LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 18731 - Na rysunku przedstawiono strop
 • Pytanie nr 18732 - Drzwi przedstawione na rysunku to drzwi
 • Pytanie nr 18733 - Na rysunku przedstawiono jednoskrzydłowe okno
 • Pytanie nr 18734 - Konstrukcja szkieletowa budynku składa się
 • Pytanie nr 18735 - Zdolność materiału do podciągania wody przez kanaliki o bardzo małym przekroju poprzecznym to
 • Pytanie nr 18736 - Do budowy ścian stosuje się pustaki typu
 • Pytanie nr 18737 - Stropy płytowo-żebrowe wykonuje się w technologii
 • Pytanie nr 18738 - Spadek podłużny drogi na placu budowy nie powinien przekraczać
 • Pytanie nr 18739 - Przedstawiony na rysunku układ dróg tymczasowych na terenie budowy to układ
 • Pytanie nr 18740 - Przedstawione na rysunku zawiesie dwulinowe służy do
 • Pytanie nr 18741 - Magazyny zamknięte przeznaczone są do składowania
 • Pytanie nr 18742 - Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinn...
 • Pytanie nr 18743 - Demontażu ani rozbiórki rusztowań nie wolno prowadzić
 • Pytanie nr 18744 - Powierzchnia stropu przedstawionego na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 18745 - Wskaż schemat obciążenia więźby dachowej parciem wiatru.
 • Pytanie nr 18746 - Odległość koparki od krawędzi wykopu poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu powinna wynosić...
 • Pytanie nr 18747 - Cięcie prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi jest zabronione dla średnic powyżej
 • Pytanie nr 18748 - Wlewanie mieszanki betonowej w deskowanie jest zabronione z wysokości powyżej
 • Pytanie nr 18749 - Na rysunku przedstawiono urządzenie stosowane do
 • Pytanie nr 18750 - W czasie wznoszenia murów z cegieł należy
 • Pytanie nr 18751 - Minimalna temperatura, przy której można wykonywać tynki wynosi
 • Pytanie nr 18752 - Książka obiektu budowlanego służy do
 • Pytanie nr 18753 - Przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego ...
 • Pytanie nr 18754 - Na rysunku przedstawiono wzmocnienie krokwi w miejscu jej oparcia na murłacie wykonane przez
 • Pytanie nr 18755 - Roboty rozbiórkowe zaczyna się od demontażu
 • Pytanie nr 18756 - Wartości składowych reakcji podpór belki swobodnie podpartej przedstawionej na rysunku są następu...
 • Pytanie nr 18757 - Prętem zerowym w kratownicy przedstawionej na rysunku jest między innymi pręt
 • Pytanie nr 18758 - Projektant może zażądać, wpisem do dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych w razie stwier...
 • Pytanie nr 18759 - Wpisów w dzienniku budowy nie może dokonywać
 • Pytanie nr 18760 - Podstawą rozliczenia wykonawcy z inwestorem i sporządzenia kosztorysu powykonawczego jest
 • Pytanie nr 18761 - Wartość kosztorysowa brutto dla wartości R, M, S podanych w tabeli wynosi
 • Pytanie nr 18762 - Zaplanowano wykonanie monolitycznej belki żelbetowej o przekroju 50 cm x 20 cm. Z przedmiaru wyni...
 • Pytanie nr 18763 - Norma zużycia dachówki ceramicznej karpiówki przy układaniu w koronkę wynosi 4920 szt. na 100 m2 ...
 • Pytanie nr 18764 - Teodolit stosuje się do pomiaru
 • Pytanie nr 18765 - Do wykonywania gniazd w drewnie stosuje się
 • Pytanie nr 18766 - Na rysunku przedstawiono pędzel
 • Pytanie nr 18767 - Ile cegieł dziurawek pojedynczych należy dostarczyć na plac budowy zgodnie z normami podanymi w t...
 • Pytanie nr 18768 - Za pomocą stolika rozpływowego bada się
 • Pytanie nr 18769 - Materiały o małym współczynniku przewodności cieplnej stosuje się do wykonywania izolacji
 • Pytanie nr 18770 - Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wy...
 • Pytanie nr 18771 - Palących się przewodów i urządzeń elektrycznych nie wolno gasić gaśnicami
 • Pytanie nr 18772 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 18773 - Przy określaniu stopnia zużycia obiektu budowlanego nie uwzględnia się zużycia
 • Pytanie nr 18774 - Najprostszą metodą określenia stanu technicznego budynku jest
 • Pytanie nr 18775 - Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinny mieć szerokość co najmniej
 • Pytanie nr 18776 - Obowiązki kierownika budowy wynikają z
 • Pytanie nr 18777 - W procesie budowlanym jedna osoba nie może pełnić funkcji
 • Pytanie nr 18778 - Największe dopuszczalne odchylenie grubości murów z cegły ceramicznej przy projektowanej grubości...
 • Pytanie nr 18779 - Podczas obsługi betoniarki pracownik został porażony prądem elektrycznym. Udzielając mu pomocy w ...
 • Pytanie nr 18780 - Masaż serca u poszkodowanego wykonuje się przez ucisk dłońmi

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ