LOGOWANIE

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia, nazwy, symbole, oznaczenia literowe z zakresu fotografii i fotografowania;
1.2. rozróżniać techniki oświetleniowe i pomiarowe;
1.3. rozróżniać techniki zdjęciowe i typowy dla danej techniki sprzęt fotograficzny;
1.4. rozpoznawać aparaty fotograficzne i ich osprzęt, z uwzględnieniem wszystkich funkcji danego urządzenia;
1.5. rozpoznawać urządzenia i sprzęt stosowany w fotografii, ich budowę i przeznaczenie;
1.6. rozpoznawać materiały fotograficzne i inne nośniki, na podstawie informacji podanych przez producenta oraz innych cech charakterystycznych;
1.7. rozróżniać procesy i techniki obróbki materiałów fotograficznych;
1.8. rozróżniać procesy i techniki obróbki obrazu fotograficznego;
1.9. wnioskować na podstawie obrazu fotograficznego, schematu, layoutu, szkicu sytuacyjnego o użytej technice oświetleniowej, zdjęciowej oraz o nośniku obrazu.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać właściwy sprzęt do zapisu, obróbki, kopiowania i przetwarzania obrazu oraz kontrolowania wartości fizykochemicznych i sensyto-metrycznych;
2.2. dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe właściwe dla danej sytuacji i w zależności od oczekiwanych rezultatów;
2.3. dobierać właściwe techniki oświetleniowe i sprzęt oświetleniowy dla danej sytuacji i techniki zdjęciowej, z uwzględnieniem właściwości materiałów fotograficznych oraz parametrów ekspozycji;
2.4. wskazywać procesy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
2.5. kontrolować i regulować fizykochemiczne i sen-sytometryczne parametry procesów chemicznych obróbki materiałów fotograficznych;
2.6. dobierać metody i narzędzia cyfrowego przetwarzania obrazu, z uwzględnieniem przenoszenia, zapisu i edycji.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony środowiska podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac fototechnicznych.