LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.31OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 31

1. Planowanie procesów transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.31 - Uczeń:
1) określa zadania transportowe;
2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
3) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;
4) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
6) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
7) rozróżnia infrastrukturę transportu;
8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

2. Organizowanie procesów transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU31 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
2) formuje jednostki ładunkowe;
3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
4) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU 31 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
2) ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;
4) stosuje taryfikator usług transportowo-spedycyjnych;
5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo-spedycyjnych;
6) sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo-spedycyjnych.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Kwalifikacje w zawodzie AU31 - Uczeń:
1) stosuje przepisy dotyczące spedycji;
2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
6) wybiera dostawców i podwykonawców;
7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo-
-spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Kwalifikacje w zawodzie AU.31 - Uczeń:
1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo-
-spedycyjnej;
2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
4) posługuje się dokumentami magazynowymi;
5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
7) nadzoruje przebieg procesu transportowego, wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.