LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.02

Wykonywanie rob贸t ciesielskich- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 2

BUD.02.2 - Podstawy budownictwa w pracach ciesielskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.02)

  1. rozr贸偶nia konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • rozr贸偶nia konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia technologie wykonania konstrukcji budowlanych i ich cechy charakterystyczne
 • dobiera technologie wykonania do wybranych konstrukcji obiektu budowlanego
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  2. rozpoznaje rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje grunt贸w budowlanych
 • interpretuje w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, fizykochemiczne i mechaniczne grunt贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia strefy przemarzania grunt贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.02 - charakteryzuje wyroby i materia艂y budowlane
 • rozr贸偶nia wyroby i materia艂y budowlane oraz ich cechy charakterystyczne
 • rozpoznaje w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, chemiczne i mechaniczne wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • wskazuje zastosowanie wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia oraz stosuje zasady sk艂adowania wyrob贸w i materia艂贸w budowlanych
  4. pos艂uguje si臋 terminologi膮 stosowan膮 w przemy艣le drzewnym i ciesielstwie
 • stosuje nazewnictwo i poj臋cia u偶ywane w przemy艣le drzewnym
 • stosuje nazewnictwo i poj臋cia u偶ywane w ciesielstwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la w艂a艣ciwo艣ci drewna i tworzyw drzewnych
 • rozpoznaje mikroskopow膮 i makroskopow膮 budow臋 drewna
 • rozpoznaje gatunki drewna, materia艂y drzewne i tworzywa drzewne niezb臋dne w pracach ciesielskich
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i mechaniczne drewna oraz tworzyw drzewnych
  6. rozpoznaje wady i uszkodzenia drewna okr膮g艂ego, materia艂贸w tartych oraz tworzyw drzewnych
 • rozpoznaje cechy charakterystyczne korozji biologicznej materia艂贸w drzewnych
 • wskazuje wady i uszkodzenia materia艂贸w drzewnych
 • rozpoznaje skutki korozji biologicznej materia艂贸w drzewnych
 • rozr贸偶nia mo偶liwe zakresy dopuszczalno艣ci wad w materia艂ach drzewnych
  7. rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  8. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • dobiera metody pomiarowe do pomiar贸w w robotach budowlanych
 • stosuje zasady u偶ytkowania i przechowywania przyrz膮d贸w pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad wykonywania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami ciesielskimi
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe
 • podaje i odczytuje wyniki pomiar贸w
 • interpretuje wyniki pomiar贸w w robotach ciesielskich
  9. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t ciesielskich
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t ciesielskich
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t ciesielskich
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t ciesielskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t ciesielskich i ich kosztorys
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozr贸偶nia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje cechy charakterystyczne element贸w zagospodarowania terenu
 • rozpoznaje rozmieszczenie element贸w zagospodarowania terenu budowy
  11. charakteryzuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego i zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje cechy charakterystyczne 艣rodk贸w transportu przeznaczonych do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wskazuje zasady transportu poziomego i pionowego w budownictwie
  12. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
  13. charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  14. stosuje zasady sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia normy techniczne dotycz膮ce wykonywania rysunk贸w technicznych
 • stosuje zasady wykonywania rysunku technicznego
 • przestrzega zasady wymiarowania
 • wykonuje i interpretuje rzuty, przekroje i wymiarowanie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje i interpretuje rozwini臋cia bry艂
 • sporz膮dza szkice element贸w budowlanych, szczeg贸艂贸w konstrukcyjnych po艂膮cze艅 ciesielskich i rysunki techniczne
 • wykonuje rysunki robocze i zestawienie materia艂owe 艣cian, strop贸w oraz wi膮zar贸w dachowych drewnianych
 • odczytuje informacje zawarte w szkicach roboczych, rysunkach technicznych i zestawieniach materia艂owych
 • sporz膮dza proste rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  15. okre艣la rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w projekcie budowlanym i dokumentacji projektowej
  16. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonanie zada艅 zawodowych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonanie zada艅 zawodowych
  17. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.02.3 - Wykonywanie konstrukcji drewnianych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD2)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami technicznymi oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonania konstrukcji drewnianych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 projektow膮, specyfikacj臋 techniczn膮, normy techniczne oraz instrukcje dotycz膮ce wykonania konstrukcji drewnianych
 • odczytuje oraz poprawnie interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach technicznych oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonania konstrukcji drewnianych
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach technicznych oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonania konstrukcji drewnianych
 • interpretuje rysunki szczeg贸艂owe konstrukcji drewnianych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje oznaczenia na rysunku technicznym
  2. pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w ciesielstwie oraz dokumentacj膮 techniczno-ruchow膮
 • rozpoznaje zabezpieczenia maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w ciesielstwie
 • odczytuje i wykorzystuje informacje znajduj膮ce si臋 w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w ciesielstwie
 • stosuje przepisy zwi臋kszaj膮ce bezpiecze艅stwo pracy zawarte w instrukcjach obs艂ugi i dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w ciesielstwie
 • stosuje systemy zwi臋kszaj膮ce bezpiecze艅stwo pracy zawarte w instrukcjach obs艂ugi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do pracy zgodnie z instrukcjami obs艂ugi
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD2 - okre艣la materia艂y pomocnicze stosowane w produkcji element贸w konstrukcyjnych i wyrob贸w ciesielskich
 • rozpoznaje w艂a艣ciwo艣ci fizyczno-mechaniczne oraz cechy charakterystyczne materia艂贸w pomocniczych stosowanych w ciesielstwie
 • stosuje materia艂y pomocnicze do produkcji oraz 艂膮czenia element贸w konstrukcyjnych i wyrob贸w ciesielskich
  4. dobiera materia艂y do wykonania element贸w konstrukcji drewnianych oraz ich monta偶u
 • rozpoznaje najwa偶niejsze wyroby przemys艂u drzewnego
 • rozr贸偶nia sortymenty drewna jako materia艂u tartego
 • rozr贸偶nia materia艂y drewnopochodne do wykonania element贸w konstrukcji drewnianych
 • rozpoznaje cechy charakterystyczne wyrob贸w przemys艂u drzewnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia materia艂y do wykonania element贸w konstrukcji drewnianych
 • przygotowuje i stosuje materia艂y do wykonania i monta偶u element贸w konstrukcji drewnianych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera narz臋dzia, sprz臋t, maszyny i urz膮dzenia do wykonywania element贸w konstrukcji drewnianych oraz ich monta偶u
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, sprz臋t, maszyny i urz膮dzenia stosowane do wykonywania element贸w konstrukcji drewnianych oraz ich monta偶u
 • stosuje kolejno艣膰 czynno艣ci podczas przygotowania narz臋dzi, sprz臋tu, maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania element贸w konstrukcji drewnianych oraz ich monta偶u
 • przygotowuje i stosuje narz臋dzia, sprz臋t, maszyny i urz膮dzenia do wykonywania element贸w konstrukcji drewnianych oraz ich monta偶u
  6. zabezpiecza konstrukcje drewniane przed dzia艂aniem czynnik贸w zewn臋trznych: biologicznych, chemicznych, wody i ognia
 • rozr贸偶nia 艣rodki i metody stosowane do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed dzia艂aniem czynnik贸w zewn臋trznych biologicznych, chemicznych, wody i ognia
 • stosuje 艣rodki i metody do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed dzia艂aniem czynnik贸w zewn臋trznych biologicznych, chemicznych, wody i ognia
  7. przygotowuje do transportu i sk艂adowania materia艂y stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych
 • dobiera kolejno艣膰 czynno艣ci podczas przygotowania do transportu i sk艂adowania materia艂贸w i element贸w stosowanych do wykonywania konstrukcji drewnianych
 • przygotowuje do transportu i sk艂adowania materia艂y i elementy stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych
 • stosuje zasady transportu, sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w i element贸w stosowanych do wykonywania konstrukcji drewnianych
 • wykonuje operacje sk艂adowania materia艂贸w i element贸w stosowanych do wykonywania konstrukcji drewnianych
  8. wykonuje elementy konstrukcji drewnianych
 • rozr贸偶nia rodzaje z艂膮czy i po艂膮cze艅 element贸w konstrukcji drewnianych
 • rozr贸偶nia rodzaje 艂膮cznik贸w do po艂膮czenia element贸w konstrukcji drewnianych
 • dobiera rozwi膮zania po艂膮cze艅 element贸w konstrukcji drewnianych
 • wykonuje operacje technologiczne r臋cznej i mechanicznej obr贸bki drewna (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje po艂膮czenia element贸w konstrukcji drewnianych
  9. wykonuje monta偶 element贸w konstrukcji drewnianych
 • rozpoznaje i stosuje sposoby monta偶u drewnianych 艣cian i strop贸w, wi膮zar贸w i d藕wigar贸w dachowych
 • dobiera kolejno艣膰 czynno艣ci monta偶u element贸w konstrukcji drewnianych
 • montuje elementy konstrukcji drewnianych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje stemplowania strop贸w, stropodach贸w
 • rozpoznaje i stosuje sposoby stemplowania w zale偶no艣ci od konstrukcji
 • dobiera kolejno艣膰 czynno艣ci podczas stemplowania
 • przygotowuje elementy stemplowania
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze stemplowaniem
  11. wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe 艣cian w wykopach i na powierzchni
 • rozpoznaje konstrukcje rozporowe i podporowe 艣cian w wykopach i na powierzchni oraz stosuje sposoby ich wykonywania
 • dobiera kolejno艣膰 czynno艣ci podczas wykonywania konstrukcji rozporowych i podporowych 艣cian w wykopach i na powierzchni
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em konstrukcji rozporowych i podporowych 艣cian w wykopach i na powierzchni
  12. wykonuje rusztowania drewniane, pomosty robocze i daszki ochronne
 • charakteryzuje rusztowania drewniane
 • opisuje zastosowanie rusztowa艅 drewnianych
 • opisuje spos贸b monta偶u rusztowa艅 drewnianych
 • dobiera kolejno艣膰 czynno艣ci podczas montowania rusztowa艅 drewnianych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje rusztowania drewniane do wysoko艣ci dopuszczonej w przepisach dotycz膮cych pracy pracownik贸w m艂odocianych
 • opisuje sposoby montowania pomost贸w roboczych i daszk贸w ochronnych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em pomost贸w roboczych i daszk贸w ochronnych
  13. kontroluje jako艣膰 wykonania konstrukcji drewnianych zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮 oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlano-monta偶owych
 • stosuje sposoby dokonywania bie偶膮cej kontroli jako艣ci wykonanych konstrukcji drewnianych
 • kontroluje na bie偶膮co poprawno艣膰: wykonanych element贸w konstrukcji drewnianych,, wykonanych po艂膮cze艅 element贸w konstrukcji drewnianych,, wykonywanych konstrukcji drewnianych 鈥 zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮 oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlano-monta偶owych
  14. wykonuje przedmiar i obmiar oraz sporz膮dza kosztorys rob贸t zwi膮zanych z obr贸bk膮, monta偶em i demonta偶em konstrukcji drewnianych
 • stosuje zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z obr贸bk膮, monta偶em i demonta偶em konstrukcji drewnianych
 • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z obr贸bk膮, monta偶em i demonta偶em konstrukcji drewnianych
 • oblicza koszt rob贸t zwi膮zanych z obr贸bk膮, monta偶em i demonta偶em konstrukcji drewnianych

BUD.02.4 - Wykonywanie deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.2)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 projektow膮, specyfikacj臋 techniczn膮 oraz normy i instrukcje dotycz膮ce i odbioru rob贸t budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej dotycz膮cej wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej dotycz膮cej wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
  2. dobiera materia艂y do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • wskazuje czynno艣ci podczas przygotowania materia艂贸w do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • przygotowuje i poddaje obr贸bce r臋cznej i mechanicznej materia艂y do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • stosuje w艂a艣ciwe materia艂y do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.2 - dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t stosowane do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • stosuje narz臋dzia i sprz臋t do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
  4. przygotowuje do transportu i sk艂adowania materia艂y stosowane do wykonywania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • wskazuje zasady transportu, sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w stosowanych do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • rozr贸偶nia kolejno艣膰 czynno艣ci podczas przygotowania do transportu materia艂贸w stosowanych do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • sk艂aduje materia艂y stosowane do wykonania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych zgodnie z zasadami magazynowania i sk艂adowania
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje deskowania i formy element贸w betonowych i 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia deskowania i formy element贸w betonowych i 偶elbetowych,
 • dobiera kolejno艣膰 prac podczas wykonywania deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych
 • wykonuje deskowania i formy element贸w betonowych i 偶elbetowych
  6. wykonuje monta偶 i demonta偶 deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • rozr贸偶nia sposoby monta偶u i demonta偶u deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia sposoby monta偶u i demonta偶u deskowa艅 systemowych element贸w betonowych i 偶elbetowych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • sprawdza poprawno艣膰 wykonanych deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • demontuje deskowania i formy element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowania systemowe
  7. wykonuje zabezpieczenia deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych preparatami antyadhezyjnymi
 • rozr贸偶nia cechy charakterystyczne preparat贸w antyadhezyjnych do deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • stosuje sposoby konserwacji preparatami antyadhezyjnymi deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nanoszeniem preparat贸w antyadhezyjnych na deskowania i formy element贸w betonowych i 偶elbetowych i deskowania systemowe
  8. kontroluje jako艣膰 wykonywanych deskowa艅 i form element贸w betonowych i 偶elbetowych oraz deskowa艅 systemowych, zgodnie ze specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t bud