LOGOWANIE

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃTESTY OBOWIĄZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych;
1.2. określać funkcje zespołów, podzespołów i części mechanizmów maszyn i urządzeń mechanicznych;
1.3. rozpoznawać podstawowe części maszyn i urządzeń mechanicznych;
1.4. rozpoznawać typowe połączenia ruchowe i spoczynkowe części maszyn i urządzeń mechanicznych;
1.5. wskazywać zasady montażu i demontażu prostych zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych;
1.6. rozpoznawać oznaczenia i symbole tolerancji i pasowań występujące na rysunkach;
1.7. rozpoznawać symbole i oznaczenia dotyczące obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i obróbki skrawaniem;
1.8. określać podstawowe czynniki powodujące powstawanie korozji oraz sposoby zabezpieczania metali przed jej powstawaniem;
1.9. rozróżniać i charakteryzować rodzaje napraw, przeglądów technicznych i remontów maszyn i urządzeń mechanicznych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. określać kolejność montażu i demontażu maszyn i urządzeń mechanicznych na podstawie dokumentacji montażowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej;
2.2. określać zakres przeglądu okresowego, naprawy bieżącej, średniej i głównej oraz występujące w nich fazy procesu naprawczego;
2.3. dobierać na podstawie norm i katalogów podzespoły i części do napraw maszyn i urządzeń;
2.4. dobierać narzędzia monterskie, uwzględniając technologię prac demontażowo-montażowych;
2.5. dobierać narzędzia pomiarowo-kontrolne;
2.6. obliczać przełożenia kinematyczne prostych mechanizmów napędowych maszyn i urządzeń;
2.7. wskazywać sposoby napraw części maszyn i urządzeń;
2.8. dobierać zamienne materiały eksploatacyjne, oleje, smary stałe i ciecze smarująco-chłodzą-ce;
2.9. szacować koszty prac związanych z przeprowadzaniem napraw oraz przeglądów maszyn i urządzeń mechanicznych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas napraw, przeglądów, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych;
3.2. stosować zalecenia zawarte w przepisach i normach dotyczących montażu, demontażu, przemieszczania i transportowania maszyn i urządzeń mechanicznych;
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas napraw, przeglądów, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować środki ochrony indywidualnej podczas napraw, przeglądów, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas napraw, przeglądów, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.