LOGOWANIE

TECHNIK OGRODNIKKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OGRODNIK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia z zakresu produkcji sadowniczej, warzywniczej i roślin ozdobnych;
1.2. rozpoznawać rodzaje i gatunki roślin ogrodniczych oraz określać ich wartość biologiczną i odżywczą;
1.3. rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi agrotechniczne wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ogrodniczych;
1.4. klasyfikować warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia różnych gatunków roślin ogrodniczych;
1.5. rozróżniać sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
1.6. rozpoznawać nawozy i środki ochrony roślin oraz zasady ich stosowania w procesach produkcji ogrodniczej;
1.7. klasyfikować i rozpoznawać chwasty, objawy chorób i szkodniki roślin ogrodniczych;
1.8. rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
1.9. określać warunki i sposoby przechowywania produktów ogrodniczych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać gatunki i odmiany roślin ogrodniczych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego, z uwzględnieniem zasad zmianowania;
2.2. dobierać zabiegi uprawowe oraz metody ochrony roślin w produkcji ogrodniczej;
2.3. dobierać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji ogrodniczej;
2.4. dobierać techniki zbioru oraz warunki do przechowywania produktów ogrodniczych;
2.5. stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących wytwarzania i przygotowywania do sprzedaży produktów ogrodniczych;
2.6. dobierać technologie produkcji sadowniczej, warzywniczej oraz roślin ozdobnych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego;
2.7. kalkulować koszty produkcji sadowniczej, warzywniczej i roślin ozdobnych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia prac w gospodarstwie ogrodniczym;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia prac w gospodarstwie ogrodniczym;
3.3. wskazywać działania związane z przechowywaniem produktów ogrodniczych;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia prac w gospodarstwie ogrodniczym.