LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10251 - Ryzalit, to
 • Pytanie nr 10252 - Na rysunku, przedstawiającym wiązar jednowieszakowy, cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 10253 - Kesony stosuje się do wykonania
 • Pytanie nr 10254 - Na rysunku przedstawiono fragment schodów żelbetowych monolitycznych
 • Pytanie nr 10255 - Liczba 24 w oznaczeniu drewna C 24, oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa na
 • Pytanie nr 10256 - Do budowy fundamentów nie należy stosować materiałów o dużej
 • Pytanie nr 10257 - Do jednoczesnego wykonania betonowania ścian i płyt stropowych stosuje się deskowania
 • Pytanie nr 10258 - Na rysunku przedstawiono schody
 • Pytanie nr 10259 - W stropodachu niewentylowanym o konstrukcji żelbetowej, który znajduje się nad pomieszczeniami mi...
 • Pytanie nr 10260 - Rysunek przedstawia etapy wykonywania pala
 • Pytanie nr 10261 - Sgrafitto, to
 • Pytanie nr 10262 - Ażurowe ogrodzenie placu budowy należy wykonywać
 • Pytanie nr 10263 - Których z wymienionych informacji nie umieszcza się na tablicy informacyjnej budowy?
 • Pytanie nr 10264 - Osobą odpowiedzialną za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest
 • Pytanie nr 10265 - Cieplaki, to
 • Pytanie nr 10266 - Na rysunku przedstawiono schemat tymczasowych dróg na budowie o układzie
 • Pytanie nr 10267 - Na rysunku przedstawiono wykres zależności między wysięgiem a udźwigiem żurawia wieżowego. Maksym...
 • Pytanie nr 10268 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 10269 - Które z wymienionych materiałów można składować na składowiskach otwartych?
 • Pytanie nr 10270 - Na budowie cement luzem ładowany jest do silosów z wykorzystaniem
 • Pytanie nr 10271 - Demontaż rusztowań jest bezwzględnie zabroniony
 • Pytanie nr 10272 - Rusztowania wiszące należy kontrolować
 • Pytanie nr 10273 - Wskazany strzałką na rysunku element oznacza
 • Pytanie nr 10274 - Rysunek przedstawia rzut klatki schodowej. Liczba stopni, od poziomu wejścia do budynku do poziom...
 • Pytanie nr 10275 - Jaka część dokumentacji jest zbędna przy opracowywaniu planu organizacji budowy?
 • Pytanie nr 10276 - Wartość współczynnika C kształtu dachu do obliczenia obciążenia od śniegu, dla dachu dwuspadowego...
 • Pytanie nr 10277 - Murarz osiąga największą wydajność podczas murowania, gdy wysokość murowanej warstwy znajduje się...
 • Pytanie nr 10278 - Mieszankę betonową o konsystencji ciekłej, ułożoną w deskowaniu
 • Pytanie nr 10279 - Autoklawizacja, to
 • Pytanie nr 10280 - Której z wymienionych czynności nie zalicza się do robót zbrojarskich?
 • Pytanie nr 10281 - Zgodnie z przepisami, obowiązkowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, podlegają co na...
 • Pytanie nr 10282 - Rysunek przedstawia dach płatwiowo-kleszczowy. Wiedząc, że elementy konstrukcyjne wiązara dachowe...
 • Pytanie nr 10283 - Moment bezwładności zakreskowanego przekroju względem osi X, która jest jednocześnie osią symetri...
 • Pytanie nr 10284 - Pręty zerowe w przedstawionej kratownicy, to
 • Pytanie nr 10285 - Wartość charakterystycznego obciążenia użytkowego stropu widowni teatralnej wynosi 3,0 kN/m2. Wyk...
 • Pytanie nr 10286 - Maksymalna wartość bezwzględna momentu zginającego dla przedstawionej belki wynosi
 • Pytanie nr 10287 - Dzienniki budowy należy przechowywać
 • Pytanie nr 10288 - Harmonogramy budowlane służą do
 • Pytanie nr 10289 - Rysunek przedstawia harmonogram zapotrzebowania, dostaw i zapasu kruszywa w poszczególnych dniach...
 • Pytanie nr 10290 - Przedstawione urządzenie służy do
 • Pytanie nr 10291 - Nakłady na 100 m2 stropu przedstawiono w tabeli. Ilość drewna okrągłego na stemple budowlane przy...
 • Pytanie nr 10292 - Który wynik odpowiada pomiarowi konsystencji mieszanki betonowej za pomocą aparatu Ve-Be?
 • Pytanie nr 10293 - Szkolenie okresowe jest obowiązkowe dla osób pełniących funkcje kierownicze i powinno być organiz...
 • Pytanie nr 10294 - Przy wykonywaniu zapraw z wapna palonego mielonego należy stosować
 • Pytanie nr 10295 - Ocenę stanu technicznego powłoki malarskiej można dokonać metodą
 • Pytanie nr 10296 - Przedstawione warunki usytuowania wylotu komina dotyczą wyłącznie dachu
 • Pytanie nr 10297 - Elewacja uprzywilejowana to taka,
 • Pytanie nr 10298 - Według obowiązujących przepisów, bez pozwolenia na budowę, ale na podstawie zgłoszenia w starostw...
 • Pytanie nr 10299 - Kto na budowie domu wielorodzinnego dokonuje odbioru ułożonego zbrojenia stropu?
 • Pytanie nr 10300 - W przypadku porażenia pracownika prądem elektrycznym należy w pierwszej kolejności

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ