LOGOWANIE

TECHNIK AGROBIZNESUARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik agobiznesu. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów prawa działalności gospodarczej, rachunkowości i finansów;
 • rozpoznawać specyficzne warunki i cechy produkcji oraz obrotu towarowego artykułami rolno-spożywczymi;
 • rozróżniać wymagania związane z technologią produkcji roślin oraz gatunków zwierząt gospodarskich;
 • rozróżniać towary rolno-spożywcze na podstawie cech użytkowych;
 • rozróżniać elementy, narzędzia i zasady marketingu;
 • rozpoznawać dokumenty związane z obrotem towarowym i działalnością usługową;
 • wskazywać mocne i słabe strony działalności w sektorze agrobiznesu oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • kalkulować koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub usługi;
 • obliczać wyniki finansowe przedsiębiorstw;
 • rozliczać wyniki inwentaryzacji;
 • interpretować podstawowe wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej;
 • obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
 • dobierać formy sprzedaży hurtowej i detalicznej w zależności od asortymentu towaru i rozmiarów przedsiębiorstw;
 • interpretować informacje dotyczące działalności w sektorze agrobiznesu przedstawiane w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej;
 • oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych i spożywczych;
 • dobierać strategie marketingowe działalności w sektorze agrobiznesu.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • wskazywać przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych;
 • wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac w produkcji rolniczej;
 • wskazywać zagrożenia ekologiczne powodowane produkcją rolniczą i przetwórstwem spożywczym.