LOGOWANIE

Kwalifikacja B16 + B18 + B20 + B30 + B33 - STYCZEŃ 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B16 + B18 + B20 + B30 + B33 - STYCZEŃ 2012':

- Na rysunku, przedstawiającym wiązar jednowieszakowy, cyfrą 1 oznaczono ........
- Na rysunku przedstawiono fragment schodów żelbetowych monolitycznych ........
- Do budowy fundamentów nie należy stosować materiałów o dużej ........
- Na rysunku przedstawiono schody ........
- Rysunek przedstawia etapy wykonywania pala ........
- Ażurowe ogrodzenie placu budowy należy wykonywać ........
- Osobą odpowiedzialną za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest ........
- Na rysunku przedstawiono schemat tymczasowych dróg na budowie o układzie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO