LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 61911 - Przedstawiony na rysunku znak umowny umieszczany na mapie górniczej oznacza
 • Pytanie nr 61912 - Rysunek przedstawia umowne oznaczenie, którym na profilu geologicznym zaznacza się
 • Pytanie nr 61913 - Na rysunku przedstawiono połączenie stojaka ze stropnicą wiązaniem
 • Pytanie nr 61914 - Fotografia przedstawia
 • Pytanie nr 61915 - Chodniki główne transportowe lub wentylacyjne należą do wyrobisk
 • Pytanie nr 61916 - W modelu węglowym kopalni z podszybia szybu wydobywczego najpierw wykonuje się
 • Pytanie nr 61917 - Przy stawianiu obudowy ŁP nie używa się
 • Pytanie nr 61918 - Sprzęt przedstawiony na fotografii stosowany jest podczas
 • Pytanie nr 61919 - Do drążenia wyrobiska komorowego o przekroju poprzecznym 20,0 m2,w skałach o wytrzymałości 75 MPa...
 • Pytanie nr 61920 - Rozpoczynając roboty w wyrobisku drążonym kombajnem, przodowy powinien najpierw
 • Pytanie nr 61921 - MW o nazwie karbonit, o kolorze opakowania niebieskim pod względem bezpieczeństwa wobec metanu i ...
 • Pytanie nr 61922 - Sprzęt strzałowy przedstawiony na fotografii służy do
 • Pytanie nr 61923 - Kombajnem AM-5Oz z urządzeniem WUK 11 AU nie wykonuje się czynności
 • Pytanie nr 61924 - Przy wybieraniu pokładów węgla systemem zabierkowym szerokość zabierki nie może być większa niż...
 • Pytanie nr 61925 - Do wyznaczania kierunku prowadzonego wyrobiska górniczego używa się
 • Pytanie nr 61926 - Do określenia składu mineralnego, struktury i tekstury badanej skały wykorzystuje się próbki z ba...
 • Pytanie nr 61927 - Wyrobisko w polu niemetanowym o przekroju 14 m2w świetle obudowy należy zabezpieczyć zaporą przec...
 • Pytanie nr 61928 - Ścianę podsadzkową o wysokości 3,0 m należy zabezpieczyć obudową podporową typu
 • Pytanie nr 61929 - Objawem zagrożenia tąpaniami jest
 • Pytanie nr 61930 - Według klas A i B klasyfikuje się zagrożenie
 • Pytanie nr 61931 - Przegląd codzienny kombajnu wykonuje się zgodnie z
 • Pytanie nr 61932 - Podczas wycofywania się ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia używa się sprzętu prz...
 • Pytanie nr 61933 - Na stanowisku w kopalni podziemnej, gdzie wartość stężenia pyłu wynosi 3 x NDS, pracownikpowinien...
 • Pytanie nr 61934 - Ze względu na powstanie, węgle kopalne należą do skał
 • Pytanie nr 61935 - Pokład węgla kamiennego, którego strop bezpośredni stanowią skały sztywne zaliczone do klasy III ...
 • Pytanie nr 61936 - Złoża węgla brunatnego, w polskich kopalniach, najczęściej eksploatowane są metodą
 • Pytanie nr 61937 - Do warunków geologicznych decydujących o wyborze systemu wybierania nie należą
 • Pytanie nr 61938 - Na rysunku przedstawiono ładowarkę
 • Pytanie nr 61939 - Na rysunku przedstawiono wóz specjalny do transportu
 • Pytanie nr 61940 - Na rysunku przedstawiono maszynę stosowaną do
 • Pytanie nr 61941 - Górnik podczas stawiania stojaka SHC używa
 • Pytanie nr 61942 - Przed przystąpieniem do transportu należy między innymi skontrolować trasę transportu, sprawdzić ...
 • Pytanie nr 61943 - Metanomierz interferencyjny stosuje się do pomiaru stężenia
 • Pytanie nr 61944 - Temperaturę i wilgotność powietrza kopalnianego mierzy się
 • Pytanie nr 61945 - Rysunek przedstawia przewietrzanie wyrobiska ślepego
 • Pytanie nr 61946 - Prędkość prądu powietrza w wyrobiskach korytarzowych, w których nie odbywa się regularny ruch lud...
 • Pytanie nr 61947 - Urządzenie wentylacyjne wyposażone w drzwi i okno, którego pole (objętość strumienia powietrza) z...
 • Pytanie nr 61948 - Czujnik metanomierza kontrolujący zawartość metanu w prądzie powietrza dopływającym do ściany zab...
 • Pytanie nr 61949 - Na rysunku przedstawiono tamę
 • Pytanie nr 61950 - Odległość między poszczególnymi półkami zapory przeciwwybuchowej powinna wynosić

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ