LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.02

Eksploatacja pojazd贸w, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 2

ROL.02.2 - Podstawy rolnictwa w technice rolniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.02)

  1. rozr贸偶nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
 • okre艣la czynniki klimatyczne i geograficzne siedliska
 • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na warto艣膰 u偶ytkow膮 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost i rozw贸j ro艣lin
 • rozr贸偶nia zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na struktur臋 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na rozw贸j ro艣lin
  2. rozpoznaje gleby i ocenia ich warto艣膰 rolnicz膮
 • rozpoznaje elementy profilu glebowego
 • okre艣la wp艂yw poszczeg贸lnych poziom贸w profilu na 偶yzno艣膰 i urodzajno艣膰 gleby
 • rozpoznaje rodzaj gleby na podstawie profilu
 • uzasadnia przydatno艣膰 poszczeg贸lnych rodzaj贸w gleb do uprawy okre艣lonych ro艣lin
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.02 - przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
 • identyfikuje czynniki pogodowe
 • rozr贸偶nia zjawiska meteorologiczne
 • interpretuje prognozy i mapy pogody
  4. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi
 • rozpoznaje przyrz膮dy meteorologiczne
 • okre艣la zasady dokonywania pomiar贸w meteorologicznych wymaganych do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • prowadzi pomiary meteorologiczne z wykorzystaniem przyrz膮d贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia wp艂yw nawoz贸w na gleb臋 i ro艣liny
 • rozr贸偶nia nawozy organiczne
 • rozr贸偶nia nawozy mineralne
 • oblicza zawarto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w w nawozach
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia organicznego w uprawie ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia mineralnego w uprawie ro艣lin
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia naturalnego w uprawie ro艣lin
  6. rozpoznaje gatunki ro艣lin i zwierz膮t
 • rozpoznaje ro艣liny na podstawie cech morfologicznych w r贸偶nych fazach rozwojowych
 • rozpoznaje nasiona podstawowych gatunk贸w ro艣lin uprawnych
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych
 • rozr贸偶nia gatunki zwierz膮t gospodarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la typy u偶ytkowe poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  7. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do wykonania okre艣lonego zadania
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji
 • stosuje technologi臋 informacyjn膮 do sporz膮dzania dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu produkcji rolniczej
  8. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  9. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
  11. wykonuje czynno艣ci kontrolno- obs艂ugowe pojazd贸w samochodowych
 • wyja艣nia wp艂yw stanu technicznego pojazdu na bezpiecze艅stwo w ruchu drogowym
 • okre艣la zakres czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowych pojazdu samochodowego
 • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w samochodowych
 • ocenia stan techniczny pojazdu samochodowego
  12. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • wyja艣nia og贸lne zasady ruchu drogowego
 • wyja艣nia zasady post臋powania podczas kolizji i wypadku
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym
 • okre艣la i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzy偶owania
 • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce pierwsze艅stwa przejazdu
 • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce w艂膮czania si臋 do ruchu
 • stosuje dopuszczalne pr臋dko艣ci jazdy pojazd贸w na poszczeg贸lnych kategoriach dr贸g
 • interpretuje znaczenie znak贸w drogowych
  13. przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi
 • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
 • stosuje zasady bezpiecznego poruszania si臋 w ruchu drogowym
  14. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazd贸w samochodowych w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • wykonuje czynno艣ci codziennej obs艂ugi pojazdu samochodowego
 • wyja艣nia przepisy prawa dotycz膮ce rejestracji pojazdu samochodowego i bada艅 technicznych
 • przygotowuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii
 • prowadzi pojazd samochodowy w r贸偶nych warunkach drogowych
  15. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  16. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  17. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa rolnego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  18. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej
 • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
 • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej
  19. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ROL.02.3 - Dobieranie metod i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro艣lin (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL2)

  1. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje wymagania w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz ich konfekcjonowania
 • wskazuje zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
 • wskazuje wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • dokumentuje zabiegi ochrony ro艣lin oraz przestrzeganie wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
 • okre艣la spos贸b post臋powania w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  2. charakteryzuje 艣rodki ochrony ro艣lin
 • opisuje sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje okres karencji i okres prewencji
 • opisuje 艣rodki ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: ze wzgl臋du na funkcj臋: 飥 roztoczob贸jcze (akarycydy) 飥 bakteriob贸jcze (bakteriocydy) 飥 grzybob贸jcze (fungicydy) 飥 chwastob贸jcze (herbicydy) 飥 owadob贸jcze (insektycydy) 飥 mi臋czakob贸jcze (moluskocydy) 飥 nicieniob贸jcze (nematocydy) 飥 regulatory wzrostu ro艣lin 飥 odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty) 飥 gryzoniob贸jcze (rodentycydy) 飥 przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty) 飥 kretob贸jcze (talpicydy) 飥 wirusob贸jcze (wirocydy), inne, ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe: 飥 kontaktowe 飥 偶o艂膮dkowe 飥 inhalacyjne 飥 fungitoksyczne 飥 fungistatyczne 飥 desykuj膮ce 飥 inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j, inny, ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie: 飥 powierzchniowe 飥 wg艂臋bne 飥 systemiczne, inne
 • opisuje czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin, termin przeprowadzenia zabiegu, dawka 艣rodka ochrony ro艣lin, warunki atmosferyczne, 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL2 - stosuje integrowan膮 ochron臋 ro艣lin
 • opisuje dzia艂anie organizm贸w szkodliwych i spos贸b ich zwalczania, w tym: organizm贸w chorobotw贸rczych, w tym organizm贸w wytwarzaj膮cych mykotoksyny , chwast贸w, szkodnik贸w
 • opisuje metody ochrony ro艣lin, w tym agrotechniczn膮, hodowlan膮, mechaniczn膮, fizyczn膮, biologiczn膮, chemiczn膮 oraz kwarantann臋
 • wyja艣nia podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym: ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych przez: 飥 w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋 飥 stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie 飥 w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie 飥 przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej 飥 ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej, planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o: 飥 monitorowanie organizm贸w szkodliwych 飥 progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych 飥 programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin 飥 doradztwo, przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • wyja艣nia zasady dobrej praktyki ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje spos贸b zwalczania szkodnik贸w artyku艂贸w rolno- spo偶ywczych
 • okre艣la sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • opisuje sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • przygotowuje opryskiwacz do pracy, w tym: sprawdza stan techniczny poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod wzgl臋dem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu, kalibruje opryskiwacz, dobiera parametry pracy i reguluje opryskiwacz, dobiera rozpylacze
 • zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin
 • okre艣la sposoby informowania o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • potwierdza sprawno艣膰 techniczn膮 sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • stosuje opryskiwacz ci膮gnikowy polowy i sadowniczy zgodnie z przepisami prawa
  4. charakteryzuje wp艂yw 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko
 • okre艣la spos贸b oddzia艂ywania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮, i sposoby ograniczania ryzyka
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • opisuje 艣rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym: , zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem wp艂ywu na 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮, efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody, stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk, post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • opisuje post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas sprzeda偶y i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania
 • opisuje drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustn膮, sk贸rn膮, oddechow膮 i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • okre艣la zasady prawid艂owego przechowywania, pakowania i transportu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady profilaktyki, w tym: badania lekarskie, wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy, informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • opisuje objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsz膮 pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • charakteryzuje przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym: przyczyny i rodzaje zagro偶e艅, drogi po偶arowe
 • okre艣la post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • opisuje zasady ochrony pracy kobiet i ochrony pracy m艂odocianych

ROL.02.4 - Podstawy techniki rolniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.2)

  1. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego
 • rozpoznaje rodzaje rysunk贸w
 • rozr贸偶nia linie rysunkowe
 • rozpoznaje dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych
 • okre艣la zasady wymiarowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymiaruje elementy na rysunkach technicznych
 • odczytuje informacje podane na rysunkach technicznych
  2. sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn
 • wykonuje rzutowanie prostok膮tne
 • wykonuje rzutowanie aksonometryczne
 • przedstawia przedmioty za pomoc膮 widok贸w, przekroj贸w, p贸艂widoku i p贸艂przekroju
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.2 - sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • wykonuje rysunki element贸w z wykorzystaniem oprogramowania CAD (Computer Aided Design)
 • wykonuje rysunki wykonawcze z wykorzystaniem oprogramowania CAD
  4. rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i cz臋艣ci do przenoszenia nap臋du
 • okre艣la zasady 艂膮czenia cz臋艣ci w zespo艂y
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅
 • rozpoznaje po艂膮czenia nieroz艂膮czne
 • rozpoznaje po艂膮czenia roz艂膮czne
 • dobiera rodzaj po艂膮czenia do element贸w metalowych
 • dobiera po艂膮czenia do 艂膮czonych element贸w niemetalowych
  6. przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅
 • okre艣la odchy艂ki graniczne
 • okre艣la luz graniczny
 • oblicza tolerancje wymiaru
 • przelicza odchy艂ki wymiaru
  7. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metali i stop贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje stopy metali
  8. rozr贸偶nia materia艂y eksploatacyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci paliw
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci 艣rodk贸w smarnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci p艂yn贸w eksploatacyjnych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do sprz臋tu technicznego stosowanego w rolnictwie
  9. dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w
 • rozpoznaje d藕wignice stosowane w transporcie wewn臋trznym
 • rozpoznaje w贸zki transportowe stosowane w rolnictwie
 • rozr贸偶nia przeno艣niki stosowane w rolnictwie
 • dobiera 艣rodki transportu do rodzaju transportowanych materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sposoby sk艂adowania materia艂贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozj膮
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje rodzaje korozji
 • wskazuje sposoby konserwacji materia艂贸w niemetalowych
 • wskazuje sposoby konserwacji materia艂贸w metalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la pow艂oki ochronne
 • dobiera sposoby konserwacji cz臋艣ci maszyn
 • dobiera techniki do nak艂adania pow艂ok ochronnych
  11. okre艣la techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje operacje obr贸bki plastycznej
 • dobiera technologie obr贸bki cieplnej do wymaga艅 konstrukcyjnych element贸w
 • rozr贸偶nia czynno艣ci obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia czynno艣ci obr贸bki maszynowej, wi贸rowej i bezwi贸rowej
  12. rozr贸偶nia urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • rozpoznaje przyrz膮dy traserskie
 • rozpoznaje narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej
 • rozpoznaje obrabiarki do obr贸bki maszynowej
  13. rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wskazuje zastosowanie wzorc贸w miar
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe
 • wskazuje zastosowanie przyrz膮d贸w pomiarowych
  14. wykonuje pomiary warsztatowe
 • wskazuje sposoby wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera metod臋 pomiaru w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
 • wykonuje pomiary wielko艣ci liniowych i k膮towych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w
  15. okre艣la zasady dzia艂ania maszyn: rozr贸偶nia przek艂adnie i mechanizmy w maszynach, rozr贸偶nia silniki wykorzystywane w rolnictwie
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania przek艂adni ci臋gnowy