LOGOWANIE

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Absolwent powinien umieć:

 • Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
 • Interpretować zjawiska, prawa oraz pojęcia z zakresu mechaniki technicznej, termodynamiki, elektrotechniki i automatyki oraz rozpoznawać własności cieczy i gazów;
 • Rozróżniać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach samochodowych;
 • Rozpoznawać budowę i działanie układów lub zespołów pojazdów samochodowych;
 • Rozpoznawać wyposażenie pojazdów samochodowych;
 • Rozróżniać silniki i napędy pojazdów samochodowych;
 • Rozpoznawać informacje zawarte w dokumentacji technicznej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, przepisach prawa dotyczących eksploatacji, obrotu oraz ubezpieczeń pojazdów samochodowych;
 • Rozpoznawać budowę oraz zasady działania systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów samochodowych;
 • Rozpoznawać usterki i uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz sposoby ich naprawy;
 • Stosować przepisy ruchu drogowego.
 • Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
 • Interpretować wyniki pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych;
 • Interpretować wyniki badań diagnostycznych;
 • Określać stan techniczny pojazdów samochodowych;
 • Dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do badań diagnostycznych, obsługi i naprawy układów lub zespołów pojazdów samochodowych;
 • Dobierać części zamienne i materiały eksploatacyjne do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • Dobierać sposoby obsługi i naprawy układów lub zespołów pojazdów samochodowych;
 • Sporządzać kalkulacje kosztów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
 • Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
 • Wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do zakresu wykonywanych prac;
 • Wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.