LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.31OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 31

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Kwalifikacje w zawodzie BD.31 - Uczeń:
1) ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
2) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
3) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy
geodezyjnej i pomiarowej;
4) wykonuje pomiary punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
5) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
6) oblicza współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
7) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
8) oblicza współrzędne szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na
podstawie danych pomiarowych;
9) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
10) ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych.

2. Sporządzanie opracowań kartograficznych
Kwalifikacje w zawodzie BD31 - Uczeń:
1) sporządza mapy w systemie analogowym i cyfrowym;
2) korzysta z istniejących map, baz danych przestrzennych oraz innych opracowań kartograficznych i fotogrametrycznych;
3) zakłada i aktualizuje bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500 – 1:5000;
4) zakłada i aktualizuje bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
5) sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
6) ocenia dokładność wykonanych prac kartograficznych;
7) wprowadza dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.

3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 31 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
2) opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania działek lub terenu obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
3) projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
4) wykonuje pomiary osnów realizacyjnych;
5) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
6) wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych oraz sporządza dokumentację tyczenia;
7) prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w
trakcie realizacji inwestycji;
8) wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
9) sporządza dokumentację z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
10) ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
Kwalifikacje w zawodzie BD31 - Uczeń:
1) lokalizuje punkty niezbędne do wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń;
2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
3) oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
4) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
5) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych;
6) ocenia dokładność wykonanych pomiarów kontrolnych.