LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37831 - Tranzystor, którego symbol graficzny zamieszczono na rysunku, jest półprzewodnikowym przyrządem m...
 • Pytanie nr 37832 - Który silnik posiada wirnik bez pierścieni ślizgowych?
 • Pytanie nr 37833 - Do których urządzeń elektroenergetycznych zaliczane są rozłączniki i wyłączniki?
 • Pytanie nr 37834 - Jakie wartości rezystancji mają uzwojenia twornika i wzbudzenia w silniku szeregowym prądu stałeg...
 • Pytanie nr 37835 - Z którego wzoru należy skorzystać, obliczając wartość znamionowego natężenia prądu jednofazowego ...
 • Pytanie nr 37836 - Silnik indukcyjny o liczbie par biegunów p = 2 zasilany jest napięciem o częstotliwości f = 50 Hz...
 • Pytanie nr 37837 - Jaka jest wartość natężenia prądu pobieranego przez żarówkę o mocy P = 100 W, zasilaną napięciem ...
 • Pytanie nr 37838 - Przedstawiona na rysunku charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ma szczególne punkty pr...
 • Pytanie nr 37839 - Który z wymienionych stopni ochrony obudowy zapewnia najwyższe zabezpieczenie urządzenia elektryc...
 • Pytanie nr 37840 - Jednostką którego parametru silnika elektrycznego jest w układzie SI niutonometr [N∙m]?
 • Pytanie nr 37841 - Wskaż nazwy urządzeń elektrycznych, zgodnie z kolejnością rysunków, w których zastosowano następu...
 • Pytanie nr 37842 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 37843 - Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny zestyku zwiernego przekaźnika czasowego z opóźni...
 • Pytanie nr 37844 - Z jakiego stopu najczęściej jest wykonane uzwojenie wirnika w silniku przedstawionym na rysunku?
 • Pytanie nr 37845 - Który z wymienionych materiałów jest stosowany do produkcji elementów grzejnych pieców oporowych?...
 • Pytanie nr 37846 - Silnik trójfazowy o napięciu znamionowym Un = 690/400 V jest dostosowany do rozruchu za pomocą pr...
 • Pytanie nr 37847 - Przedstawiony na rysunku schemat układu zasilania i sterowania silnika trójfazowego służy do
 • Pytanie nr 37848 - Na rysunku zamieszczono schemat układu zasilania silnika BLDC. Z jakiego urządzenia zasilane jest...
 • Pytanie nr 37849 - Na rysunku zamieszczono antystroboskopowy układ połączeń dwóch lamp. Który z elementów układu wpr...
 • Pytanie nr 37850 - Zamieszczony fragment tekstu opisuje pracę urządzenia sterującego, którym jest
 • Pytanie nr 37851 - W dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego symbolem YAKY 4x25 mm2 1 kV oznacza się
 • Pytanie nr 37852 - Prądnice unipolarne prądu stałego są najczęściej stosowane do zasilania
 • Pytanie nr 37853 - Która z wymienionych maszyn elektrycznych jest stosowana jako czujnik prędkości obrotowej?
 • Pytanie nr 37854 - Zadaniem przedstawionego na fotografii aparatu jest odłączenie napięcia w przypadku
 • Pytanie nr 37855 - Metalowe zwieracze na tabliczce zaciskowej trójfazowego silnika asynchronicznego są przeznaczone ...
 • Pytanie nr 37856 - Jaka jest rola elementu oznaczonego symbolem X w silniku przedstawionym na rysunku?
 • Pytanie nr 37857 - Którą operację logiczną realizuje układ sterowania, którego schemat zamieszczono na rysunku?
 • Pytanie nr 37858 - Które narzędzie jest przystosowane do cięcia i odizolowywania kabli z żyłami aluminiowymi i miedz...
 • Pytanie nr 37859 - Na rysunku zamieszczono fragment schematu połączeń wewnętrznych tablicy przekaźnikowej. Które stw...
 • Pytanie nr 37860 - Na którym rysunku zamieszczono prawidłowy schemat układu połączeń do pomiarów charakterystyki zew...
 • Pytanie nr 37861 - Na rysunku zamieszczono schemat układu do pomiaru prądu w trzech przewodach linii trójfazowej. Ja...
 • Pytanie nr 37862 - Którymi cyframi oznaczono łożyska kulkowe na rysunku przedstawiającym części składowe wirnika sil...
 • Pytanie nr 37863 - W tabeli zamieszczono wyniki pomiarów kontrolnych rezystancji uzwojeń prądnicy bocznikowej prądu ...
 • Pytanie nr 37864 - W tabeli zamieszczono wyniki kontrolnych pomiarów rezystancji uzwojeń stojana silnika trójfazoweg...
 • Pytanie nr 37865 - Która z wymienionych zasad nie musi być stosowana przy konserwacji opraw oświetleniowych eksploat...
 • Pytanie nr 37866 - Wskaż prawidłową kolejność czynności przy czyszczeniu rdzenia stojana po usunięciu starego uzwoje...
 • Pytanie nr 37867 - W celu wyznaczenia wartości rezystancji jednej fazy uzwojenia stojana silnika trójfazowego skojar...
 • Pytanie nr 37868 - Na rysunku zamieszczono schemat układu połączeń jednofazowego silnika indukcyjnego z kondensatore...
 • Pytanie nr 37869 - Którym innym urządzeniem elektrycznym można zastąpić uszkodzony bezpiecznik instalacyjny w obwodz...
 • Pytanie nr 37870 - Co należy wykonać podczas sprawdzania prawidłowości montażu mechanicznego silnika po remoncie?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ