LOGOWANIE

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKAKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ochrony środowiska. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów dokumentacji technicznych i technologicznych
 • definiować podstawowe prawa przyrody; 
 • wyjaśniać podstawowe pojęcia ekologiczne;
 • czytać, interpretować treść map, profili i przekrojów;
 • charakteryzować poszczególne komponenty środowiska i wyjaśniać powiązania między nimi;
 • opisywać oraz przeprowadzać weryfikację faktów, zjawisk i procesów zarejestrowanych w środowisku;
 • wskazywać zależność przyczyny i skutku pomiędzy stwierdzonymi w środowisku zmianami;
 • operować podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celu, organizacji i funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska w Polsce;
 • określać podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych;
 • stosować przepisy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • określać stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska na podstawie wyników badań oraz odpowiednich przepisów i norm;
 • obliczać zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, na podstawie posiadanych wyników badań środowiska;
 • przedstawiać propozycje projektu monitoringu określonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru, na podstawie przedstawianych wyników badań;
 • opisywać, rejestrować i rozróżniać odkształcenia powierzchni terenu wywołane przyczynami naturalnymi i antropogenicznymi;
 • wykonywać w terenie pomiary podstawowych komponentów środowiska,  dokonywać prawidłowego poboru i transportu próbek środowiskowych do laboratorium;
 • przeliczać jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezbędnym do jednolitego przedstawienia wyników prac;
 • oceniać stan środowiska, klasy jakości oraz spełnianie norm jakości środowiska na podstawie odpowiednich przepisów.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • dobierać odpowiednią odzież ochronną i zabezpieczenia w trakcie wykonywania badań;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, które mogą wystąpić w trakcie prac terenowych;
 • wykonywać zadania w laboratoriach chemicznych, pracowniach specjalistycznych, zgodnie z wymogami odnośnego regulaminu prac;
 • stosować przepisy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • wskazywać sposoby odpowiedzialnego postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.