Kwalifikacja AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2011


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2011':

- Która spółka posiada osobowość prawną? ........
- Stawki amortyzacji środka trwałego maleją z każdym rokiem eksploatacji. Oznacza to, że do ich obliczenia zastosowano metodę ........
- Trzej doradcy podatkowi chcą być wspólnikami pracującymi na własny rachunek. Mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (doradcy podatkowego). Wspólnicy nie chcą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem pracy przez pozostałych wspólników. Jaką formę organizacyjno - prawną przedsiębiorstwa powinni wybrać? ........
- Nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem pracy musi być przeszkolony z zakresu ........
- Z analizy "Karty pracy" wynika, że pracownik Jacek Piwowarek w ciągu 8-godzinnej zmiany roboczej wykonał (zgodnie z obowiązującą w przedsiębiorstwie normą pracochłonności) 16 sztuk wyrobów. Czas przeznaczony na wykonanie jednej sztuki wyrobu wyniósł ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2011Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów i rachunkowości,
 • Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych,
 • Stosować zasady rachunkowości,
 • Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
 • Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa,
 • Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozliczać wyniki inwentaryzacji,
 • Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych,