LOGOWANIE

TECHNIK WETERYNARIITESTY OBOWIĄZKOWE:- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik weterynarii. Absolwent powinien umieć:

 • Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia używane w weterynarii;
 • rozróżniać narządy i układy oraz procesy życiowe zachodzące w organizmie zwierzęcym;
 • rozpoznawać gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • wskazywać wymogi zootechniczne budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznawać pasze oraz wskazywać normy i sposoby ich przygotowywania, przechowywania i stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznawać choroby zwierząt gospodarskich na podstawie opisu objawów oraz wskazywać sposoby zapobiegania;
 • rozpoznawać leki i preparaty weterynaryjne oraz zasady i sposoby ich przygotowywania, przechowywania i stosowania;
 • rozróżniać materiały, narzędzia i aparaturę stosowane w wykonywaniu zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych;
 • interpretować wyniki badań laboratoryjnych oraz przed- i poubojowych.
 • Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
 • wskazywać zmiany patologiczne w narządach i zachowaniu zwierząt oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania;
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne zwierząt w celu zapewnienia optymalnych warunków produkcji;
 • dobierać materiały i sprzęt do podstawowych badań laboratoryjnych;
 • dobierać materiały i sprzęt do wykonywania zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych;
 • wskazywać normy jakościowe produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zasady bezpieczeństwa żywności;
 • stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących chowu, hodowli i użytkowania zwierząt;
 • stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących pobierania, przyjmowania i rejestrowania materiału do badań oraz wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych;
 • kalkulować koszty zabiegów i badań weterynaryjnych.
 • Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
 • stosować przepisy dotyczące ochrony zwierząt, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności w produkcji rolniczej;
 • dostrzegać zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, związane z wykonywaniem prac w produkcji rolniczej;
 • wskazywać działania związane z bezpiecznym przechowywaniem środków produkcji i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz gospodarką odchodami zwierzęcymi;
 • stosować procedury postępowania w razie wypadku przy pracy i w innych sytuacjach zagrożenia w gospodarstwie rolnym;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy.