LOGOWANIE

Kwalifikacja MG11 - CZERWIEC 2023

(Eksploatacja złóż podziemnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG11 - CZERWIEC 2023':

- Znakiem umownym przedstawionym na rysunku, na mapie wyrobisk górniczych, oznacza się prąd powietrza ........
- Podczas zabudowy stojaka Valent nie używa się ........
- Górnik strzałowy przenosi w puszce strzałowej ........
- Wyrobisko, w którym odbywa się ruch pieszy, wyposaża się w schody i poręcze umożliwiające przejście osób, jeżeli jego nachylenie jest większe niż ........
- W udostępnionym pokładzie metanonośność jest większa niż 2,5 m3/Mg, lecz nie jest większa niż 4,5 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową. Do której kategorii zagrożenia metanowego zalicza się taki pokład? ........
- Czynnikiem decydującym o możliwości prowadzeniu ścian z podsadzką hydrauliczną jest ........
- Przed uruchomieniem przenośnika zgrzebłowego na zmianie roboczej lub po dłuższym postoju obsługujący przenośnik zgrzebłowy powinien sprawdzić, czy uruchomienie przenośnika nie zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz sprawić stan techniczny przenośnika, w tym między innymi ........
- Elementem sieci wentylacyjnej nie jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.11-SG-23.06