LOGOWANIE

Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2017':

- Z analizy danych w tabeli rozpuszczalności wynika, że w formie osadu z roztworu wytrąci się ........
- Podczas miareczkowania kwasu octowego mianowanym roztworem wodorotlenku sodu należy użyć wskaźnika oznaczonego w tabeli literą ........
- Na którym zjawisku fizycznym opiera się nefelometria? ........
- Proces mający na celu modyfikację chemiczną związku, połączoną z powstaniem innego związku, który można łatwiej oznaczyć z zastosowaniem określonej techniki, to ........
- Na zmiareczkowanie 10 cm3 roztworu KOH zużyto 10 cm3 0,1000-molowego roztworu H2SO4. Oblicz ilość KOH w badanej próbce w g/100 cm3. ........
- Który rodzaj naczynka konduktometrycznego przedstawiono na rysunku? ........
- Maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w wybranych środkach spożywczych. W próbkach dżemów A, B, C, D oznaczono zawartość substancji dodatkowych. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, wskaż próbkę dżemu, która nie spełnia podanych wymagań. ........
- Próbkę tłuszczu poddano analizie, której wyniki zapisano w tabeli. Która substancja była zawarta w próbce? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2017