LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD11

Wykonywanie robót ciesielskich
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.11OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 11

1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych
Kwalifikacje w zawodzie BD.11 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania
ciesielskich konstrukcji drewnianych;
2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i montażem elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
3) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich
konstrukcji drewnianych;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich montażu;
5) transportuje i składuje materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje stemplowania stropów;
8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni;
9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze;
10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
11) ocenia jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.

2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych
Kwalifikacje w zawodzie BD11 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
3) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
5) transportuje i składuje materiały stosowane do wykonywania form i deskowań
elementów betonowych i żelbetowych;
6) wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych;
7) zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
8) wykonuje obmiar robót ciesielskich oraz sporządza rozliczenie robót ciesielskich;
9) ocenia jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych
Kwalifikacje w zawodzie BD 11 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu
i rozbiórki konstrukcji drewnianych;
2) określa rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;
4) dobiera materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji
drewnianych;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
6) transportuje i składuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych;
8) wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych;
9) ocenia jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
10) wykonuje obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i
sporządza ich rozliczenie.