LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU37

Obsługa operacyjna portu lotniczego- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.37OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 37

1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Kwalifikacje w zawodzie AU.37 - Uczeń:
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych oraz określa ich przeznaczenie i funkcje;
2) określa warunki lokalizacji portów lotniczych;
3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych;
4) stosuje zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych;
5) rozpoznaje rodzaje służb żeglugi powietrznej oraz określa ich zadania;
6) identyfikuje podmioty działające w portach lotniczych i określa ich zadania;
7) rozróżnia podstawowe typy i rodzaje statków powietrznych;
8) rozpoznaje elementy konstrukcyjne statków powietrznych;
9) rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie lotniczym;
10) charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla
jednostek napędowych;
11) rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;
12) pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych;
13) rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą portów lotniczych;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów lotniczych.

2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
Kwalifikacje w zawodzie AU37 - Uczeń:
1) posługuje się mapami i planami lotnisk;
2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych;
3) stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych;
4) posługuje się dokumentacją operacyjną portów lotniczych;
5) stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych;
6) korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie;
7) dobiera środki łączności do przekazywania informacji;
8) stosuje zasady planowania działania związanego z obsługą operacyjną portu lotniczego;
9) wykonuje czynności operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
10) stosuje zasady współpracy z podmiotami funkcjonującymi w portach lotniczych;
11) wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych oraz przeładunkiem towarów;
12) obsługuje urządzenia stosowane podczas działań operacyjnych;
13) planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym;
14) dobiera sprzęt do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statku powietrznego;
15) stosuje zasady zapewniania bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych;
16) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań operacyjnych;
17) stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego;
18) wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów lotniczych;
19) korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych.

3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
Kwalifikacje w zawodzie AU 37 - Uczeń:
1) przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku;
2) stosuje przepisy i zasady związane z ochroną mienia portu lotniczego;
3) rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym;
4) przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym;
5) ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
6) stosuje metody zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
7) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;
8) rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym;
9) uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych w sytuacjach zagrożeń;
10) wykonuje czynności operacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym.