臋dniaj膮c koszty
 • ustala harmonogram przebiegu napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • sporz膮dza analiz臋 koszt贸w napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych
 • ocenia op艂acalno艣膰 wykonania regeneracji lub wymiany element贸w roboczych maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych

ROL.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.02.)

  1. stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w rolnictwie
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂y alarmowe
 • reaguje w przypadku zagro偶enia po偶arowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpo偶arowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania w rolnictwie
 • opisuje stosowane w rolnictwie rozwi膮zania ograniczaj膮ce lub eliminuj膮ce emisj臋 zanieczyszcze艅 do 艣rodowiska
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.02. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci pracodawcy z tytu艂u naruszenia przepis贸w prawa pracy
 • wymienia obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy przez pracownika
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w wp艂ywaj膮cych negatywnie na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w fizycznych w rolnictwie na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w chemicznych w rolnictwie na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w biologicznych w rolnictwie na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w psychofizycznych na organizm cz艂owieka
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la ergonomiczne zasady organizacji pracy w rolnictwie
 • organizuje stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad ergonomii
 • organizuje stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami, maszynami i sprz臋tem w rolnictwie
  6. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju prac w rolnictwie
 • dobiera 艣rodki ochrony zbiorowej odpowiednie do rodzaju prac w rolnictwie
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji