LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A68

Obs艂uga klienta w jednostkach administracji- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.68
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 68

Obs艂uga klienta w jednostkach administracji 1. Przygotowywanie dokument贸w na podstawie przepis贸w prawa pracy i prawa
cywilnego
Kwalifikacje w zawodzie A.68 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia prawne formy dzia艂ania jednostek administracji publicznej;
2) rozpoznaje struktur臋 organizacyjn膮 jednostek administracji publicznej;
3) rozpoznaje zadania administracji na okre艣lonym szczeblu;
4) korzysta z akt贸w prawnych oraz instrukcji i regulamin贸w wewn臋trznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
6) rozr贸偶nia rodzaje akt贸w normatywnych, ich hierarchi臋 i tryb og艂aszania;
7) korzysta z r贸偶nych 藕r贸de艂 prawa oraz form prawotw贸rczej dzia艂alno艣ci pa艅stwa;
8) rozr贸偶nia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
9) ocenia skutki niezachowania ustalonych termin贸w oraz przypisanej formy czynno艣ci prawnej;
10) okre艣la rodzaje odpowiedzialno艣ci cywilnej;
11) stosuje zasady dotycz膮ce stosunku zobowi膮zaniowego;
12) sporz膮dza umowy cywilnoprawne;
13) sporz膮dza dokumenty wynikaj膮ce ze stosunku pracy;
14) wyja艣nia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, wyst臋puj膮ce w jednostce administracji;
15) okre艣la zakres prawa pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych;
16) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce zatrudnienia w pa艅stwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie post臋powania administracyjnego
Kwalifikacje w zawodzie A68 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad post臋powania administracyjnego;
2) wszczyna post臋powanie administracyjne;
3) ustala w艂a艣ciwo艣膰 organu administracyjnego;
4) informuje strony post臋powania o ich prawach i obowi膮zkach;
5) wyja艣nia okoliczno艣ci istotne dla prowadzonego post臋powania;
6) podejmuje czynno艣ci sk艂aniaj膮ce strony do zawarcia ugody;
7) prowadzi rozpraw臋 administracyjn膮;
8) sporz膮dza dokumenty na ka偶dym etapie post臋powania;
9) sporz膮dza projekty postanowie艅 i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem post臋powania administracyjnego;
10) po艣redniczy w przekazywaniu 艣rodk贸w odwo艂awczych od postanowie艅 i decyzji organu administracyjnego;
11) wznawia w uzasadnionych przypadkach post臋powanie zako艅czone ostateczn膮 decyzj膮 administracyjn膮;
12) wszczyna egzekucj臋 dotycz膮c膮 aktu administracyjnego;
13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
14) stosuje orzecznictwo S膮du Najwy偶szego, Naczelnego S膮du Administracyjnego, Trybuna艂u Konstytucyjnego.

3. Sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅 dotycz膮cych finans贸w publicznych
Kwalifikacje w zawodzie A 68 - Ucze艅:
1) okre艣la formy organizacyjno-prawne sektora finans贸w publicznych;
2) analizuje bud偶et jednostki organizacyjnej;
3) charakteryzuje dochody i wydatki bud偶etu pa艅stwa oraz jednostki samorz膮du terytorialnego;
4) sporz膮dza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
5) sporz膮dza typowe sprawozdanie bud偶etowe.