LOGOWANIE

Kwalifikacja B34 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B34 - WRZESIEŃ 2015':

- Wartość azymutu obliczonego na podstawie danych znajdujących się na szkicu wynosi ........
- Opracowanie mapy zasadniczej dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu należy wykonać w skali ........
- Sprawdzenia wizur pomiędzy sąsiednimi punktami geodezyjnej osnowy poziomej należy wykonać podczas ........
- Południkiem osiowym odwzorowania Gaussa-Krugera w układzie współrzędnych PL-2000 jest południk ........
- Odczyt kreski środkowej na łacie w niwelatorze wynosi ........
- Niwelacja trygonometryczna polega na wyznaczaniu różnic wysokości wybranych punktów na podstawie obserwacji ........
- Różnica dwukrotnego pomiaru ΔH na pojedynczym stanowisku, wykonanego metodą niwelacji geometrycznej, nie może przekraczać ........
- Podczas wykonywania pomiarów szczegółów sytuacyjnych I grupy dopuszczalne długości rzędnych wynoszą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B34 - WRZESIEŃ 2015