LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD7

Wykonywanie izolacji budowlanych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.7):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)



- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.7



OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 7

1. Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.07 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje izolacji wodochronnych;
2) rozpoznaje rodzaje i właściwości gruntów budowlanych;
3) rozpoznaje przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem izolacji wodochronnych;
6) dobiera sposoby wykonywania izolacji wodochronnych;
7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji wodochronnych;
8) wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie związane z wykonywaniem izolacji wodochronnych;
9) przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne;
10) przygotowuje materiały do wykonania izolacji wodochronnych;
11) wykonuje izolacje wodochronne;
12) wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych;
13) określa stan techniczny izolacji wodochronnych;
14) dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych;
15) wykonuje prace związane z naprawą izolacji wodochronnych;
16) kontroluje jakość wykonania izolacji wodochronnych;
17) sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem izolacji wodochronnych.

2. Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych
Kwalifikacje w zawodzie BD7 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje strat ciepła w budynkach i określa przyczyny ich powstawania;
2) określa wpływ hałasu i drgań na budynki i organizm człowieka;
3) rozróżnia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
6) dobiera sposoby wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
8) wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie związane z wykonywaniem
izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
9) przygotowuje podłoża pod izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe;
10) przygotowuje materiały do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
11) wykonuje izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe przegród budowlanych;
12) wykonuje prace związane z ochroną izolacji termicznych przed zawilgoceniem,
działaniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi;
13) wykonuje izolacje przeciwdrganiowe określonych elementów obiektów budowlanych oraz maszyn, urządzeń i instalacji budowlanych;
14) wykonuje prace związane z naprawą izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych;
15) kontroluje jakość wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
16) sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.

3. Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
Kwalifikacje w zawodzie BD 07 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje korozji;
2) określa przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki;
3) rozpoznaje rodzaje podłoży budowlanych i określa ich stan techniczny;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
6) dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej elementów budowlanych
wykonanych z różnych materiałów;
7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do zabezpieczenia
antykorozyjnego i chemoodpornego;
9) wykonuje powłoki antykorozyjne i chemoodporne elementów budowlanych;
10) kontroluje jakość wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
11) sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.