LOGOWANIE

ROLNIK- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ROLNIK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, pojęcia, sformułowania z zakresu rolnictwa, w tym charakterystyczne dla produkcji roślinnej i zwierzęcej;
1.2. rozróżniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej;
1.3. rozpoznawać organy roślin uprawnych i określać ich funkcje;
1.4. rozróżniać rośliny uprawne, czynniki i warunki wpływające na ich wzrost i rozwój;
1.5. rozpoznawać objawy chorób i skutki działalności szkodników w produkcji rolniczej;
1.6. rozpoznawać sprzęt i środki do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej;
1.7. rozpoznawać narządy i układy w budowie anatomicznej oraz charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej różnych ras bydła, trzody chlewnej i drobiu decydujące o kierunku ich użytkowania;
1.8. rozróżniać pasze, określać ich wartość w zaspokajaniu potrzeb pokarmowych zwierząt;
1.9. stosować wymagania dotyczące przygotowania zwierząt i produktów zwierzęcych do sprzedaży.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wykonywać obliczenia i kalkulacje związane z planowaniem i prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym przeprowadzać proste kalkulacje jej opłacalności na podstawie założeń wstępnych;
2.2. szacować zasoby paszowe w gospodarstwie, obliczać zapotrzebowanie pasz dla określonego stanu liczbowego zwierząt;
2.3. wykonywać obliczenia związane z technologią produkcji i wydajnością pracy ciągników, maszyn i narzędzi, zapotrzebowaniem na określone środki produkcji;
2.4. ustalać rodzaj płodozmianu w gospodarstwie na podstawie danych dotyczących lokalnych warunków klimatycznych i glebowych oraz czynników decydujących o opłacalności produkcji;
2.5. wskazywać technologie i techniki wykonywania zabiegów agrotechnicznych;
2.6. dobierać metody zwalczania szkodników;
2.7. wskazywać zabiegi pielęgnacyjne dotyczące zwierząt oraz pomieszczeń inwentarskich dla zapewnienia optymalnych warunków wydajności produkcji;
2.8. dobierać maszyny, urządzenia oraz przyrządy i techniki pomiarowe do prac w gospodarstwie rolnym;
2.9. dobierać określone strategie marketingowe do aktualnej sytuacji na rynku produktów rolniczych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w rolnictwie;
3.3. wskazywać działania związane z bezpiecznym przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz gospodarką odchodami zwierzęcymi;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w rolnictwie;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w rolnictwie;
3.7. wskazywać działania udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w nagłych wypadkach.