LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.06

Wykonywanie izolacji budowlanych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.6):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 6

BUD.06.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.06)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.06 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki do transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i koszt贸w pracy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.06.3 - Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD6)

  1. charakteryzuje izolacje wodochronne
 • klasyfikuje izolacje wodochronne
 • rozpoznaje i rozr贸偶nia rodzaje izolacji wodochronnych
 • okre艣la cechy izolacji wodochronnych
  2. charakteryzuje przyczyny i skutki zawilgocenia obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la przyczyny zawilgocenia obiekt贸w budowlanych
 • rozpoznaje przyczyny i skutki zawilgocenia obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la skutki zawilgocenia obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania zawilgoceniu obiekt贸w budowlanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD6 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej wykonywania izolacji wodochronnych
 • okre艣la znaczenie normalizacji wykonywania izolacji wodochronnych
 • odczytuje z instrukcji, norm i katalog贸w oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej informacje dotycz膮ce wykonywania izolacji wodochronnych
 • stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normy, katalogi i instrukcje do wykonywania izolacji wodochronnych
  4. dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji wodochronnych
 • rozr贸偶nia i klasyfikuje narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji wodochronnych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonywania izolacji wodochronnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y do wykonywania izolacji wodochronnych
 • rozr贸偶nia materia艂y do wykonywania izolacji wodochronnych i okre艣la ich cechy
 • okre艣la sposoby przygotowania materia艂贸w do wykonania izolacji wodochronnych
 • przygotowuje i stosuje materia艂y do wykonania izolacji wodochronnych zgodnie z instrukcj膮 producenta
  6. wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem izolacji wodochronnych
 • rozr贸偶nia roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem izolacji wodochronnych
 • okre艣la technologi臋 rob贸t murarskich, tynkarskich i blacharskich zwi膮zanych z wykonywaniem izolacji wodochronnych
 • dobiera roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem izolacji wodochronnych oraz wykonuje je
  7. przygotowuje pod艂o偶a pod izolacje wodochronne
 • rozpoznaje stan pod艂o偶a pod izolacje wodochronne
 • rozr贸偶nia 艣rodki i techniki zabezpieczenia pod艂o偶a pod izolacje wodochronne
 • dobiera sposoby zabezpieczenia pod艂o偶a pod izolacje wodochronne
 • wykonuje zabezpieczenia pod艂o偶a pod izolacje wodochronne
  8. wykonuje roboty zwi膮zane z wykonywaniem izolacji wodochronnych
 • rozpoznaje miejsca wykonania izolacji wodochronnych
 • rozpoznaje miejsca wykonania dylatacji i uszczelnie艅
 • rozpoznaje, okre艣la i dobiera metody wykonywania izolacji wodochronnych
 • okre艣la sposoby wykonania dylatacji i uszczelnie艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje izolacje wodochronne, dylatacje i uszczelnienia
  9. wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 izolacji wodochronnych
 • rozpoznaje stan techniczny izolacji wodochronnych
 • rozpoznaje wielko艣膰 i rodzaj uszkodze艅 izolacji wodochronnych
 • okre艣la, rozr贸偶nia i dobiera sposoby naprawy izolacji wodochronnych
 • demontuje uszkodzone izolacje wodochronne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • naprawia izolacje wodochronne
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - ocenia jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i napraw膮 izolacji wodochronnych
 • okre艣la metody kontroli jako艣ci wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych
 • stosuje zasady kontroli wymiar贸w, estetyki i detali wykonywanych izolacji wodochronnych
 • okre艣la nieprawid艂owo艣ci wykonania i naprawy izolacji wodochronnych
 • kontroluje jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i napraw膮 izolacji wodochronnych oraz dokonuje oceny ich jako艣ci
  11. sporz膮dza przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i napraw膮 izolacji wodochronnych oraz sporz膮dza ich rozliczenie
 • okre艣la zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i napraw膮 izolacji wodochronnych
 • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i napraw膮 izolacji wodochronnych
 • oblicza koszt wykonania i naprawy izolacji wodochronnych

BUD.06.4 - Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.6)

  1. charakteryzuje rodzaje strat ciep艂a w budynkach
 • okre艣la rodzaje strat ciep艂a w budynkach
 • rozpoznaje i rozr贸偶nia rodzaje strat ciep艂a w budynkach
 • okre艣la przyczyny powstawania strat ciep艂a w budynkach
  2. okre艣la wp艂yw ha艂asu i drga艅 na budynki i organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a ha艂asu i drga艅
 • okre艣la skutki oddzia艂ywania ha艂asu i drga艅 na budynki i organizm cz艂owieka
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.6 - charakteryzuje rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozpoznaje i klasyfikuje izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe
  4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • okre艣la znaczenie normalizacji wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • odczytuje z instrukcji, norm i katalog贸w oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej informacje dotycz膮ce wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normy, katalogi i instrukcje do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozr贸偶nia i klasyfikuje narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
  6. dobiera materia艂y do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozr贸偶nia materia艂y do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • okre艣la cechy materia艂贸w do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • okre艣la sposoby przygotowania materia艂贸w do wykonania termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • przygotowuje i stosuje materia艂y do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych zgodnie z instrukcj膮 producenta
  7. wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozr贸偶nia roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • okre艣la technologi臋 rob贸t
 • dobiera roboty i wykonuje je
  8. przygotowuje pod艂o偶a pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe
 • rozpoznaje stan pod艂o偶a pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe
 • rozr贸偶nia 艣rodki i techniki zabezpieczenia pod艂o偶a
 • dobiera sposoby zabezpieczenia pod艂o偶a
 • wykonuje zabezpieczenia pod艂o偶a
  9. wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegr贸d budowlanych
 • rozpoznaje miejsca wykonania izolacji termicznych i akustycznych przegr贸d budowlanych
 • okre艣la i dobiera metody wykonywania izolacji termicznych i akustycznych
 • dobiera zabezpieczenia izolacji termicznych przed zawilgoceniem, dzia艂aniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi
 • wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegr贸d budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenia izolacji termicznych przed zawilgoceniem, dzia艂aniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje izolacje przeciwdrganiowe element贸w obiekt贸w budowlanych oraz maszyn, urz膮dze艅 i instalacji budowlanych
 • rozpoznaje miejsca wykonania izolacji przeciwdrganiowych element贸w obiekt贸w budowlanych, maszyn, urz膮dze艅 i instalacji budowlanych
 • okre艣la i dobiera metody wykonywania izolacji
 • wykonuje izolacje
  11. wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozpoznaje stan techniczny izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • rozpoznaje wielko艣膰 i rodzaj uszkodze艅 izolacji
 • rozr贸偶nia, dobiera i okre艣la sposoby naprawy izolacji
 • demontuje uszkodzone izolacje (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • naprawia izolacje
  12. ocenia jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i napraw膮 izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • okre艣la metody kontroli jako艣ci wykonania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • stosuje zasady kontroli wymiar贸w, estetyki i detali wykonywanych izolacji
 • okre艣la nieprawid艂owo艣ci wykonania i naprawy izolacji
 • kontroluje jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i napraw膮 izolacji oraz dokonuje oceny ich jako艣ci
  13. sporz膮dza przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i napraw膮 izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych oraz sporz膮dza ich rozliczenie
 • okre艣la zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem i napraw膮 izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • oblicza koszt wykonania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

BUD.06.5 - Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD06)

  1. charakteryzuje rodzaje korozji
 • rozr贸偶nia, okre艣la i rozpoznaje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania ognisk korozji element贸w budowlanych
 • wskazuje skutki korozji
 • wskazuje sposoby ochrony przed korozj膮
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • okre艣la znaczenie normalizacji wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • odczytuje z instrukcji, norm i katalog贸w oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej informacje dotycz膮ce wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normy, katalogi i instrukcje do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD06 - dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • rozr贸偶nia i klasyfikuje narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonywania izolacji
  4. dobiera materia艂y do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • rozr贸偶nia materia艂y do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • okre艣la cechy i sposoby przygotowania materia艂贸w do wykonywania izolacji
 • przygotowuje i stosuje materia艂y do wykonania izolacji zgodnie z instrukcj膮 producenta
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje pod艂o偶a budowlane do wykonania pow艂ok antykorozyjnych i chemoodpornych
 • rozr贸偶nia rodzaje pod艂o偶y budowlanych do wykonania pow艂ok antykorozyjnych i chemoodpornych
 • rozpoznaje stan pod艂o偶a do wykonania pow艂ok
 • rozr贸偶nia 艣rodki i techniki zabezpiecze