LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA A32 - STYCZEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20311 - Spółka zakładana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, do założenia której wymagany jest ...
 • Pytanie nr 20312 - Kierownik zakładu produkcyjnego porównał wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale z planem sprzedaży...
 • Pytanie nr 20313 - Jednostka gospodarcza, tworzona przez minimum 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, której celem...
 • Pytanie nr 20314 - Który z przedstawionych opisów charakteryzuje centrum dystrybucji?
 • Pytanie nr 20315 - W selektywnej zbiórce odpadów posegregowane odpady szklane należy wrzucać do pojemników lub workó...
 • Pytanie nr 20316 - W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dysponować kapitałem w wysokości ...
 • Pytanie nr 20317 - Który dokument potwierdza wydanie materiału z magazynu do produkcji?
 • Pytanie nr 20318 - Przedstawiony schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ilustruje specjalizację
 • Pytanie nr 20319 - Jaką strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 20320 - Organizacja przepływu materiałów, w której zapotrzebowanie jest sygnałem do uruchomienia przepływ...
 • Pytanie nr 20321 - Ilu pracowników należy zaplanować do skompletowania 100 zamówień, które muszą być przygotowane w ...
 • Pytanie nr 20322 - Przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudnia 10 pracowników. Każdy z nich, w ciągu miesiąca, pracuje 22...
 • Pytanie nr 20323 - Który system informatyczny należy wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby sprawnie zarządzać ruchem towa...
 • Pytanie nr 20324 - Priorytet w realizacji zadań produkcyjnych, wyznaczony przez całkowity czas realizacji zadania pr...
 • Pytanie nr 20325 - Tabela przedstawia liczbę zamówień skompletowanych w ciągu tygodnia. Ile wyniosła efektywność kom...
 • Pytanie nr 20326 - Pełny zakres zadań miejskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego obejmuje
 • Pytanie nr 20327 - Przedstawiony dokument jest stosowany w celu potwierdzenia
 • Pytanie nr 20328 - Środkiem miejskiego transportu zbiorowego charakteryzującym się dużą zdolnością przewozową, trakc...
 • Pytanie nr 20329 - W jakich dwóch językach jest sporządzany międzynarodowy list przewozowy CIM, jeżeli krajem nadani...
 • Pytanie nr 20330 - Drugi egzemplarz międzynarodowego samochodowego listu przewozowego CMR, tzw. ceduła,
 • Pytanie nr 20331 - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to model administracyjny
 • Pytanie nr 20332 - Z analizy przedstawionej struktury organizacyjnej wynika, że pracownicy referatu kadr podlegają b...
 • Pytanie nr 20333 - Z elektronicznej skrzynki podawczej prowadzonej przez jednostki administracyjne może skorzystać o...
 • Pytanie nr 20334 - Dokumentem określającym zasady i tryb postępowania w wykonywaniu typowych, powtarzających się czy...
 • Pytanie nr 20335 - Zadaniem działu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego jest
 • Pytanie nr 20336 - Które obiekty należą do infrastruktury punktowej transportu miejskiego?
 • Pytanie nr 20337 - Oblicz średnie miesięczne zużycie wody przez 20 pracowników zatrudnionych w zakładzie produkcji ś...
 • Pytanie nr 20338 - Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest
 • Pytanie nr 20339 - Ustal, na podstawie fragmentu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w ciągu ilu dni od otrzym...
 • Pytanie nr 20340 - Ustal, na podstawie fragmentu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, co najmniej ile dni przed...
 • Pytanie nr 20341 - Przedstawiony symbol umieszcza się na opakowaniu
 • Pytanie nr 20342 - Wytwórca odpadów, zobowiązany do ich ewidencjonowania, ma obowiązek złożyć do 15 marca każdego ro...
 • Pytanie nr 20343 - Ewidencję uproszczoną, składającą się tylko z karty przekazania odpadów, mogą prowadzić małe i śr...
 • Pytanie nr 20344 - Przedstawiony dokument z zakresu gospodarki odpadami jest stosowany w celu
 • Pytanie nr 20345 - Z przedstawionego katalogu odpadów wynika, że odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 • Pytanie nr 20346 - Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grune Punkt) umieszczony na opakowaniu, który oznacza, że prod...
 • Pytanie nr 20347 - Gmina realizuje obowiązek dowożenia uczniów do szkoły. Utrzymuje własny środek transportu, któreg...
 • Pytanie nr 20348 - Na postawie danych przedstawionych w tabeli zebranych podczas pomiaru ruchu, podaj ile wynosi udz...
 • Pytanie nr 20349 - Miejskie terminale logistyczne funkcjonujące w systemach dostaw ładunków budowane są w celu
 • Pytanie nr 20350 - Dokumentem potwierdzającym przekazanie akt do archiwum jednostki jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ