LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.18

Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych, wysoko艣ciowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wynik贸w tych pomiar贸w- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.18
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 18

BUD.18.2 - Podstawy geodezji (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.18)

  1. pos艂uguje si臋 jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych
 • wymienia i stosuje jednostki miar w geodezji
 • podaje wyniki pomiaru i oblicze艅 we w艂a艣ciwych jednostkach miar
 • przelicza miary k膮towe wyra偶one w gradach, stopniach i radianach
 • przelicza miary powierzchniowe wyra偶one w metrach kwadratowych, arach i hektarach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje precyzj臋 zapisu wsp贸艂rz臋dnych, d艂ugo艣ci, k膮t贸w, przewy偶sze艅, p贸l powierzchni i obj臋to艣ci zgodnie z przepisami prawa
 • wykonuje obliczenia geodezyjne zgodnie z regu艂ami Bradisa-Kry艂owa
  2. korzysta z uk艂ad贸w wsp贸艂rz臋dnych stosowanych w geodezji i kartografii
 • okre艣la obowi膮zuj膮ce w Rzeczypospolitej Polskiej uk艂ady wsp贸艂rz臋dnych i odwzorowania kartograficzne
 • rozr贸偶nia wsp贸艂rz臋dne stosowane w uk艂adzie wsp贸艂rz臋dnych geocentrycznych oraz wsp贸艂rz臋dnych p艂askich prostok膮tnych
 • rozpoznaje znaki kartograficzne na podstawie przepis贸w prawa
 • stosuje systemy odniesie艅 przestrzennych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przelicza wsp贸艂rz臋dne geocentryczne na wsp贸艂rz臋dne prostok膮tne p艂askie oraz wsp贸艂rz臋dne prostok膮tne p艂askie na wsp贸艂rz臋dne geocentryczne
 • wymienia powierzchnie odniesienia obowi膮zuj膮ce w Rzeczypospolitej Polskiej dla pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
 • wymienia uk艂ady wsp贸艂rz臋dnych stosowane do sporz膮dzania map wielkoskalowych i topograficznych
 • rozr贸偶nia strefy uk艂adu na podstawie danych wsp贸艂rz臋dnych
 • rozr贸偶nia odwzorowania kartograficzne stosowane w pracach kartograficznych
 • rozpoznaje odwzorowanie kartograficzne Gaussa-Kr眉gera
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.18 - rozpoznaje znaki kartograficzne
 • rozpoznaje obowi膮zuj膮ce znaki kartograficzne
 • wykre艣la znaki kartograficzne
 • odczytuje znaki kartograficzne na mapie zasadniczej
 • interpretuje opisy znak贸w kartograficznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje obiekt na podstawie opisu znaku kartograficznego
 • stosuje opisy i kolorystyk臋 znak贸w kartograficznych przy sporz膮dzaniu opracowa艅 graficznych
 • rozr贸偶nia kolorystyk臋 znak贸w kartograficznych
  4. pos艂uguje si臋 r贸偶nymi rodzajami map
 • oblicza skal臋 mapy
 • stosuje skal臋 mapy do obliczania d艂ugo艣ci na mapie i w terenie
 • odr贸偶nia map臋 od szkicu
 • okre艣la cechy mapy: szczeg贸艂owo艣膰, dok艂adno艣膰, wierno艣膰, kartometryczno艣膰, czytelno艣膰 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje map
 • klasyfikuje mapy w zale偶no艣ci od tre艣ci
 • interpretuje tre艣膰 mapy zasadniczej i topograficznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej
 • nawiguje obszarem mapy
 • wyszukuje miejscowo艣膰
 • wyszukuje miejsce okre艣lone adresem
 • wyszukuje miejsce okre艣lone identyfikatorem dzia艂ki ewidencyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyszukuje sekcj臋 mapy o okre艣lonym godle
 • operuje widoczno艣ci膮 warstw informacyjnych
 • gromadzi informacje wynikaj膮ce z zestawienia 艂膮cznego dw贸ch lub wi臋cej warstw informacyjnych
 • wykonuje pomiar podstawowych wielko艣ci geometrycznych, takich jak: odleg艂o艣膰, pole powierzchni
 • drukuje wybran膮 tre艣膰 geoportalu
 • dodaje now膮 warstw臋 bazuj膮c膮 na us艂udze WMS
  6. sporz膮dza szkice polowe
 • rozr贸偶nia rodzaje szkic贸w polowych w zale偶no艣ci od przeznaczenia i metody pomiaru sytuacyjnego lub wysoko艣ciowego
 • okre艣la elementy szkicu polowego
 • stosuje pismo techniczne przy wykonywaniu szkic贸w polowych
 • wymienia zasady sporz膮dzania szkic贸w polowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa znak贸w kartograficznych do sporz膮dzania szkic贸w polowych
 • sporz膮dza szkice polowe zgodnie z przepisami prawa
  7. obs艂uguje instrumenty i sprz臋t geodezyjny
 • rozr贸偶nia instrumenty i sprz臋t geodezyjny stosowane w pomiarach r贸偶nymi metodami
 • nazywa elementy budowy teodolitu, tachimetru, niwelatora i odbiornika globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS (Global Navigation Satellite System)
 • kompletuje sprz臋t pomiarowy do wykonania zadania
 • sprawdza stan techniczny sprz臋tu pomiarowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • centruje i poziomuje instrument pomiarowy na stanowisku pomiarowym
 • wymienia warunki geometryczne, kt贸re musi spe艂nia膰 instrument pomiarowy (teodolit, niwelator)
 • wykonuje pomiary sprawdzaj膮ce warunki geometryczne instrument贸w pomiarowych
 • okre艣la b艂臋dy wynikaj膮ce z niespe艂nienia warunk贸w geometrycznych instrument贸w pomiarowych
 • wykonuje odczyt obserwacji przy u偶yciu niwelatora, teodolitu, tachimetru i odbiornika GNSS
  8. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami pomiarowymi oraz przyborami kre艣larskimi
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w pracach geodezyjnych i kartograficznych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiaru na mapie
 • wykonuje pomiar kartometryczny na mapie
 • nazywa lub rozpoznaje przybory kre艣larskie stosowane w pracach kartograficznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera przybory kre艣larskie do wykonania zadania
 • sporz膮dza dokumentacj臋 geodezyjn膮 i kartograficzn膮 przy u偶yciu przybor贸w kre艣larskich
  9. wykonuje analitycznie obliczenia geodezyjne
 • oblicza k膮ty, d艂ugo艣ci i azymuty bok贸w na podstawie wsp贸艂rz臋dnych p艂askich prostok膮tnych
 • rozr贸偶nia funkcje trygonometryczne w tr贸jk膮cie prostok膮tnym
 • dobiera funkcje trygonometryczne do posiadanych danych
 • oblicza warto艣ci k膮towe i liniowe w tr贸jk膮cie prostok膮tnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza warto艣ci k膮towe i liniowe, stosuj膮c twierdzenie sinus贸w i cosinus贸w
 • stosuje formy rachunkowe Hausbrandta w obliczeniach geodezyjnych
 • oblicza pola powierzchni prostych figur geometrycznych, stosuj膮c wzory matematyczne
 • oblicza pole powierzchni wieloboku na podstawie wsp贸艂rz臋dnych jego wierzcho艂k贸w i danych pomiarowych
 • oblicza pole powierzchni na podstawie danych z mapy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • wskazuje hierarchi臋 akt贸w prawnych
 • wymienia przepisy prawa reguluj膮ce wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych
 • wskazuje podstaw臋 prawn膮 wykonywanych zada艅 zawodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la struktur臋 i wymienia zadania S艂u偶by Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • okre艣la zadania o艣rodk贸w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • wymienia prawa i obowi膮zki podmiot贸w wykonuj膮cych prace geodezyjne i kartograficzne
 • okre艣la zakres pa艅stwowych uprawnie艅 zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • okre艣la prawa, obowi膮zki i zakres odpowiedzialno艣ci geodety
  11. stosuje przepisy prawa administracyjnego i cywilnego
 • omawia zakres stosowania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 鈥 Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p贸藕n. zm.)
 • wskazuje sytuacje i czynno艣ci, w jakich geodeta jest obowi膮zany do stosowania Kodeksu post臋powania administracyjnego
 • wymienia etapy post臋powania administracyjnego w czynno艣ciach zwi膮zanych z geodezj膮
 • rozr贸偶nia dokumenty powstaj膮ce w toku post臋powania administracyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje tryby post臋powania odwo艂awczego w post臋powaniach administracyjnych
 • wskazuje zakres stosowania ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p贸藕n. zm.) w dzia艂alno艣ci geodety
 • okre艣la poj臋cia zwi膮zane z nieruchomo艣ciami, w艂asno艣ci膮 i innymi prawami rzeczowymi
  12. korzysta z danych pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • okre艣la podzia艂 pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • rozr贸偶nia materia艂y gromadzone w pa艅stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
 • wskazuje w艂a艣ciwy terytorialnie o艣rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zwi膮zku z wykonywanym zadaniem zawodowym
 • wybiera materia艂y zasobu niezb臋dne do wykonania zadania zawodowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zg艂oszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej
 • rozr贸偶nia organy, do kt贸rych zg艂asza si臋 prace geodezyjne i kartograficzne ze wzgl臋du na ich rodzaj
  13. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 geodezyjn膮 i kartograficzn膮
 • odczytuje informacje z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • wybiera informacje z materia艂贸w zasobu geodezyjnego i kartograficznego maj膮ce wp艂yw na wykonanie zadania
 • wykorzystuje informacje z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wykonania zadania
 • wskazuje informacje zamieszczane w sprawozdaniu technicznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia sk艂ad operatu technicznego
 • kompletuje materia艂y przekazywane do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  14. korzysta z geodezyjnych program贸w komputerowych
 • oblicza wsp贸艂rz臋dne prostok膮tne punkt贸w i wysoko艣ci punkt贸w przy u偶yciu geodezyjnego oprogramowania komputerowego
 • oblicza dane do wyniesienia projektowanych element贸w w terenie przy u偶yciu geodezyjnego oprogramowania komputerowego
 • oblicza pola powierzchni przy u偶yciu geodezyjnego oprogramowania komputerowego
 • sporz膮dza rysunki i szkice przy u偶yciu program贸w komputerowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza opracowania kartograficzne przy u偶yciu program贸w komputerowych
  15. okre艣la koszty wykonania rob贸t geodezyjnych
 • wykonuje przedmiary i obmiar rob贸t geodezyjnych
 • sporz膮dza zestawienia materia艂贸wi sprz臋tu
  16. obs艂uguje urz膮dzenia peryferyjne
 • u偶ywa skanera i drukarki lub plotera wraz z oprogramowaniem do wspomagania wykonywania zada艅 zawodowych
 • przeprowadza transmisj臋 danych z geodezyjnych instrument贸w pomiarowych oraz transmisj臋 danych do tych instrument贸w
  17. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • wykorzystuje edytory tekst贸w do sporz膮dzania dokumentacji geodezyjnej
 • wykorzystuje arkusze kalkulacyjne do oblicze艅 i raportowania wykonanych czynno艣ci
 • wyszukuje dane przestrzenne w serwisach internetowych
 • wymienia funkcjonalno艣膰 portali wymiany danych mi臋dzy pa艅stwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym a wykonawc膮 prac geodezyjnych
  18. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.18.3 - Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych oraz opracowywanie wynik贸w pomiar贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD18)

  1. ustala lokalizacj臋 i utrwala punkty poziomej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej
 • wymienia elementy maj膮ce wp艂yw na lokalizacj臋 punkt贸w pomiarowej osnowy sytuacyjnej
 • sporz膮dza projekt pomiarowej osnowy sytuacyjnej
 • rozr贸偶nia rodzaje stabilizacji punkt贸w pomiarowej osnowy sytuacyjnej
 • wymienia elementy maj膮ce wp艂yw na lokalizacj臋 punkt贸w pomiarowej osnowy wysoko艣ciowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza projekt pomiarowej osnowy wysoko艣ciowej
 • rozr贸偶nia rodzaje stabilizacji punkt贸w pomiarowej osnowy wysoko艣ciowej
 • dobiera spos贸b stabilizacji lub markowania punkt贸w osnowy pomiarowej do rodzaju terenu i przeznaczenia punktu osnowy
 • okre艣la cel sporz膮dzania opisu topograficznego punktu osnowy
 • wskazuje elementy opisu topograficznego punktu osnowy
 • sporz膮dza opisy topograficzne punkt贸w osnowy pomiarowej zgodnie z przepisami prawa
  2. dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dok艂adno艣ci prac pomiarowych
 • rozr贸偶nia instrumenty pomiarowe i sprz臋t geodezyjny wykorzystywane w pomiarach sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
 • dobiera instrumenty pomiarowe i sprz臋t geodezyjny do metody wykonania pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
 • okre艣la metody pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
 • dobiera metod臋 i technik臋 pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych do wymaganej dok艂adno艣ci pomiar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza 艣redni b艂膮d pomiaru na podstawie wzoru, jako miar臋 dok艂adno艣ci pomiaru
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD18 - przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej
 • okre艣la cel wykonywania wywiadu terenowego
 • wykonuje wywiad terenowy
 • nanosi wyniki wywiadu terenowego na kopi臋 mapy zasadniczej i ewidencyjnej
 • odczytuje dane z opisu topograficznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje miary z opisu topograficznego wskazuj膮ce po艂o偶enie punktu osnowy
 • wyznacza po艂o偶enie punkt贸w osnowy
 • por贸wnuje tre艣膰 mapy zasadniczej i ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie
  4. wykonuje pomiary punkt贸w sytuacyjnej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej
 • dobiera metod臋 pomiaru osnowy sytuacyjnej do rodzaju terenu i wymaganej dok艂adno艣ci
 • wykonuje pomiar k膮t贸w poziomych i d艂ugo艣ci w konstrukcjach k膮towo-liniowych (ci膮gi poligonowe, wci臋cia)
 • okre艣la warunki pomiaru osnowy sytuacyjnej i wysoko艣ciowej metodami satelitarnymi
 • sprawdza parametry geometrii uk艂adu satelit贸w podczas pomiaru punkt贸w osnowy sytuacyjnej i wysoko艣ciowej metodami satelitarnymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metod臋 pomiaru osnowy wysoko艣ciowej do rodzaju terenu i wymaganej dok艂adno艣ci
 • wykonuje pomiar r贸偶nic wysoko艣ci w ci膮gach niwelacyjnych metod膮 niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w sytuacyjnej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej
 • wykonuje szkic pomiarowej osnowy sytuacyjnej i wysoko艣ciowej
 • kartuje po艂o偶enie punkt贸w osnowy pomiarowej na mapach przegl膮dowych
 • oblicza dzienniki pomiarowe z pomiaru pomiarowej osnowy sytuacyjnej i wysoko艣ciowej
 • generuje raporty na podstawie danych pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sk艂ad operatu technicznego osnowy pomiarowej
 • sporz膮dza sprawozdanie techniczne z pomiaru osnowy pomiarowej
 • kompletuje operat techniczny z pomiaru osnowy pomiarowej
  6. oblicza wsp贸艂rz臋dne punkt贸w sytuacyjnej i wysoko艣ciowej osnowy pomiarowej
 • oblicza wsp贸艂rz臋dne prostok膮tne p艂askie punkt贸w pomiarowej osnowy sytuacyjnej w dziennikach i programach obliczeniowych
 • oblicza wysoko艣ci punkt贸w pomiarowej osnowy wysoko艣ciowej w dziennikach i programach obliczeniowych
 • wykonuje kontrol臋 podczas obliczania wsp贸艂rz臋dnych prostok膮tnych p艂askich i wysoko艣ci punkt贸w osnowy pomiarowej
 • wyr贸wnuje sieci osnowy pomiarowej z punktem w臋z艂owym w dziennikach obliczeniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyr贸wnuje sieci osnowy pomiarowej przy u偶yciu oprogramowania komputerowego
 • sporz膮dza raporty z wykonanych oblicze艅 wsp贸艂rz臋dnych punkt贸w osnowy pomiarowej
 • sporz膮dza wykaz wsp贸艂rz臋dnych punkt贸w osnowy pomiarowej
  7. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • przyporz膮dkowuje szczeg贸艂y terenowe do okre艣lonej grupy dok艂adno艣ciowej
 • okre艣la dok艂adno艣膰 pomiaru szczeg贸艂贸w terenowych
 • okre艣la metody pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
 • dobiera metod臋 pomiaru do celu i wymaganej dok艂adno艣ci wykonywanego zadania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia dane pomiarowe w zale偶no艣ci od metody pomiaru szczeg贸艂贸w terenowych
 • okre艣la warunki sygnalizowania punkt贸w do pomiaru
 • stosuje zasady generalizacji szczeg贸艂贸w terenowych podczas pomiaru sytuacyjnego
 • stosuje pomiar kontrolny szczeg贸艂贸w terenowych i sieci uzbrojenia terenu
 • dobiera metody wykonywania pomiaru sieci uzbrojenia terenu w zale偶no艣ci od warunk贸w
 • wykonuje pomiar sieci uzbrojenia terenu r贸偶nymi metodami
  8. oblicza wsp贸艂rz臋dne szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na podstawie danych pomiarowych
 • oblicza wsp贸艂rz臋dne p艂askie prostok膮tne punkt贸w pomierzonych r贸偶nymi metodami w dziennikach obliczeniowych
 • oblicza wysoko艣ci punkt贸w pomierzonych r贸偶nymi metodami w dziennikach obliczeniowych
 • kontroluje obliczenia wsp贸艂rz臋dnych szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu w dziennikach obliczeniowych
 • oblicza wsp贸艂rz臋dne punkt贸w w programach obliczeniowych na podstawie danych pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza raporty z wykonanych oblicze艅 wsp贸艂rz臋dnych szczeg贸艂贸w terenowych i sieci uzbrojenia terenu
  9. opracowuje dokumentacj臋 geodezyjn膮 pomiar贸w szczeg贸艂贸w terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • sporz膮dza szkice polowe podczas wykonywania pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych
 • dobiera dziennik pomiarowy do zastosowanej metody pomiaru
 • uzupe艂nia dane w dziennikach pomiarowych zgodnie z zastosowan膮 metod膮 pomiaru
 • generuje raporty z pomiaru r贸偶nymi metodami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia sk艂ad operatu technicznego z pomiaru szczeg贸艂贸w terenowych i sieci uzbrojenia terenu
 • kompletuje operat techniczny z pomiaru szczeg贸艂贸w terenowych i sieci uzbrojenia terenu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - ocenia dok艂adno艣膰 wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych
 • podaje dok艂adno艣膰 pomiar贸w k膮towych i liniowych w zale偶no艣ci od zastosowanej metody pomiaru
 • kontroluje prawid艂owo艣膰 uzyskanych wynik贸w podczas wykonywania oblicze艅 w dziennikach obliczeniowych
 • por贸wnuje uzyskane wyniki oblicze艅 z warto艣ciami dopuszczalnymi
 • okre艣la dok艂adno艣膰 uzyskanych wynik贸w na podstawie warto艣ci b艂臋d贸w obliczonych przy u偶yciu oprogramowania geodezyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza b艂臋dy 艣rednie po艂o偶enia i wysoko艣ci punkt贸w na podstawie podanych wzor贸w
 • oblicza warto艣膰 b艂臋d贸w obserwacji jednakowo i niejednakowo dok艂adnych
 • analizuje wyniki wykonanych pomiar贸w i oblicze艅

BUD.18.4 - Sporz膮dzanie opracowa艅 kartograficznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.18)

  1. sporz膮dza mapy w systemie analogowym i cyfrowym
 • okre艣la funkcj臋 i przydatno艣膰 przybor贸w kre艣larskich do kartowania na r贸偶nych podk艂adach
 • stosuje zasady generalizacji jako艣ciowej i ilo