LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.09

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji sanitarnych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 9

BUD.09.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.09)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.09 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.09.3 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD9)

  1. charakteryzuje rodzaje w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w贸d powierzchniowych i podziemnych
  2. charakteryzuje rodzaje uj臋膰 wody
 • rozpoznaje rodzaje uj臋膰 w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • wymienia rodzaje stref ochronnych uj臋膰 i 藕r贸de艂 wody
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD9 - charakteryzuje rodzaje i uk艂ady sieci wodoci膮gowych oraz przy艂膮czy wodoci膮gowych wraz z technologiami ich wykonania
 • rozpoznaje na podstawie schemat贸w uk艂ady sieci i przy艂膮czy wodoci膮gowych
 • rozpoznaje elementy sieci i przy艂膮czy wodoci膮gowych oraz okre艣la ich funkcje
 • rozpoznaje technologie wykonania sieci wodoci膮gowych
 • wymienia czynno艣ci technologiczne zwi膮zane z robotami ziemnymi przy budowie sieci i przy艂膮czy wodoci膮gowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynno艣ci technologiczne zwi膮zane z robotami monta偶owymi przy budowie sieci i przy艂膮czy wodoci膮gowych
  4. charakteryzuje uzbrojenie oraz urz膮dzenia sieci i instalacji wodoci膮gowych
 • wymienia rodzaje uzbrojenia i urz膮dze艅 stosowanych w sieciach i instalacjach wodoci膮gowych
 • rozr贸偶nia rodzaje uzbrojenia i urz膮dze艅
 • okre艣la cele stosowania element贸w uzbrojenia
 • okre艣la zadania element贸w uzbrojenia i opisuje ich budow臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania element贸w uzbrojenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje obiekty sieci wodoci膮gowych
 • wymienia i rozpoznaje obiekty sieci wodoci膮gowych
 • opisuje funkcje obiekt贸w sieci wodoci膮gowych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci wodoci膮gowych
 • odczytuje informacje zawarte: w opisie technicznym dokumentacji projektowej sieci wodoci膮gowych, na planach sytuacyjnych i orientacyjnych dokumentacji projektowej sieci wodoci膮gowych, na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej sieci wodoci膮gowych, na profilach w dokumentacji projektowej sieci wodoci膮gowych, w katalogach oraz instrukcjach
 • odczytuje oznaczenia stosowane w dokumentacji projektowej sieci wodoci膮gowej
  7. wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych
 • wymienia czynno艣ci zwi膮zane z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych oraz ustala ich kolejno艣膰
 • dobiera materia艂y oraz narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci wodoci膮gowych
  8. wykonuje prace przygotowawcze zwi膮zane z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych
 • wymienia zabezpieczenia miejsca rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych
 • przygotowuje, oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t
  9. wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci wodoci膮gowych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania wykop贸w
 • wykonuje wykopy zwi膮zane z budow膮 sieci wodoci膮gowych
 • wykonuje roboty zwi膮zane z obudow膮 i odwadnianiem wykop贸w
 • przygotowuje dno wykopu do u艂o偶enia przewod贸w sieci wodoci膮gowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje roboty zwi膮zane z zasypywaniem wykop贸w oraz porz膮dkowaniem terenu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci wodoci膮gowych
 • dobiera technologie po艂膮czenia przewod贸w wodoci膮gowych
 • przygotowuje odcinki rur do wykonywania po艂膮cze艅 w okre艣lonej technologii
 • wykonuje po艂膮czenia ruroci膮g贸w
 • montuje uzbrojenie, urz膮dzenia oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenia przewod贸w wodoci膮gowych
  11. wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci wodoci膮gowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z: weryfikacj膮 poprawno艣ci wykonania po艂膮cze艅 sieci wodoci膮gowych, przeprowadzeniem pr贸by szczelno艣ci, przeprowadzeniem pr贸by ci艣nienia, przeprowadzeniem p艂ukania i dezynfekcji
 • wykonuje roboty zwi膮zane z: , konserwacj膮 sieci wodoci膮gowych, remontem odcink贸w sieci wodoci膮gowych, modernizacj膮 odcink贸w sieci wodoci膮gowych
 • ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t
  12. wykonuje prace zwi膮zane z budow膮 przy艂膮czy wodoci膮gowych
 • wykonuje i zabezpiecza wykopy pod przy艂膮cza wodoci膮gowe
 • wykonuje podsypk臋 pod przy艂膮cza wodoci膮gowe
 • wykonuje po艂膮czenia element贸w przy艂膮cza wodoci膮gowego z sieci膮
 • ocenia jako艣膰 wykonanych po艂膮cze艅 element贸w przy艂膮cza wodoci膮gowego z sieci膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace zwi膮zane z przeprowadzeniem pr贸by szczelno艣ci i pr贸by ci艣nienia oraz przeprowadzeniem p艂ukania i dezynfekcji
 • wykonuje obsypk臋 i nadsypk臋 przy艂膮cza wodoci膮gowego
 • wykonuje roboty zwi膮zane z zasypywaniem wykop贸w, porz膮dkowaniem oraz odtwarzaniem stanu pierwotnego terenu budowy
  13. charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji wodoci膮gowych oraz technologie ich wykonania
 • rozpoznaje rodzaje instalacji wody zimnej, ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz instalacji przeciwpo偶arowych
 • rozpoznaje technologie wykonania instalacji wody zimnej, ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz instalacji przeciwpo偶arowych, w zale偶no艣ci od zastosowanego materia艂u
 • rozr贸偶nia elementy instalacji wodoci膮gowych
  14. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji wodoci膮gowych
 • odczytuje oznaczenia graficzne stosowane na schematach instalacji wodoci膮gowych
 • odczytuje informacje zawarte: w opisie technicznym dokumentacji projektowej, na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej, na rozwini臋ciach i schematach w dokumentacji projektowej, w katalogach, normach technicznych oraz instrukcjach
  15. wykonuje roboty zwi膮zane z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych
 • wymienia czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych oraz planuje ich kolejno艣膰
 • dobiera materia艂y oraz narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u i remontu instalacji wodoci膮gowych
 • wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w instalacji wodoci膮gowych
 • wyznacza miejsca monta偶u uzbrojenia oraz mocowania przewod贸w instalacji wodoci膮gowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje miejsca wykonania bruzd i otwor贸w w przegrodach budowlanych
 • wykonuje bruzdy i otwory w przegrodach budowlanych
 • wykonuje izolacje instalacji wodoci膮gowych
  16. zabezpiecza miejsca rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych
 • przygotowuje miejsca rob贸t monta偶owych i remontowych
 • znakuje i zabezpiecza miejsca wykonywania rob贸t
  17. wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 instalacji wodoci膮gowych
 • ocenia jako艣膰 wykonania instalacji wodoci膮gowych
 • przeprowadza pr贸b臋 szczelno艣ci instalacji wodoci膮gowej
 • przygotowuje instalacje do odbioru technicznego
 • wykonuje pomocnicze roboty wyko艅czeniowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i remontami instalacji wodoci膮gowych
  18. sporz膮dza przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych
 • okre艣la zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych
 • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych
 • oblicza koszt budowy, monta偶u oraz eksploatacji sieci i instalacji wodoci膮gowych

BUD.09.4 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji kanalizacyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.9)

  1. charakteryzuje rodzaje 艣ciek贸w i ich odbiornik贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje 艣ciek贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci 艣ciek贸w
 • wymienia rodzaje odbiornik贸w 艣ciek贸w
  2. charakteryzuje rodzaje i uk艂ady sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania
 • rozpoznaje rodzaje sieci kanalizacyjnych
 • opisuje uk艂ady przewod贸w sieci kanalizacyjnych
 • rozpoznaje technologie wykonania sieci kanalizacyjnych
 • okre艣la zasady budowy sieci kanalizacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.9 - charakteryzuje uzbrojenie oraz urz膮dzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych
 • wymienia i rozr贸偶nia rodzaje uzbrojenia stosowanego w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych
 • wyja艣nia zadania i funkcje uzbrojenia stosowanego w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych
 • wymienia i rozr贸偶nia urz膮dzenia stosowane w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych
 • wyja艣nia zadania i funkcje urz膮dze艅 stosowanych w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych
  4. charakteryzuje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz okre艣la ich zadania i funkcje
 • wymienia i rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych
 • przestrzega zasad lokalizacji oraz budowy obiekt贸w sieci kanalizacyjnych
 • okre艣la zadania i funkcje obiekt贸w sieci kanalizacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte w opisie technicznym dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte na mapach sytuacyjno-wysoko艣ciowych sieci kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte na profilach dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte w katalogach, normach technicznych oraz instrukcjach
  6. stosuje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych
 • wymienia materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych
 • dobiera materia艂y i sposoby po艂膮cze艅 do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych
  7. planuje wykonanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci kanalizacyjnych
 • planuje kolejno艣膰 czynno艣ci zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci kanalizacyjnych
 • planuje tras臋 prowadzenia przewod贸w sieci kanalizacyjnych
 • planuje miejsca monta偶u uzbrojenia na sieci kanalizacyjnych
  8. wykonuje prace przygotowawcze zwi膮zane z budow膮 i remontem sieci kanalizacyjnych
 • wymienia rodzaje zabezpiecze艅 miejsc rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci kanalizacyjnych
 • przygotowuje, oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t
  9. wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci kanalizacyjnych
 • wymienia i dobiera narz臋dzia oraz sprz臋t do wykonywania wykop贸w
 • wykonuje wykopy zwi膮zane z budow膮 sieci kanalizacyjnej
 • wykonuje roboty zwi膮zane z obudow膮 i odwadnianiem wykop贸w
 • przygotowuje dno wykopu do u艂o偶enia przewod贸w sieci kanalizacyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje roboty zwi膮zane z zasypywaniem wykop贸w oraz porz膮dkowaniem terenu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie i urz膮dzenia sieci kanalizacyjnych
 • rozr贸偶nia i dobiera metody budowy kana艂贸w
 • opisuje rodzaje po艂膮cze艅 rur, uzbrojenia i urz膮dze艅 sieci kanalizacyjnych
 • opisuje roboty zwi膮zane z 艂膮czeniem rur oraz monta偶em uzbrojenia i urz膮dze艅 sieci kanalizacyjnych
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewod贸w oraz uzbrojenia sieci kanalizacyjnych
  11. wykonuje prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci kanalizacyjnych
 • wymienia prace zwi膮zane z uruchomieniem i eksploatacj膮 sieci kanalizacyjnych
 • przygotowuje odcinki sieci do odbioru technicznego
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z p艂ukaniem sieci kanalizacyjnych
 • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, remontami oraz modernizacj膮 sieci kanalizacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t
 • wykonuje obsypk臋 i nadsypk臋 sieci kanalizacyjnych
 • wykonuje roboty zwi膮zane z zasypywaniem wykop贸w, porz膮dkowaniem oraz odtwarzaniem stanu pierwotnego terenu budowy
  12. charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania
 • wymienia rodzaje instalacji kanalizacyjnych
 • rozpoznaje rodzaje i elementy i