LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE24

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.24OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 24

1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
Kwalifikacje w zawodzie EE.24 - Uczeń:
1) klasyfikuje kotły i urządzenia pomocnicze kotłów;
2) rozpoznaje kotły i urządzenia pomocnicze kotłów na podstawie budowy, zasady działania i przeznaczenia;
3) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry kotłów
i urządzeń pomocniczych kotłów;
4) rozpoznaje układy kondensacyjne i regeneracyjne kotłów;
5) dobiera elementy i układy automatycznej regulacji kotła;
6) analizuje pracę kotła na podstawie obiegu wodnego i wodno-parowego;
7) rozpoznaje na schematach obiegi paliwowe, wodne, spalinowe i wodno-parowe oraz symbole graficzne elementów tych obiegów;
8) charakteryzuje sposoby usuwania i oczyszczania spalin, popiołu i żużla;
9) rozpoznaje elementy instalacji sprężonego powietrza;
10) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry urządzeń przygotowania paliwa;
11) wyjaśnia zastosowanie oraz dobiera parametry stacji uzdatniania wody;
12) dobiera metody i przyrządy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;
13) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;
14) sporządza dokumentację z wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;
15) kontroluje parametry instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;
16) wykrywa usterki i niesprawności w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej;
17) wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania
energii cieplnej;
18) dokonuje wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;
19) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej.

2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
Kwalifikacje w zawodzie EE24 - Uczeń:
1) rozpoznaje i dobiera pompy do sieci ciepłowniczych;
2) rozpoznaje i dobiera sieci ciepłownicze oraz węzły ciepłownicze;
3) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz dobiera wymienniki ciepła do stacji redukcyjno-
-schładzających;
4) dobiera materiały izolacyjne do instalacji ciepłowniczej;
5) charakteryzuje sposoby układania instalacji ciepłowniczej oraz dobiera armaturę;
6) podłącza i przeprowadza rozruch instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
7) rozpoznaje i dobiera sposoby regulacji i zabezpieczeń instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
8) kontroluje na bieżąco pracę instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
9) określa zakres i terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
10) dobiera metody i przyrządy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
11) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
12) wykrywa usterki i niesprawności w instalacjach i urządzeniach do przesyłania energii
cieplnej i usuwa je;
13) dobiera narzędzia i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;
14) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej oraz wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw;
15) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodzeń instalacji
i urządzeń do przesyłania energii cieplnej.