LOGOWANIE

OGRODNIK- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OGRODNIK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać rodzaje i gatunki roślin ogrodniczych oraz ich wymagania siedliskowe;
1.2. rozróżniać sposoby rozmnażania gatunków roślin ogrodniczych;
1.3. rozróżniać nasiona gatunków roślin ogrodniczych oraz wskazywać właściwe dla nich zabiegi przedsiewne i sposoby siewu;
1.4. określać wartość biologiczną i odżywczą owoców i warzyw;
1.5. rozpoznawać choroby i uszkodzenia roślin ogrodniczych oraz ich szkodniki;
1.6. rozróżniać sposoby nawadniania i nawożenia roślin ogrodniczych;
1.7. rozróżniać systemy formowania drzew i krzewów owocowych;
1.8. klasyfikować podstawowe odmiany roślin sadowniczych pod kątem ich przydatności do produkcji towarowej;
1.9. rozpoznawać narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wskazywać następstwo roślin ogrodniczych z uwzględnieniem zasad zmianowania;
2.2. dobierać metody zwalczania chwastów, szkodników oraz czynników powodujących choroby roślin ogrodniczych;
2.3. dobierać gatunki warzyw w zależności od typu gleby, rejonu uprawy oraz możliwości technicznych gospodarstwa;
2.4. wskazywać warunki przechowywania warzyw w stanie świeżym;
2.5. dobierać sprzęt do zbioru warzyw poszczególnych gatunków w zależności od techniki zbioru i sposobu pakowania;
2.6. wskazywać terminy i techniki cięcia drzew owocowych w zależności od gatunku, odmiany i zamierzonego efektu fizjologicznego;
2.7. określać zabiegi zabezpieczające drzewa przed wchodzeniem w cykl przemiennego owocowania;
2.8. wskazywać technikę zbioru oraz optymalne warunki przechowywania owoców i warzyw dla zachowania ich walorów estetycznych i dietetycznych;
2.9. przeprowadzać kalkulacje związane z produkcją roślin ozdobnych, warzyw, owoców.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac ogrodniczych;
3.2. wskazywać metody ochrony roślin ogrodniczych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi z wykorzystaniem prognoz i komunikatów meteorologicznych;
3.3. określać metody i zabiegi ochrony roślin ogrodniczych przed gryzoniami i zwierzyną łowną;
3.4. wskazywać skutki technologiczne rozstawy i głębokości sadzenia roślin ogrodniczych;
3.5. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac ogrodniczych, w szczególności dotyczące prowadzenia chemicznej ochrony plantacji ogrodniczych oraz zbioru owoców i załadunku komór chłodniczych;
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac ogrodniczych.