LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL4 - CZERWIEC 2016

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL4 - CZERWIEC 2016':

- Roślinami przydatnymi do uprawy, jako późne poplony ścierniskowe, są ........
- Na jaką powierzchnię łąk można zastosować gnojowicę przechowywaną w zbiorniku o pojemności 500 m3, przy dawce 25 m3/ha? ........
- Ile ton ziemniaków należy przygotować do sadzenia na pole o powierzchni 2 ha, jeśli norma wynosi 25 dt/ha? ........
- Wiosną, w przypadku porażenia żyta pleśnią śniegową, należy ........
- Desykację roślin strączkowych przeprowadza się w celu ........
- W celu zmniejszenia oporów gleby podczas orki na glebach ciężkich i zlewnych stosuje się pług z odkładnicą ........
- Zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej zabiegi chemiczne ochrony roślin można stosować w odległości od dróg publicznych nie mniejszej niż ........
- Na rysunku przewodu pokarmowego kury, cyfrą 1 oznaczono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: