LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.4OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 4

ROL.04.2 - Podstawy rolnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.04)

  1. rozr贸偶nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
 • okre艣la czynniki klimatyczne i glebowe siedliska
 • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na warto艣膰 u偶ytkow膮 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost i rozw贸j ro艣lin
 • rozr贸偶nia zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na w艂a艣ciwo艣ci i struktur臋 gleb
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na rozw贸j ro艣lin
  2. rozpoznaje gleby i ocenia ich warto艣膰 rolnicz膮
 • rozpoznaje elementy profilu glebowego
 • okre艣la wp艂yw poszczeg贸lnych poziom贸w profilu na 偶yzno艣膰 i urodzajno艣膰 gleby
 • rozpoznaje typy gleb na podstawie profilu
 • ocenia warto艣膰 rolnicz膮 gleb (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la typy gleb wyst臋puj膮ce w poszczeg贸lnych klasach bonitacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.04 - przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
 • identyfikuje czynniki pogodowe
 • rozr贸偶nia zjawiska meteorologiczne
 • interpretuje prognozy i mapy pogody
  4. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi
 • rozpoznaje przyrz膮dy meteorologiczne i okre艣la ich zastosowanie
 • okre艣la zasady dokonywania pomiar贸w meteorologicznych wymaganych do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • prowadzi pomiary z wykorzystaniem przyrz膮d贸w meteorologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia wp艂yw nawoz贸w na gleb臋 i ro艣liny
 • rozr贸偶nia nawozy organiczne
 • rozr贸偶nia nawozy mineralne
 • oblicza zawarto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w w nawozach
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie ro艣lin
  6. rozpoznaje gatunki ro艣lin i zwierz膮t
 • rozpoznaje ro艣liny na podstawie cech morfologicznych w r贸偶nych fazach rozwojowych
 • rozpoznaje nasiona podstawowych gatunk贸w ro艣lin uprawnych
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych
 • rozr贸偶nia gatunki zwierz膮t gospodarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la typy u偶ytkowe poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  7. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do wykonania okre艣lonego zadania
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji
 • stosuje technologi臋 informacyjn膮 do sporz膮dzania dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu produkcji rolniczej
  8. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  9. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
  11. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  12. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  13. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa rolnego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  14. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej
 • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
 • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w rolnictwie
 • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej
  15. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ROL.04.3 - Prowadzenie produkcji ro艣linnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL4)

  1. dobiera ro艣liny do warunk贸w klimatyczno- glebowych i ekonomicznych danego rejonu
 • okre艣la struktur臋 gleby
 • okre艣la wymagania glebowe oraz klimatyczne do uprawy ro艣lin
 • dobiera ro艣liny do uprawy w okre艣lonych warunkach glebowych oraz w okre艣lonych warunkach klimatycznych
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych i glebowych na plonowanie ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera kierunki produkcji ro艣linnej w zale偶no艣ci od popytu na rynku regionalnym
  2. dobiera zmianowanie ro艣lin uprawnych do okre艣lonych warunk贸w gospodarstwa rolniczego
 • wyja艣nia wp艂yw przedplonu na w艂a艣ciwo艣ci stanowiska
 • dobiera stanowisko do wymaga艅 ro艣lin uprawnych
 • uk艂ada zmianowanie ro艣lin z uwzgl臋dnieniem warunk贸w przyrodniczych i agrotechnicznych
 • planuje p艂odozmian z uwzgl臋dnieniem dobrej praktyki rolniczej i zasady wzajemnej zgodno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala struktur臋 u偶ytkowania grunt贸w w gospodarstwie
 • ustala struktur臋 zasiew贸w w gospodarstwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL4 - planuje nawo偶enie organiczne i mineralne
 • rozpoznaje zaburzenia wzrostu i rozwoju ro艣lin wynikaj膮ce z niedoboru sk艂adnik贸w mineralnych
 • ustala zasobno艣膰 mineraln膮 gleb
 • planuje nawo偶enie z uwzgl臋dnieniem plonu i zasobno艣ci gleb
 • ustala dawk臋 i termin nawo偶enia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby nawadniania
 • okre艣la zasady u偶ytkowania urz膮dze艅 wodno- melioracyjnych
  4. przygotowuje materia艂 siewny do siewu
 • charakteryzuje czynniki okre艣laj膮ce jako艣膰 materia艂u siewnego
 • okre艣la zabiegi technologiczne czyszczenia i sortowania nasion
 • ocenia jako艣膰 materia艂u siewnego
 • ustala zdolno艣膰 kie艂kowania oraz czysto艣膰 nasion (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technologie do czyszczenia i sortowania materia艂u siewnego
 • rozr贸偶nia sposoby zaprawiania nasion
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z produkcj膮 ro艣lin uprawnych
 • okre艣la cel i zadania stosowania zabieg贸w agrotechnicznych
 • dobiera 艣rodki techniczne do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • opracowuje plan zabieg贸w agrotechnicznych
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne zgodnie z technologi膮 upraw
  6. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych
 • opisuje choroby ro艣lin
 • opisuje szkodniki ro艣lin
 • opisuje chwasty w uprawach ro艣lin
 • rozpoznaje objawy wyst臋powania chor贸b ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy wyst臋powania szkodnik贸w ro艣lin
  7. dobiera metody i 艣rodki stosowane w ochronie ro艣lin
 • klasyfikuje chemiczne 艣rodki ochrony ro艣lin
 • okre艣la zastosowanie chemicznych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • ustala dawk臋 艣rodka w zale偶no艣ci od stanu pora偶enia plantacji
 • planuje zabiegi chemicznej ochrony ro艣lin
  8. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji ro艣linnej
 • okre艣la zakres obs艂ugi na podstawie dokumentacji technicznej
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do 艣rodk贸w technicznych
 • zestawia agregaty maszynowe z uwzgl臋dnieniem bilansu mocy
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅
  9. prowadzi upraw臋 ro艣lin zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮, z zasad膮 wzajemnej zgodno艣ci oraz rachunkiem ekonomicznym
 • interpretuje standardy dotycz膮ce racjonalnej gospodarki nawozami
 • interpretuje standardy dotycz膮ce zachowania cennych siedlisk i gatunk贸w ro艣lin
 • prowadzi upraw臋 ro艣lin z uwzgl臋dnieniem zasad rachunku ekonomicznego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje ekologiczne metody uprawy ro艣lin
 • dobiera metody ekologicznej uprawy ro艣lin
 • okre艣la zabiegi stosowane w ekologicznej uprawie ro艣lin

ROL.04.4 - Dobieranie metod i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro艣lin (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.4)

  1. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje wymagania w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz ich konfekcjonowania
 • wskazuje zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
 • wskazuje wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • dokumentuje zabiegi ochrony ro艣lin oraz przestrzeganie wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
 • okre艣la spos贸b post臋powania w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  2. charakteryzuje 艣rodki ochrony ro艣lin
 • opisuje sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje okres karencji i okres prewencji
 • opisuje 艣rodki ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: ze wzgl臋du na funkcj臋: 飥 roztoczob贸jcze (akarycydy) 飥 bakteriob贸jcze (bakteriocydy) 飥 grzybob贸jcze (fungicydy) 飥 chwastob贸jcze (herbicydy) 飥 owadob贸jcze (insektycydy) 飥 mi臋czakob贸jcze (moluskocydy) 飥 nicieniob贸jcze (nematocydy) 飥 regulatory wzrostu ro艣lin 飥 odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty) 飥 gryzoniob贸jcze (rodentycydy) 飥 przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty) 飥 kretob贸jcze (talpicydy) 飥 wirusob贸jcze (wirocydy), inne, ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe: 飥 kontaktowe 飥 偶o艂膮dkowe 飥 inhalacyjne 飥 fungitoksyczne 飥 fungistatyczne 飥 desykuj膮ce 飥 inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j, inne, ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie: 飥 powierzchniowe 飥 wg艂臋bne 飥 systemiczne, inne
 • opisuje czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin, termin przeprowadzenia zabiegu, dawka 艣rodka ochrony ro艣lin, warunki atmosferyczne, 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.4 - stosuje integrowan膮 ochron臋 ro艣lin
 • opisuje dzia艂anie organizm贸w szkodliwych i spos贸b ich zwalczania, w tym: organizm贸w chorobotw贸rczych, w tym organizm贸w wytwarzaj膮cych mykotoksyny, chwast贸w, szkodnik贸w
 • opisuje metody ochrony ro艣lin, w tym agrotechniczn膮, hodowlan膮, mechaniczn膮, fizyczn膮, biologiczn膮, chemiczn膮 oraz kwarantann臋
 • wyja艣nia podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym: ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych przez: 飥 w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋 飥 stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie 飥 w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie 飥 przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej 飥 ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej, planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o: 飥 monitorowanie organizm贸w szkodliwych, progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych 飥 programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin 飥 doradztwo, przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • wyja艣nia zasady dobrej praktyki ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje spos贸b zwalczania szkodnik贸w artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych
 • okre艣la sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • opisuje sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • przygotowuje opryskiwacz do pracy, w tym: sprawdza stan techniczny poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod wzgl臋dem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu, kalibruje opryskiwacz, dobiera parametry pracy i reguluje opryskiwacz, dobiera rozpylacze
 • zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin
 • okre艣la sposoby informowania o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • potwierdza sprawno艣膰 techniczn膮 sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • stosuje opryskiwacz ci膮gnikowy polowy i sadowniczy zgodnie z przepisami prawa
  4. charakteryzuje wp艂yw 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko
 • okre艣la spos贸b oddzia艂ywania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮, i sposoby ograniczania ryzyka
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • opisuje 艣rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym: zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem wp艂ywu na 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮, efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody, stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk, post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • opisuje post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas sprzeda偶y i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania
 • opisuje drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustn膮, sk贸rn膮, oddechow膮 i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • okre艣la zasady prawid艂owego przechowywania, pakowania i transportu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady profilaktyki, w tym: badania lekarskie, wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy, informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • wskazuje objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsz膮 pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • charakteryzuje przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym: przyczyny i rodzaje zagro偶e艅, drogi po偶arowe
 • okre艣la post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • opisuje zasady ochrony pracy kobiet i ochrony pracy m艂odocianych

ROL.04.5 - Prowadzenie produkcji zwierz臋cej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL04)

  1. rozr贸偶nia budow臋 anatomiczn膮 zwierz膮t gospodarskich
 • wskazuje r贸偶nice w budowie narz膮d贸w i uk艂ad贸w mi臋dzy poszczeg贸lnymi gatunkami zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la budow臋 anatomiczn膮 poszczeg贸lnych uk艂ad贸w w organizmach zwierz膮t
  2. okre艣la procesy 偶yciowe zachodz膮ce w organizmach zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w zwierz膮t
 • wyja艣nia istot臋 i wsp贸艂dzia艂anie proces贸w zachodz膮cych w poszczeg贸lnych uk艂adach zwierz膮t
 • okre艣la czynniki zak艂贸caj膮ce prawid艂owy przebieg proces贸w 偶yciowych w organizmach zwierz膮t
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL04 - rozpoznaje gatunki, typy u偶ytkowe i rasy zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la cechy u偶ytkowe poszczeg贸lnych ras i gatunk贸w zwierz膮t
 • rozpoznaje cechy budowy anatomicznej poszczeg贸lnych typ贸w u偶ytkowych zwierz膮t gospodarskich
 • por贸wnuje cechy charakterystyczne dla gatunk贸w, ras i typ贸w u偶ytkowych zwierz膮t
  4. okre艣la kierunki chowu zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la kierunki chowu poszczeg贸lnych ras i gatunk贸w zwierz膮t w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci ekonomiczno-przyrodniczych gospodarstwa
 • okre艣la kierunki chowu zwierz膮t z uwzgl臋dnieniem ich cech biologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich
 • rozr贸偶nia sk艂adniki pokarmowe i komponenty wchodz膮ce w sk艂ad pasz
 • rozpoznaje pasze stosowane w 偶ywieniu zwierz膮t
 • ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t na podstawie ich sk艂adu chemicznego oraz organoleptycznie
  6. prowadzi gospodark臋 paszow膮 w produkcji zwierz臋cej
 • okre艣la warunki przechowywania pasz
 • oblicza powierzchni臋 magazynow膮 potrzebn膮 do przechowywania pasz
 • oblicza zapotrzebowanie na pasze dla okre艣lonego stanu zwierz膮t w gospodarstwie
 • planuje powierzchni臋 paszow膮 do produkcji pasz w gospodarstwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sk艂adniki do przygotowania pasz dla zwierz膮t z uwzgl臋dnieniem kierunku produkcji
 • przygotowuje pasze do skarmiania z uwzgl臋dnieniem kierunku produkcji, gatunku oraz grupy technologicznej zwierz膮t
  7. analizuje wp艂yw 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na dzienne zapotrzebowanie na pasz臋
 • oblicza dzienne dawki paszy w 偶ywieniu zwierz膮t
 • szacuje korzy艣ci ekonomiczne wynikaj膮ce z racjonalnego 偶ywienia zwierz膮t
  8. dobiera sposoby utrzymania zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la wady i zalety poszczeg贸lnych system贸w i sposob贸w utrzymania zwierz膮t
 • opisuje budynki inwentarskie
 • okre艣la wyposa偶enie techniczne budynk贸w inwentarskich z uwzgl臋dnieniem kierunku produkcji
  9. dobiera technologie chowu zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la cechy u偶ytkowe zwierz膮t w poszczeg贸lnych technologiach produkcji
 • dobiera technologie do chowu byd艂a
 • dobiera technologie do chowu trzody chlewnej
 • dobiera technologie do chowu drobiu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera 艣rodki techniczne do prac w produkcji zwierz臋cej
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane w r贸偶nych technologiach produkcji zwierz臋cej
 • dobiera maszyny stosowane w r贸偶nych technologiach produkcji zwierz臋cej
  11. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji zwierz臋cej
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji zwierz臋cej
 • wykonuje regulacje maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji zwierz臋cej
 • ustala na podstawie instrukcji zakres obs艂ugi technicznej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji zwierz臋cej
  12. wykonuje prace zwi膮zane z 偶ywieniem, rozrodem oraz piel臋gnacj膮 zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la systemy 偶ywienia zwierz膮t
 • rozr贸偶nia zabiegi piel臋gnacyjne stosowane w chowie i hodowli zwierz膮t
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do zadawania pasz
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do usuwania odchod贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do piel臋gnacji poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t
 • okre艣la i rozpoznaje objawy rui u samic
 • dobiera metody krycia samic poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t
 • okre艣la przebieg wykonywanych prac podczas rozrodu zwierz膮t
  13. wykonuje prace zwi膮zane z higien膮 zwierz膮t gospodarskich i utrzymaniem pomieszcze艅 inwentarskich
 • okre艣la parametry mikroklimatu w pomieszczeniach dla poszczeg贸lnych grup zwierz膮t gospodarskich
 • ocenia warunki dobrostanu zwierz膮t
 • ustala zakres zabieg贸w zoohigienicznych dla zwierz膮t w zale偶no艣ci od ich gatunku
 • wykonuje zabiegi poprawiaj膮ce warunki zoohigieniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zakres prac w poszczeg贸lnych rodzajach pomieszcze艅 inwentarskich
 • dobiera prace z zakresu higieny zwierz膮t w zale偶no艣ci od ich gatunku
  14. prowadzi produkcj臋 zwierz臋c膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z zasad膮 wzajemnej zgodno艣ci
 • interpretuje standardy dotycz膮ce zachowania cennych siedlisk i gatunk贸w zwierz膮t
 • okre艣la potrzeby biologiczne i behawioralne zwierz膮t
 • opisuje zasady identyfikacji i rejestracji zwierz膮t
 • opisuje wymagania zwi膮zane z bezpiecze艅stwem produkowanej 偶ywno艣ci, w tym szczeg贸艂owe wymagania zwi膮zane z higien膮 produkcji mleka
  15. rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl膮du i zachowania zwierz膮t gospodarskich
 • charakteryzuje typowe choroby zwierz膮t gospodarskich
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl膮du zwierz膮t
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie zachowania zwierz膮t
  16. przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierz膮t gospodarskich oraz obrotu nimi
 • okre艣la sposoby znakowania zwierz膮t
 • dokonuje rejestracji zwierz膮t zgodnie z wymogami Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierz膮t (IRZ)
 • pos艂uguje si臋 przepisami prawa dotycz膮cymi obrotu zwierz臋tami gospodarskimi
  17. stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierz臋cej
 • okre艣la ekologiczne metody stosowane w produkcji zwierz臋cej
 • dobiera metody ekologiczne stosowane w chowie zwierz膮t w zale偶no艣ci od ukierunkowania produkcji

ROL.04.6 - Obs艂uga 艣rodk贸w technicznych stosowanych w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL 04)

  1. rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych
 • rozr贸偶nia materia艂y wykorzystywane w konstrukcjach pojazd贸w rolniczych
 • rozr贸偶nia materia艂y wykorzystywane w konstrukcjach maszyn i narz臋dzi rolniczych
 • klasyfikuje materia艂y eksploatacyjne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do zastosowania w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
  2. okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozr贸偶nia rodzaje korozji
 • dobiera sposoby ochrony przed korozj膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL 04 - rozr贸偶nia 艣rodki techniczne stosowane w produkcji rolniczej
 • klasyfikuje 艣rodki techniczne
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 w produkcji zwierz臋cej
 • rozpoznaje cz臋艣ci i podzespo艂y pojazd贸w rolniczych
 • rozpoznaje narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia rolnicze, ich podzespo艂y i cz臋艣ci
  4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • okre艣la czynno艣ci obs艂ugowe na podstawie instrukcji
 • dobiera cz臋艣ci i podzespo艂y na podstawie katalog贸w cz臋艣ci
 • odczytuje zapisy zawarte w instrukcjach, katalogach i normach pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • sporz膮dza zam贸wienia na materia艂y eksploatacyjne i cz臋艣ci zamienne
  5. Kwalifikacje zawodowe - obs艂uguje urz膮dzenia i systemy energetyki odnawialnej w gospodarstwie
 • okre艣la sposoby pozyskiwania energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia i systemy w energetyce odnawialnej
 • okre艣la czynno艣ci obs艂ugowe urz膮dze艅 stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej
  6. obs艂uguje urz膮dzenia wodne i wodoci膮gowe stosowane w gospodarstwie
 • okre艣la budow臋 urz膮dze艅 wodoci膮gowych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 wodoci膮gowych
 • okre艣la czynno艣ci obs艂ugowe urz膮dze艅 wodoci膮gowych
 • okre艣la sposoby konserwacji urz膮dze艅 wodno- melioracyjnych
  7. dobiera pojazdy i 艣rodki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie
 • okre艣la rodzaje 艣rodk贸w transportowych
 • okre艣la zastosowania 艣rodk贸w transportowych
 • dobiera ci膮gniki rolnicze do wykonywania prac transportowych
 • dobiera 艣rodki transportowe do przewozu okre艣lonych 艂adunk贸w
  8. przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia
 • okre艣la wp艂yw regulacji maszyn i narz臋dzi na jako艣膰 wykonanej pracy
 • okre艣la parametry pracy maszyn i narz臋dzi rolniczych zgodnie z wymaganiami agrotechnicznymi zabieg贸w
 • wskazuje sposoby zestawiania agregat贸w ci膮gnikowych
 • dobiera parametry pracy maszyn i narz臋dzi rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje regulacj臋 parametr贸w pracy maszyn i narz臋dzi rolniczych
  9. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przegl膮dami technicznymi oraz konserwacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • ustala zakres czynno艣ci poszczeg贸lnych przegl膮d贸w technicznych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • ocenia stan techniczny pojazd贸w, maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 rolniczych
 • ustala zakres konserwacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wykonuje przegl膮d techniczny ci膮gnik贸w rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje przegl膮d techniczny przyczepy rolniczej
 • wykonuje przegl膮d techniczny maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - eksploatuje 艣rodki techniczne wykorzystywane w chemicznej ochronie ro艣lin
 • dobiera ko艅c贸wki rozpylaczy opryskiwacza do wykonania okre艣lnego zabiegu
 • okre艣la zakres czynno艣ci przegl膮du opryskiwacza
 • oblicza dawk臋 艣rodka chemicznego
 • wykonuje kalibracj臋 opryskiwacza (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza ciecz robocz膮 do wykonania zabiegu chemicznej ochrony ro艣lin
 • wykonuje symulacj臋 zabieg贸w chemicznej ochrony ro艣lin

ROL.04.7 - Organizowanie zbytu zwierz膮t gospodarskich i produkt贸w rolnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.04)

  1. prowadzi rozpoznanie rynku: okre艣la mechanizmy rynkowe dotycz膮ce produkt贸w rolnych, charakteryzuje segmenty konsument贸w produkt贸w rolnych
 • wyja艣nia wp艂yw popytu, poda偶y i ceny na produkcj臋 roln膮
 • identyfikuje odbiorc贸w produkt贸w rolnych wytworzonych we w艂asnym gospodarstwie
 • rozr贸偶nia mo偶liwo艣ci i warunki sprzeda偶y na rynkach hurtowych
  2. planuje przebieg procesu dystrybucji
 • rozr贸偶nia kana艂y dystrybucji dla produkt贸w rolnych
 • dobiera kana艂y dystrybucji dla produkt贸w z gospodarstwa
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.04 - przygotowuje produkty pochodzenia ro艣linnego do sprzeda偶y
 • okre艣la warunki przechowywania produkt贸w pochodzenia ro艣linnego w zale偶no艣ci od przeznaczenia
 • przygotowuje magazyny i pomieszczenia do przechowywania produkt贸w pochodzenia ro艣linnego zgodnie z okre艣lonymi wymaganiami i normami
 • wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce produkty pochodzenia ro艣linnego do sprzeda偶y
  4. okre艣la sposoby sprzeda偶y produkt贸w pochodzenia ro艣linnego
 • identyfikuje odbiorc贸w produkt贸w pochodzenia ro艣linnego na rynku
 • ustala warunki sprzeda偶y produkt贸w pochodzenia ro艣linnego
 • ustala warunki sprzeda偶y produkt贸w ro艣linnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje zwierz臋ta do pokaz贸w i wystaw: identyfikuje cechy zwierz膮t gospodarskich przydatne podczas pokaz贸w i wystaw, okre艣la zakres czynno艣ci przygotowuj膮cych zwierz臋ta do pokaz贸w i wystaw, wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce zwierz臋ta do pokaz贸w i wystaw
 • wyja艣nia zasady prezentowania poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich podczas pokaz贸w lub aukcji
 • przygotowuje stanowisko, kojec lub klatk臋 do ekspozycji zwierz膮t
 • ustala zakres zabieg贸w piel臋gnacyjnych dla poszczeg贸lnych zwierz膮t
  6. przygotowuje zwierz臋ta i produkty pochodzenia zwierz臋cego do sprzeda偶y
 • dobiera sposoby przygotowania zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego do sprzeda偶y
 • wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce zwierz臋ta i produkty pochodzenia zwierz臋cego do transportu i sprzeda偶y
  7. okre艣la sposoby sprzeda偶y zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego
 • okre艣la przepisy normuj膮ce sprzeda偶 zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego
 • okre艣la warunki sprzeda偶y zwierz膮t
 • identyfikuje odbiorc贸w zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego na rynku
 • okre艣la warunki sprzeda偶y produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego

ROL.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.04.)

  1. stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w rolnictwie
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w rolnictwie
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂y alarmowe
 • reaguje w przypadku zagro偶enia po偶arowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpo偶arowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania w rolnictwie
 • opisuje stosowane w rolnictwie rozwi膮zania ograniczaj膮ce lub eliminuj膮ce emisj臋 zanieczyszcze艅 do 艣rodowiska
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.04. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy przez pracownika i pracodawc臋
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w wp艂ywaj膮cych negatywnie na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w fizycznych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w chemicznych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w biologicznych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w psychofizycznych na organizm cz艂owieka
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami
 • okre艣la ergonomiczne zasady organizacji pracy w rolnictwie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la ergonomiczne zasady organizacji stanowisk pracy w rolnictwie
 • organizuje stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad ergonomii
 • organizuje stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami, maszynami i sprz臋tem w rolnictwie
  6. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do prac w rolnictwie
 • dobiera 艣rodki ochrony zbiorowej do prac w rolnictwie
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji