LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.08

Monta偶 konstrukcji budowlanych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 8

BUD.08.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.08)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.08 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w, przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.08.3 - Monta偶 i demonta偶 konstrukcji stalowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD8)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami monta偶u konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej do wykonywania monta偶u konstrukcji stalowych
 • odczytuje informacje z dokumentacji projektowej dotycz膮ce montowanych element贸w konstrukcji stalowej i ich po艂膮cze艅
 • opisuje przebieg procesu monta偶u konstrukcji stalowych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych
 • odczytuje z norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t monta偶owych konstrukcji stalowych informacje o wymaganiach dotycz膮cych monta偶u konstrukcji stalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje z instrukcji i katalog贸w informacje o zaleceniach dotycz膮cych monta偶u konstrukcji stalowych
 • wykorzystuje informacje zawarte w normach, katalogach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t monta偶owych konstrukcji stalowych w celu wykonania monta偶u konstrukcji stalowej
  2. dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia materia艂y stosowane przy monta偶u element贸w konstrukcji stalowych: wyroby walcowane na gor膮co i cienko艣cienne kszta艂towniki wyginane na zimno
 • rozr贸偶nia 艂膮czniki mechaniczne i materia艂y do spawania
 • rozr贸偶nia oraz opisuje narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w konstrukcji stalowych
 • dobiera wyroby i materia艂y pomocnicze do monta偶u element贸w konstrukcji stalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t w zale偶no艣ci od rodzaju prac zwi膮zanych z monta偶em element贸w konstrukcji stalowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD8 - przygotowuje do monta偶u elementy konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia elementy konstrukcji stalowych
 • wyja艣nia sposoby monta偶u element贸w konstrukcji stalowych
 • wykonuje prace przygotowuj膮ce elementy konstrukcji stalowych do monta偶u
  4. wykonuje prace 艣lusarskie zwi膮zane z monta偶em konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia roboty 艣lusarskie zwi膮zane z monta偶em konstrukcji stalowych
 • dobiera metody obr贸bki r臋cznej i mechanicznej element贸w stalowych montowanej konstrukcji
 • dobiera maszyny w zale偶no艣ci od metody obr贸bki mechanicznej element贸w stalowych montowanej konstrukcji
 • przygotowuje elementy montowanej konstrukcji do obr贸bki r臋cznej i mechanicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje roboty 艣lusarskie zwi膮zane z monta偶em konstrukcji stalowych, np. trasuje miejsca obr贸bki, wierci otwory, pasuje
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje sprz臋t monta偶owy podczas rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia metody monta偶u konstrukcji stalowych
 • rozpoznaje i opisuje sprz臋t monta偶owy do rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych
 • dobiera zawiesia monta偶owe stosowane podczas rob贸t transportowych
 • wykonuje roboty transportowe element贸w stalowych z wykorzystaniem zawiesi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa sprz臋tu monta偶owego podczas prowadzenia prac zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych zgodnie z przeznaczeniem
  6. przestrzega zasad u偶ywania znak贸w i sygna艂贸w bezpiecze艅stwa podczas rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych za pomoc膮 urz膮dze艅 d藕wigowych
 • rozr贸偶nia komendy oraz okre艣la zasady zwi膮zane ze sterowaniem prac膮 operatora 偶urawia przy transporcie, monta偶u i demonta偶u konstrukcji stalowych
 • steruje prac膮 operatora 偶urawia przy transporcie, monta偶u i demonta偶u konstrukcji stalowych
  7. wykonuje wst臋pne mocowanie i rektyfikacj臋 element贸w konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia metody mocowania i rektyfikacji element贸w konstrukcji stalowych
 • dobiera metod臋 mocowania i rektyfikacji element贸w konstrukcji stalowych
 • okre艣la zasady zwi膮zane z mocowaniem i rektyfikacj膮 element贸w konstrukcji stalowych
 • wst臋pnie mocuje elementy konstrukcji stalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rektyfikacj臋 element贸w konstrukcji stalowych zgodnie z zasadami, pos艂uguj膮c si臋 niwelatorem i teodolitem, 艂at膮 i poziomic膮
 • reguluje elementy konstrukcji stalowych w stykach monta偶owych
  8. zabezpiecza montowan膮 konstrukcj臋 stalow膮 przed utrat膮 stateczno艣ci
 • rozr贸偶nia i opisuje metody zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed utrat膮 stateczno艣ci
 • dobiera podpory i rusztowania zabezpieczaj膮ce konstrukcj臋 przed utrat膮 stateczno艣ci
 • wykonuje prace zwi膮zane z zabezpieczeniem montowanej konstrukcji stalowej przed utrat膮 stateczno艣ci
  9. wykonuje po艂膮czenia konstrukcji stalowych
 • rozr贸偶nia i opisuje rodzaje po艂膮cze艅 konstrukcji stalowych
 • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania po艂膮cze艅 na 艣ruby i nity
 • wykonuje po艂膮czenia konstrukcji stalowych na 艣ruby i nity
 • zabezpiecza po艂膮czenia konstrukcji stalowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje roboty zwi膮zane z demonta偶em konstrukcji stalowych
 • okre艣la i opisuje zasady prowadzenia rob贸t zwi膮zanych z demonta偶em konstrukcji stalowych
 • wykonuje prace przygotowawcze zwi膮zane z demonta偶em konstrukcji stalowych
 • demontuje konstrukcje stalowe
  11. kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z przygotowaniem, monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych
 • okre艣la zakres kontroli na poszczeg贸lnych etapach monta偶u lub demonta偶u konstrukcji stalowej
 • odczytuje dopuszczalne odchy艂ki monta偶owe element贸w konstrukcji stalowych
 • kontroluje poprawno艣膰 monta偶u i demonta偶u konstrukcji stalowych
 • wskazuje na poprawno艣膰 lub brak poprawno艣ci wykonywania rob贸t zwi膮zanych z przygotowaniem, monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych w stosunku do przyj臋tych wzorc贸w jako艣ci
  12. sporz膮dza przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych oraz sporz膮dza ich rozliczenie
 • okre艣la zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych
 • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i demonta偶em konstrukcji stalowych
 • oblicza koszt wykonania monta偶u i demonta偶u konstrukcji stalowych

BUD.08.4 - Monta偶 i demonta偶 prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.8)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi monta偶u prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji projektowej i odczytuje z niej informacje dotycz膮ce wykonywania monta偶u konstrukcji 偶elbetowych
 • opisuje przebieg procesu monta偶u konstrukcji 偶elbetowych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t monta偶owych
 • odczytuje z norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t monta偶owych konstrukcji 偶elbetowych informacje o wymaganiach dotycz膮cych monta偶u prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • odczytuje z instrukcji i katalog贸w informacje o zaleceniach dotycz膮cych monta偶u prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje informacje odczytane z norm, katalog贸w, instrukcji i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t monta偶owych konstrukcji 偶elbetowych w celu wykonania monta偶u prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
  2. dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u prefabrykowanych element贸w 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia i opisuje materia艂y stosowane do monta偶u element贸w prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia i opisuje narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u element贸w prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych w zale偶no艣ci od zakresu prac (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje g艂贸wne wady i usterki dostarczanych element贸w konstrukcji
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.8 - przygotowuje do monta偶u prefabrykaty 偶elbetowe
 • rozr贸偶nia rodzaje rob贸t zwi膮zanych z przygotowywaniem prefabrykat贸w 偶elbetowych do monta偶u
 • rozr贸偶nia elementy prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • opisuje rodzaje po艂膮cze艅 element贸w prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • wykonuje prace przygotowuj膮ce elementy prefabrykowane konstrukcji 偶elbetowych do monta偶u
  4. wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie zwi膮zane z monta偶em prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie zwi膮zane z monta偶em prefabrykat贸w 偶elbetowych oraz okre艣la zasady ich wykonywania
 • wykonuje prace zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie zwi膮zane z monta偶em prefabrykat贸w 偶elbetowych zgodnie z zasadami monta偶u
 • dobiera materia艂y do wykonania rob贸t zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich zwi膮zanych z monta偶em prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania rob贸t zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich zwi膮zanych z monta偶em prefabrykat贸w 偶elbetowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 sprz臋tem monta偶owym podczas rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia metody monta偶u i demonta偶u konstrukcji 偶elbetowych
 • rozpoznaje i opisuje sprz臋t monta偶owy do rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • dobiera sprz臋t monta偶owy do rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • dobiera zawiesia monta偶owe stosowane podczas rob贸t transportowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje roboty transportowe prefabrykowanych element贸w 偶elbetowych z wykorzystaniem zawiesi
 • u偶ywa sprz臋tu monta偶owego podczas rob贸t zwi膮zanych z transportem, monta偶em i demonta偶em prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych zgodnie z przeznaczeniem
  6. przestrzega zasad u偶ywania znak贸w i sygna艂贸w bezpiecze艅stwa podczas transportu i monta偶u prefabrykat贸w z wykorzystaniem urz膮dze艅 d藕wigowych
 • rozr贸偶nia komendy oraz okre艣la zasady zwi膮zane ze sterowaniem prac膮 operatora 偶urawia przy transporcie, monta偶u i demonta偶u prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • steruje prac膮 operatora 偶urawia przy transporcie, monta偶u i demonta偶u prefabrykat贸w 偶elbetowych
  7. wykonuje wst臋pne mocowanie i rektyfikacj臋 prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia metody oraz opisuje zasady mocowania i rektyfikacji prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • mocuje wst臋pnie prefabrykaty konstrukcji 偶elbetowych za pomoc膮 hak贸w, zawiesi, klin贸w, dr膮偶k贸w monta偶owych
 • rektyfikuje prefabrykaty konstrukcji 偶elbetowych
  8. zabezpiecza montowan膮 prefabrykowan膮 konstrukcj臋 偶elbetow膮 przed utrat膮 stateczno艣ci
 • rozr贸偶nia metody zabezpieczenia konstrukcji 偶elbetowej przed utrat膮 stateczno艣ci
 • dobiera podpory, rusztowania zabezpieczaj膮ce konstrukcj臋 przed utrat膮 stateczno艣ci
 • wykonuje roboty zwi膮zane z zabezpieczeniem montowanej konstrukcji 偶elbetowej przed utrat膮 stateczno艣ci zgodnie z zasadami monta偶u
  9. wykonuje po艂膮czenia prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • rozr贸偶nia oraz okre艣la systemy i rodzaje po艂膮cze艅 prefabrykat贸w 偶elbetowych
 • 艂膮czy prefabrykaty 偶elbetowe na 艂膮czniki mechaniczne
 • zabezpiecza po艂膮czenia prefabrykat贸w 偶elbetowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje roboty zwi膮zane z demonta偶em prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • opisuje i stosuje zasady wykonywania rob贸t zwi膮zanych z demonta偶em prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych
 • przygotowuje prefabrykowane konstrukcje 偶elbetowe do demonta偶u
 • wykonuje demonta偶 prefabrykowanych konstrukcji 偶elbetowych zgodnie z zasadami demonta偶u
  11. kontroluje wykonanie rob贸t zwi膮zanych z przygotowaniem, monta偶em i demonta偶em prefabrykowanych konstru